Micro-electronic Devices

Micro-electronic Devices - Lê Chí Thông - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

avr-atmega162_avr microcontroller.pdf

Bài tập, thực hành

review for midterm.pdf
review for final.pdf
hw2.pdf
hdsd easy8051.pdf
hdsd 180s_usb programmer.pdf
easy8051_schematic.pdf

Đề thi