Tài liệu Nhập Môn Cntt1

C++

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

nmcntt1-bai01-tongquanvecntt-v2.0.pdf
nmcntt1-bai02-kienthuccoso-v2.0.pdf
nmcntt1-bai03-hedieuhanh-v2.0.pdf
nmcntt1-bai04-mangmaytinhvavirus-v2.0.pdf
nmcntt1-bai05-thuyettrinh-v2.0.pdf
nmcntt1-bai06-vanban-v2.0.pdf
nmcntt1-bai07-bang tinh-v2.0.pdf
nmcntt1-bai08-nghenghiep-v2.0.pdf
nmcntt1-bai09-daoducnghenghiep-v2.0.pdf
nmcntt1-bai09-nghiencuuthuattoan-v2.0.pdf
lt-00-gioi thieu mon hoc.pdf
lt-01-tong quan ve cntt.pdf
lt-02-kienthuccoso.pdf
lt-03-he dieu hanh.pdf
lt-04-mang may tinh - internet - virus.pdf
lt-06-bang tinh.pdf
lt-06-soan thao van bản.pdf
lt-07-nghe nghiep.pdf
lt-08-nghien cuu thuat toan.pdf
lt-09-dao duc nghe nghiep.pdf
[sam] cau hoi trac nghiem nm cntt1(1).xlsx
[sam] cau hoi trac nghiem nm cntt1.xlsx