Mật Mã Học

Giáo trình Tiếng Anh

CO3083_Matmahoc&mahoathongtin_J. Katz & Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography.pdf
CO3083_Matmahoc&mahoathongtin_Introduction to Cryptography W - Washington, Lawrence C. & Trap_4971.pdf
CO3083_Matmahoc&mahoathongtin.pdf

Giáo trình, bài giảng

Chương 5,6-Chữ kí số-Các giao thức & tầng ứng dụng.pdf
Chương 4 -Chứng thực dữ liệu.pdf
Chương 3-Mã hóa khóa công khai và quản lí khóa.pdf
Chương 2-Mã hóa hiện đại.pdf
Chương 1 -Giới Thiệu-Mã hóa cổ điển.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1: Giới thiệu - Mã hoá cổ điển Chương 2: Mã hoá đối xứng 1. Giới thiệu mã hoá hiện đại 2. Chuẩn mã hoá dữ liệu DES 3. Tiêu chuẩn mã hoá tiên tiến AES 4. Hệ mã hoá khoá công khai RSA 5. Bài tập Chương 3: Mã hoá khoá công khai và quản lý khoá 1. Số nguyên tố 2. Hệ mã hoá khoá công khai 3. Giao thức trao đổi khoá Diffie-Hellman 4. Hệ RSA 5. Quản lý khoá 6. Bài tập Chương 4: Chứng thực thông điệp 1. Mở đầu 2. Mã chứng thực thông điệp 3. Hàm băm 4. Chữ ký số 5. Bài tập Chương 5: Chữ ký số Chương 6: Các giao thức và ứng dụng 1. Vị trí của mật mã trong mạng máy tính 2. Cơ sở hạ tầng khoá công khai 3. IPsec 4. SSL/TLS 5. PGP và S/MIME 6. Kerberos 7. SSH 8. Bài tập