Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm

Giáo trình, bài giảng

x. 4. software engineering (sommerville).pdf
x. 3. software-engineering-handbook.pdf
x. 3. software-engineering-handbook (viet).pdf
x. 2. what every engineer should know about software engineering.pdf
x. 1. software engineering a practitioner_s approach (pressman).pdf
chương 08-07-danh sách các đề tài.pdf
chương 08-05-thiết kế xử lý.pdf
chương 08-05-minh họa thiết kế xử lý.pdf
chương 08-04-d. thiết kế màn hình thực đơn.pdf
chương 08-04-c. thiết kế màn hình tra cứu.pdf
chương 08-04-a. thiết kế màn hình.pdf
chương 08-03. thiết kế dữ liệu.pdf
chương 08-01-b. hệ thống các yêu cầu phần mềm.pdf
chương 08-01-a. xác định và mô hình hóa yêu cầu.pdf
chương 01.pdf
chương 0. giới thiệu môn học (thường).pdf
BG_NhapmonCongnghephanmem.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi