Thiết Kế Hệ Thống Công Nghệ Hóa Học

Giáo trình, bài giảng

ôn tập học kỳ.pdf
tkcn-baigiang-7_hệ thống trao đổi nhiệt 2.pdf
tkcn-baigiang-6_hệ thống trao đổi nhiệt 1.pdf
tkcn-baigiang-5_trình tự tách chất.pdf
tkcn-baigiang-4_trình tự thiết kế.pdf
tkcn-baigiang-3_xây dựng sơ đồ cấu trúc hoàn lưu.pdf
tkcn-baigiang-2_xây dựng sơ đồ cấu trúc đầu vào-đầu ra.pdf
mô hình hóa và mô phỏng.pdf
lecture2_hierarchy of decisions.pdf
lecture1_process flow diagram (pfd).pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi