Nhập Môn Phát Triển Game

Giáo trình, bài giảng

04. transformation.pdf
03. sprite programming-directinput.pdf
02. introduce to windows _ directx programming.pdf
01. history, team _ development.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi