Nguyên Lý Ngôn Ngữ Lập Trình

Nguyên Lý Ngôn Ngữ Lập Trình - Nguyễn Hứa Phùng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

CO3005_Nguyenlyngonngulaptrinh_Programming_Languages_-_Principles_and_Paradigms_thereds1106.pdf
CO3005_Nguyenlyngonngulaptrinh.pdf

Giáo trình, bài giảng

sequence control.pdf
name, binding and scope.pdf
introduction.pdf
abstract syntax tree.pdf

Bài tập, thực hành

tests-quizzes.pdf
solution_data-types.pdf
sequence-control.pdf
quiz_syntax_analysis-sol2.pdf
quiz_control_abstract.pdf
quiz6.pdf
quiz5-final.pdf
quiz2.pdf
quiz1.pdf
quiz 1.pdf
bkool.pdf
assignment2-2014.pdf
assignment1-2015.pdf

Đề thi

img_2848.jpg
img_2847.jpg
img_2846.jpg
img_2845.jpg
img_2844.jpg
img_2843.jpg
img_2842.jpg
img_2841.jpg
img_2840.jpg
img_2839.jpg
img_2838.jpg
img_2837.jpg
img_2836.jpg
img_2835.jpg
img_2834.jpg
img_2833.jpg
img_2832.jpg
img_2831.jpg
img_2830.jpg
img_2829.jpg
img_2828.jpg
img_2827.jpg
img_2826.jpg
img_2825.jpg
img_2824.jpg
img_2823.jpg
img_2822.jpg
img_2821.jpg
img_2820.jpg
img_2819.jpg
img_2818.jpg
img_2817.jpg
img_2816.jpg
img_2815.jpg
img_2814.jpg
img_2813.jpg
img_2812.jpg
img_2811.jpg
img_2810.jpg
img_2809.jpg
img_2808.jpg
img_2807.jpg
img_2806.jpg
img_2805.jpg
img_2804.jpg
img_2803.jpg
img_2802.jpg
img_2801.jpg
img_2800.jpg
img_2799.jpg
img_2798.jpg
img_2797.jpg
img_2796.jpg
img_2795.jpg
img_2794.jpg
img_2793.jpg
img_2792.jpg
img_2791.jpg
img_2790.jpg
img_2789.jpg
img_2788.jpg
img_2787.jpg
img_2786.jpg
img_2785.jpg
img_2784.jpg
img_2783.jpg
img_2782.jpg
img_2781.jpg
img_2780.jpg
img_2779.jpg
img_2778.jpg
img_2777.jpg
img_2776.jpg
img_2775.jpg
img_2774.jpg
img_2773.jpg
img_2772.jpg
img_2771.jpg
img_2770.jpg
img_2769.jpg
img_2768.jpg
img_2767.jpg
img_2766.jpg
img_2765.jpg
img_2764.jpg
._img_2848.jpg
._img_2847.jpg
._img_2846.jpg
._img_2845.jpg
._img_2844.jpg
._img_2843.jpg
._img_2842.jpg
._img_2841.jpg
._img_2840.jpg
._img_2839.jpg
._img_2838.jpg
._img_2837.jpg
._img_2836.jpg
._img_2835.jpg
._img_2834.jpg
._img_2833.jpg
._img_2832.jpg
._img_2831.jpg
._img_2830.jpg
._img_2829.jpg
._img_2828.jpg
._img_2827.jpg
._img_2826.jpg
._img_2825.jpg
._img_2824.jpg
._img_2823.jpg
._img_2822.jpg
._img_2821.jpg
._img_2820.jpg
._img_2819.jpg
._img_2818.jpg
._img_2817.jpg
._img_2816.jpg
._img_2815.jpg
._img_2814.jpg
._img_2813.jpg
._img_2812.jpg
._img_2811.jpg
._img_2810.jpg
._img_2809.jpg
._img_2808.jpg
._img_2807.jpg
._img_2806.jpg
._img_2805.jpg
._img_2804.jpg
._img_2803.jpg
._img_2802.jpg
._img_2801.jpg
._img_2800.jpg
._img_2799.jpg
._img_2798.jpg
._img_2797.jpg
._img_2796.jpg
._img_2795.jpg
._img_2794.jpg
._img_2793.jpg
._img_2792.jpg
._img_2791.jpg
._img_2790.jpg
._img_2789.jpg
._img_2788.jpg
._img_2787.jpg
._img_2786.jpg
._img_2785.jpg
._img_2784.jpg
._img_2783.jpg
._img_2782.jpg
._img_2781.jpg
._img_2780.jpg
._img_2779.jpg
._img_2778.jpg
._img_2777.jpg
._img_2776.jpg
._img_2775.jpg
._img_2774.jpg
._img_2773.jpg
._img_2772.jpg
._img_2771.jpg
._img_2770.jpg
._img_2769.jpg
._img_2768.jpg
._img_2767.jpg
._img_2766.jpg
._img_2765.jpg
._img_2764.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý thiết kế và hiện thực ngôn ngữ lập trình, các thành phần cơ bản trong các ngôn ngữ lập trình. Một loại ngôn ngữ lập trình khai báo cũng được giới thiệu trong môn học là ngôn ngữ lập trình hàm.

Kết quả cần đạt được

Viết các đặc tả hình thức (ở mức từ vựng và cú pháp) cho một ngôn ngữ lập trình L.O.1.1 – Viết đặc tả hình thức ở mức từ vựng cho một ngôn ngữ lập trình L.O.1.2 – Viết đặc tả hình thức ở mức văn phạm cho một ngôn ngữ lập trình Mô tả và giải thích cơ chế hoạt động của các thành phần trong một ngôn ngữ lập trình. L.O.2.1 – Mô tả và giải thích cơ chế hoạt động của tầm vực và môi trường tham khảo L.O.2.2 – Mô tả và giải thích cơ chế hoạt động của kiểu dữ liệu L.O.2.3 – Mô tả và giải thích cơ chế hoạt động của cấu trúc điều khiển Hiện thực một trình thông/biên dịch sử dụng một ngôn ngữ lập trình hàm chẳng hạn như Scala. L.O.3.1 – Viết được đặc tả từ vựng dùng công cụ sinh trình phân tích từ vựng như ANTLR L.O.3.2 – Viết được đặc tả văn phạm dùng công cụ sinh trình phân tích ch1 pháp như ANTLR L.O.3.3 – Viết được trình kiểm tra ràng buộc tĩnh L.O.3.4 – Viết được trình sinh mã đơn giản

Tài liệu tham khảo

Sách, giáo trình chính: [1] Maurizio Gabbrielli and Simone Martini, Programming Languages: Principles and Paradigms, Springer, 2010. [2] Cao Hoàng Trụ, Ngôn ngữ lập trình- Các nguyên lý và mô hình, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2004. Sách tham khảo: [3] Robert W. Sebesta, Concepts of Programming Languages, 8th edition, Addison Wesley, 2008. [4] Kenneth C.Louden, Programming Languages – Principles and Practice, First edition, Thomson Brooks/Cole, 2003.