Mô Hình Hóa

Mô Hình Hóa - Hoang Ngoc Ha - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

bài giảng tối ưu hóa.pdf
bài giảng mô phỏng.pdf
bài giảng mô hình hóa.pdf
baigiang_mophong.pdf
baigiang_mohinhhoa.pdf
bai_giang_toiuuhoa.pdf

Bài tập, thực hành

th_no0_matlab.pdf
th_no4_heat transfer.pdf
th_no3_tubular reactor.pdf
th_no2_tubular reactor_ss.pdf
th_no1_cstr.pdf
btap_phan_2.pdf
btap_phan_1.pdf
bt-mo-phong-lan-5-ngo-trung-kien.pdf
bt-mo-phong-lan-4-ngo-trung-kien.pdf
bai tap tuh -v2.pdf
bai tap fvm 1d.pdf

Đề thi