Nhập Môn Lập Trình Introduction To Programming Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Nguyễn Sơn Hoàng Quốc - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Bùi Tiến Lên - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Vương Bá Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

csltnnl01_thuật toán và thuật giải.pdf
csltnnl05_hàm.pdf
csltnnl06_con trỏ và mảng.pdf
[1] [1] giới thiễu tổng quan về lập trình.pdf
[1] [2] sử dụng những kiểu dữ liệu cơ sở trong chương trình.pdf
[1] [3] biểu diễn thuật toán.pdf
[1] [4] bai tap.pdf
[1] [5] dap an.pdf
[2] [1] biểu diễn thuật toán.pdf
[2] [2] cấu trúc chương trình.pdf
[2] [3] kiễu dữ liệu.pdf
[2] [4] hàm - nhập - xuất.pdf
[2] [5] bai tap.pdf
[2] [6] dap an.pdf
[3] [1] cấu trúc điều khiển.pdf
[3] [2] cấu trúc điều khiển.pdf
[3] [3] cấu trúc lặp.pdf
[3] [4] bai tap.pdf
[3] [5] dap an.pdf
[4] [1] biến toàn cục- biến cục bộ.pdf
[4] [2] các ví dụ trong lập trình.pdf
[4] [3] tổ chức chương trình.pdf
[4] [4] các vấn đề mở rộng nghề nghiệp.pdf
[4] [5] bai tap.pdf
[4] [6] dap an.pdf
[5] [1] hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình.pdf
[5] [2] truyền tham số cho hàm.pdf
[5] [3] bai tap.pdf
[5] [4] dap an.pdf
[6] [1] kiểm tra giữa kỳ.jpg
[6] [2] kiểm tra giữa kỳ-16clc2-nmlt.pdf
[6] [5] bai tap.pdf
[7] [1] struct.pdf
[7] [2] bai tap.pdf
[7] [3] dap an.pdf
[8] [1] mqng.pdf
[8] [2] bai tap.pdf
[8] [3] dap an.pdf
[9] [1] tap tin.pdf
[9] [2] bai tap.pdf
[9] [3] dap an.pdf
[10] [2] bai tap on tap.pdf
[10][3]kiểm tra cuối kỳ.jpg
[2016 - 2017] [hk1] [ctt03] nhap mon lap trinh.txt
book-c-master.pdf
nhập môn lập trình khtn.pdf
nmvlt_c1 giới thiệu về máy tính và lập trình.ppt
nmvlt_c2 cấu trúc và thành phần của chương trình c.ppt
nmvlt_c3 ̉ chức dữ liệu trong chương trình.ppt
nmvlt_c4 lệnh if-else lệnh switch.ppt
nmvlt_c5 vòng lặp.ppt
nmvlt_c6 hàm (function).ppt
nmvlt_c7 mảng (array).ppt
nmvlt_c8 con trỏ (pointer).ppt
nmvlt_c9 sử dụng tập tin (file).ppt
nhập môn lập trình_1_các khái niệm cơ bản về lập trình.pdf
nhập môn lập trình_2_giới thiệu ngôn ngữ lập trình c.pdf
nhập môn lập trình_3_các kiểu dữ liệu cơ s.pdf
nhập môn lập trình_4_câu lệnh điều kiện & câu lệnh rẽ nhánh.pdf
nhập môn lập trình_5_câu lệnh lặp.pdf
nhập môn lập trình_6_hàm (function).pdf
nhập môn lập trình_7_mảng một chiều.pdf
nhập môn lập trình_8_mảng hai chiều.pdf
nhập môn lập trình_9_chuổi ký tự.pdf
nhập môn lập trình_11_tập tin.pdf
2017_04_21_note.pdf
2017_04_28_practice.pdf
2017_05_12_practice.pdf
2017_05_19_practice.pdf
2017_05_26_practice.pdf
2017_06_02_practice.pdf
2017_06_09_practice.pdf
2017_06_24_review.pdf
2017_06_27_cmt.pdf
bai_thuc_hanh_1.pdf
cslt2017_bai_tap_ch1-4.pdf
test_01_tth1.pdf
test_01_tth2.pdf
test_03_ca1.pdf
test_03_ca2.pdf
test_03_ca3.pdf
test_03_ca4.pdf
test_03_ca5.pdf
test_03_ca6.pdf
test_03_ca7.pdf
test_03_ca8.pdf
hdth-tuan01-laptrinhvoivisualstudio.pdf
hdth-tuan01-loithuonggap.pdf
hdth-tuan02.pdf
hdth-tuan03-04.pdf
hdth-tuan05.pdf
hdth-tuan07.pdf
hdth-tuan08.pdf
hdth-tuan09.pdf
exer-ip.pdf
bài tập lập trình.pdf
bài tập cơ bản.pdf
bài tập phần mảng 1 chiều.pdf
bài tập thêm cho if - for.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_1.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_2.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_3.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_4.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_5.pdf
nhập môn lập trình (thực hành)_6.pdf
đề bài tập 14-9-2015.pdf
2016-2017 nmlt cuoi-ki (1).jpg
2016-2017 nmlt cuoi-ki (2).jpg
2018-2019 nmlt cuoi-ki (1).jpg
2018-2019 nmlt cuoi-ki (2).jpg
[nmlt] sửa đề 15-16.pdf
giai_de 2016-2017.txt
nmlt - cao đẳng - 17-18.jpg
đề thi cuối kỳ.pdf
đề thi giữa kỳ.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Sinh viên sẽ được làm quen với các khái niệm cơ bản như thuật toán, lưu đồ, mã giả, ngôn ngữ lập trình, chương trình. Các thuật toán được mô tả thông qua lưu đồ, mã giả, được hiện thực hóa thành một chương trình máy tính bằng cách sử dụng một NNLT cụ thể. Sinh viên cũng được làm quen với việc dịch, chạy thử, bắt lỗi và sửa những chương trình do mình viết. Sinh viên sau khi học xong học phần này phải nắm bắt được các cấu trúc điều khiển của NNLT được học, các kiểu dữ liệu cơ sở cùng với các phép toán thao tác trên chúng. Sinh viên phải có khả năng vận dụng NNLT, có thể sử dụng các cấu trúc điều khiển và các kiểu dữ liệu cơ sở cùng với dữ liệu có cấu trúc đã được học để viết được các chương trình giải quyết những vấn đề với mức độ phức tạp vừa phải. Việc mô tả cách thức giải quyết vấn đề bằng mã giả hoặc lưu đồ cũng là một yêu cầu đối với các sinh viên sau khi học học phần này. Chương 1. Giới thiệu tổng quan về lập trình Chương 2. Chương trình và Kiểu dữ liệu cơ sở Chương 3. Lập trình với các cấu trúc điều khiển Chương 4. Hàm và kỹ thuật tổ chức chương trình Chương 5. Sử dụng dữ liệu có cấu trúc và mảng Chương 6. Lập trình với tập tin Chương 7. Một số vấn đề kỹ thuật trong lập trình

Kết quả cần đạt được

Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng nắm bắt và trình bày lại một cách rõ ràng các khái niệm cơ bản, những kiến thức cần thiết và cách thức xây dựng một chương trình trên máy tính bằng một ngôn ngữ lập trình (NNLT) cấp cao cụ thể (một trong các ngôn ngữ lập trình thông dụng hiện nay như C/C++, Java hay C#). Sinh viên cũng có khả năng mô tả một cách hình thức các thuật toán (không quá phức tạp) bằng lưu đồ hoặc mã giả.