Quản Lý Dự Án

Giáo trình Tiếng Anh

CO3011_QLDuAnPhanMem_project_management_in_practice_-_samuel_j._mantel_jack_r._mer_1125.pdf
CO3011_QLDuAnPhanMem_McGraw_Hill-Project_Management, Gary R. Heerkens, McGraw-Hill, 2002.pdf
CO3011_QLDuAnPhanMem.pdf

Giáo trình, bài giảng

bt qlda.pdf
2014 qlda - ch3.pdf
2014 qlda - ch2.pdf
2014 qlda - ch1.pdf
2014 qlda - ch01.pdf
2014 qlda - ch0.pdf
2014_qlda_-_ch6.pdf
2014_qlda_-_ch5.pdf
2014_qlda_-_ch4-stu.pdf
giáo trình quản lý dự án phần mềm trong thực tiễn.pdf
QLDA.pdf
qlda phan mem -bai gioi thieu.pdf
qlda-bai 6 ket thuc.pdf
qlda-bai 5 quan ly kiem soat.pdf
qlda-bai 4 cac cong cu.pdf
qlda-bai 3 lap ke hoach.pdf
qlda-bai 2 xac dinh.pdf
qlda-bai 1 gioi thieu chung.pdf
buc tranh tong the.pdf
tracking progress.pdf
tht1_v2003.pdf
qldacntt.pdf
lap ke hoach.pdf
huong_dan_project_2003_315.pdf
chap45678_new.pdf
can_bang_tai_nguyen.pdf
bai7nhansu.pdf
bai6ruiro.pdf
bai4chiphi.pdf
bai4chatluong.pdf
bai3thoigian.pdf
bai2phamvi.pdf
bai1qtda.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

Học phần giới thiệu các quy trình để lập kế hoạch và triển khai vận hành một dự án phát triển phần mềm. Các chủ đề trọng tâm bao gồm các quy trình sản xuất phần mềm (từ các mô hình chu kỳ sống tổng quát cho đến những quy trình với những hoạt động được đặc tả một cách chi tiết) và các quy trình cùng với phương pháp quản l í dự án (lập kế hoạch, quản l í rủi ro, xác định quy mô và chi phí dự án, phân phối tài nguyên và triển khai theo dõi dự án). Học phần cũng giới thiệu tổng quan về các quy trình hỗ trợ đặc biệt cho các dự án phát triển phần mềm, chẳng hạn như: quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm, quy trình quản l í cấu hình, các mô hình và chuẩn đánh giá cấp độ trưởng thành và cải tiến chất lượng quy trình phần mềm. Chương 1. Tổng quan về Quản lí Quy trình phần mềm Chương 2. Quy trình sản xuất phần mềm Chương 3. Khởi động dự án Phần mềm Chương 4. Lập kê hoạch dự án Chương 5. Thực hiện dự án Chương 6. Đánh giá và kết thúc dự án Chương 7. Cải tiến quy trình phần mềm Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành 1. MS Project. 2. RequisitePro 3. Costar7d 4. Và những case tool nguồn mở khác

Kết quả cần đạt được

SV được trang bị các kỹ năng nghể nghiệp cơ bản để có thể tham gia vào việc tổ chức, vận hành và quản lý một quy trình phát triển phần mềm trong thực tế. SV sau khi hoàn thành khóa học sẽ : − Phân biệt được các loại quy trình khác nhau được áp dụng trong một dự án phát triển phần mềm. Hiểu được nghĩa và vai trò của các quy trình này trong một dự án phát triển sản phẩm phần mềm. Ý thức được các lợi ích cũng như thách thức của việc áp dụng, vận hành và quản lí hiệu quả quy trình phần mềm để bảo đảm thành công của dự án. − Nắm vững các quy trình sản xuất phần mềm phổ biến và hiện hành: nguyên lí, tổ chức, vận hành. Phân tích được điểm mạnh và yếu của từng cách tiếp cận. − Trình bày được các khái niệm, các phương pháp, quy trình và công cụ cơ bản để quản lí dự án. Hiểu được điểm khác biệt, thách thức của việc quản lí dự án phát triển phần mềm so với các dự án phát triển sản phẩm ổn định khác. Nắm vững các quy trình quản lí và hỗ trợ cần thực hiện cho một dự án phát triển phần mềm. − Có khả năng lựa chọn và vận dụng một phương pháp luận cụ thể để triển khai dự án phát triển phần mềm cụ thể, tập trung vào quy trình sản xuất, quy trình quản lí, quy trình đảm bảo chất lượng và các kỹ thuật, công cụ để vận hành các quy trình này.