Quang Học Kỹ Thuật Và Ứng Dụng

Giáo trình, bài giảng

phân tích hóa lý phổ nghiệm.pdf
chuong3_phương pháp phổ hồng ngoại.pdf
chuong2_phương pháp phổ tử ngoại và khả kiến.pdf
chuong1_tổng quan về môn học.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi