Nhập Môn Điện Toán (Introduction To Computing) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Phạm Trần Vũ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Trung Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

i2c_lec1_fundamental concepts.pdf
i2c_lec2_fundamental concept (cont’).pdf
i2c_lec3_computer hardware.pdf
i2c_lec4_operating systems.pdf
i2c_lec5_computer files.pdf
i2c_lec6_databases.pdf
i2c_lec7_programming.pdf
i2c_lec8_- program design, testing, debugging and documenting.pdf
i2c_lec9_ data structures.pdf
i2c_lec10_business applications.pdf
i2c_lec11_industrial applications.pdf
i2c_lec12_organisational and social issues.pdf
nmdt_c1-2.pdf
slidenmdt.pdf
nmdt_c1-2_khái niệm cơ bản.pdf
nmdt_c1_new_khái niệm cơ bản.pdf
nmdt_c2_phần cứng.pdf
nmdt_c4_mạng máy tính.pdf
nmdt_c5_cơ sở dữ liệu.pdf
nmdt_c6_lập trình.pdf
lab1-workingwithlinux.pdf
lab1.pdf
lab2.pdf
lab3.pdf
tut1_new.pdf
tut2.pdf
assignment2012.pdf
bai 1.1.pdf
bai 1.2.pdf
bai 1.3.pdf
bai 3.1.pdf
bai 3.2.pdf
bai 3.3.pdf
bai 4.1.pdf
bai 5.1.pdf
bai 5.2.pdf
bai 5.3.pdf
bai 5.4.pdf
30 cau hoi.pdf
bai tap lon nhap mon dien toan.pdf
cac cap su dung file he thong cua intel.pdf
nhập môn điện toán.pdf
đề thi nhập môn điện toán giữa kỳ.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học sẽ giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật máy tính, và đồng thời giới thiệu đến sinh viên một bức tranh tổng quan trong ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính để sinh viên có được một định hướng tốt về nghề nghiệp của mình trong tương lai. Bên cạnh đó, môn học này cũng sẽ giúp sinh viên thực hành các kỹ năng mềm cơ bản như kỹ năng trình bày, giao tiếp và viết báo cáo để hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập và làm việc sau này. Môn học gồm các nội dung chính sau: - các khái niệm cơ bản về hệ thống máy tính, hệ thống thông tin, - kiến trúc và phần cứng máy tính, - hệ điều hành, - mạng máy tính, - các hệ thống phần mềm ứng dụng, - cơ sở dữ liệu, - ngôn ngữ lập trình, - an toàn máy tính, - các vấn đề về xã hội và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực máy tính.

Kết quả cần đạt được

Mô tả được các khái niệm cơ bản về phần cứng và phần mềm máy tính L.O.1.1 – Mô tả được các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính như CPU, bộ nhớ chính, bộ nhớ thứ cấp, thiết bị nhập, xuất, v.v. L.O.1.2 – Mô tả được các loại phần mềm khác nhau như phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, v.v. L.O.1.3 – Mô tả được các khái niêm cơ bản trong lĩnh vực máy tính như Internet, Web, mạng máy tính, thương mại điện tử, v.v. Sử dụng được một ngôn ngữ lập trình và các phần mềm cho việc email và duyệt Web L.O.2.1 – Sử dụng được ngôn ngữ lập trình HTML để xây dựng một trang web cơ bản L.O.2.2 – Sử dụng thành thạo các công cụ email và công cụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng như Google mail, Google search engine Phân tích được vai trò và tầm ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến các tổ chức và xã hội L.O.3.1 – Nêu được các ứng dụng cụ thể của công nghệ thông tin trong các tổ chức, và trong xã hội L.O.3.2 – Nêu được các ví dụ minh họa và phân tích được các giá trị mà công nghệ thông thông tin có thể mang lại cho các tổ chức Nhận biết và được các vấn đề về nghề nghiệp, đạo đức, luật pháp và xã hội liên quan đến lĩnh vực điện toán L.O.4.1 – Nêu được các vị trí công việc cơ bản trong lĩnh vực công nghệ thông tin, và các kỹ năng cần thiết để đảm nhiệm các công việc này L.O.4.2 – Ý thức được vấn đề đạo văn và cách viết các tài liệu kỹ thuật không mắc lỗi đạo văn L.O.4.3 – Ý thức được các vấn đề liên quan đến bản quyền phần mềm L.O.4.4 – Nhận biết được các nguy cơ liên quan đến hệ thống máy tính như virus, tấn công từ chối dịch vụ, các loại hình tội phạm trên mạng, v.v. Nhận biết được nhu cầu của việc phát triển nghề nghiệp liên tục L.O.5.1 – Nhận thức được sự thay đổi rất nhanh về công nghệ trong lĩnh vực điện toán, và để đáp ứng được sự thay đổi này, một người làm trong lĩnh vực điện toán phải cập nhật kiến thức liên tục và suốt đời

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Computing Essentials 2012, Timothy J. O’Leary and Linda I. O’Leary, McGraw Hill, 2012.
Co1005_Nhapmondientoan.Pdf
Co1005_Nhapmondientoan_Computing_Essentials_2012.Pdf