Ngôn Ngữ R Bài giảng

- Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 01. loi noi dau.pdf
chuong 02. giới thiệu ngôn ngữ r.pdf
chuong 03. nhập dữ liệu.pdf
chuong 04. biên tập dữ liệu.pdf
chuong 05. dùng r cho các phép tính đơn giản và ma trận.pdf
chuong 06. tính toán xác suất và mô phỏng (simulation).pdf
chuong 07. kiểm định giả thiết thống kê và ý nghĩa của trị số p (p-value).pdf
chuong 08. phân tích số liệu bằng biểu đồ.pdf
chuong 09. phân tích thống kê mô tả.pdf
chuong 10. phân tích hồi qui tuyến tính.pdf
chuong 11. phân tích phương sai (analysis of variance).pdf
chuong 12. phân tích hồi qui logistic.pdf
chuong 13. phân tích sự kiện (event history hay survival analysis).pdf
chuong 14. phân tích tổng hợp.pdf
chuong 15. ước tính cỡ mẫu (sample size estimation).pdf
chuong 16. lập trình và hàm với r.pdf
chuong 17. một số lệnh thông dụng trong r.pdf
chuong 18. thuật ngữ dùng trong sách.pdf
chuong 19. tài liệu tham khảo và đọc thêm.pdf
lecture 1_intro_r.pdf
lecture 2_phân tích đồ thị.pdf
lecture 3_thống kê mô tả.pdf
lecture 4_phân tích phương sai.pdf
lecture 5_hồi quy tuyến tính.pdf
lecture 6_hồi quy đa tuyến tính.pdf
một số cơ sở thống kê.pdf