Mạng Máy Tính

Mạng Máy Tính - Phạm Trần Vũ - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mạng Máy Tính - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Mạng Máy Tính - Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Mạng Máy Tính - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

CO3003_MangMaytinh_William Stalling, Data and Computer Communications.pdf
CO3003_MangMaytinh_Computer.Networking.A.TopDown.Approach.6th.Edition.pdf
CO3003_MangMaytinh_Computer-Networks---A-Tanenbaum---5th-edition.pdf
CO3003_MangMaytinh.pdf

Giáo trình, bài giảng

chuong 13 - internet trong doanh nghiệp - quản lý internet.pdf
chuong 12 - truyền thông đa phương tiện.pdf
chuong 11 - internet thế hệ mới.pdf
chuong 10 - an toàn thông tin trên mạng.pdf
chuong 8-0 tầng liên kết dữ liệu.pdf
chuong 8-2 ppp atm mpls.pdf
chuong 8-1 lan - wlan.pdf
chuong 7-3 - p2p.pdf
chuong 7-2 - dns.pdf
chuong 7-1 -lập trình socket - java.pdf
chuong 7-0 - tầng ứng dụng.pdf
chuong 6 - tầng giao vận.pdf
chuong 5 - các giao thức chọn đường.pdf
chuong 4 - chọn đường.pdf
chuong 3 - tầng mạng - internet layer.pdf
chuong 2 - cơ bản về máy tính và truyền thông.pdf
chuong 1 - giới thiệu.pdf
mmt1_lec14_network security.pdf
mmt1_lec13_wireless and mobile.pdf
mmt1_lec11-12_link layer and lan.pdf
mmt1_lec8-9-10_network layer.pdf
mmt1_lec6-7_transport layer.pdf
mmt1_lec3-4-5_application layer.pdf
mmt1_lec1-2_introduction.pdf
mmt1-lec14_network security.pdf
mmt1-lec13_network security.pdf
mmt1-lec12_application layer (con’t).pdf
mmt1-lec10-11_application layer.pdf
mmt1-lec9_socket programming.pdf
mmt1-lec8_transport layer.pdf
mmt1-lec7_network layer in the internet.pdf
mmt1-lec6_network layer (cont’).pdf
mmt1-lec5_network layer.pdf
mmt1-lec4_networking technologies (cont).pdf
mmt1-lec3_networking technologies.pdf
mmt1-lec2_ communication media.pdf
mmt1-lec1_introduction to computer.pdf
thiết bị mạng.pdf
phương tiện truyền dẫn 2 .pdf
phương tiện truyền dẫn 1 .pdf
phương tiện truyền dẫn.pdf
net fundamentals.pdf
một số mô hình mạng.pdf
mạng máy tính_k47.pdf
mô hình osi và giao thức.pdf
lịch sử internet.pdf
giao thức tcp ip.pdf
dinhtuyen.pps
cầu nối.pdf
cisco tcpip.ppt
chuyển mạch.pdf
sybex ccna_640-802 6th ed. todd lammle.pdf
ltsocket.pdf
chương 7.pdf
chương 6.pdf
chương 5.pdf
chương 4.pdf
chương 3.pdf
chương 2.pdf
chương 1.pdf
chuong_7.pdf
chuong_6.pdf
chuong_5.pdf
chuong_4.pdf
chuong_3.pdf
chuong_2.pdf
chuong_1.pdf
120 cau trac nghiem - co dap an.pdf
ôn tập (các dạng bt).pdf
tài liệu lt.pdf
dns.pdf
computer_networking.pdf
bai tap subnetting1.pdf
a-top-down-approach-6th-edition.pdf
10. firewall.pdf
08. networking media.pdf
07c_cabling lans and wans.pdf
07b. sodomang.pdf
07.device.pdf
06b. ethernet fundamentals.pdf
06a. link layer.pdf
05b. distance vector routing.pdf
05a. routing_subnet.pdf
05.network layer.pdf
04.transport layer.pdf
03b_dhcp1.pdf
03a. dns1.pdf
03.application layer.pdf
02b.ip_subnetting.pdf
02a.osi _tcp-ip.pdf
01b_networking fundamentals.pdf
01a_overview.pdf
chương 5 - tầng liên kết dữ liệu.pdf
chương 4 - tầng mạng.pdf
chương 3 - tầng vận chuyển.pdf
chương 2 - tầng ứng dụng.pdf
chương 1 - giới thiệu.pdf
MMT.pdf
tcpipprotocols.png
lecture14_chương 8 bảo mật mạng.pdf
lecture10_chương 4 tầng mạng.pdf
lecture8_network layer.pdf
lecture7_chương 3 mục lục.pdf
lecture6_chapter 3 tầng truyền tải.pdf
lecture3_chương 2 tầng ứng dụng.pdf

Bài tập, thực hành

lab3.pdf
lab2.pdf
lab1.pdf
bt1.pdf
ctt105-9-packet tracer-huong dan su dung.pdf
ctt105-8-routing.pdf
ctt105-6-socket.pdf
ctt105-5-dns.pdf
ctt105-4-dhcp.pdf
ctt105-3-wireshark.pdf
ctt105-3-minh hoa bat goi tin voi dhcp.pdf
ctt105-2-vmware.pdf
ctt105-2-ip config.pdf
ctt105-1-console.pdf
bt1-1.pdf
300_cau_hoi_trac_nghiem_kien_truc_may_tinh.pdf
5. wireshark ethernet arp.pdf
4. wireshark icmp ip.pdf
3. wireshark tcp udp.pdf
2. wireshark http.pdf
lap 10_tìm hiểu udp với wireshark.pdf
lab12_configuring inter-vlan routing.pdf
lab11_access control list.pdf
lab10_static routing, rip.pdf
lab10_câu hỏi thêm.pdf
lab9_practice on cisco devices, basics of vlan.pdf
lab9-mmtdoc_tìm hiểu tcp với wireshark.pdf
lab9+-+tcp+with+wireshark.pdf
lab8_introduction to dhcp and vlsm subnets calculation.pdf
lab8 - dns with wireshark.pdf
lab7_introduction_to_packet_tracer_v1.1.pdf
lab5_java_on_eclipse.pdf
lab2_2b-_2bnetwork_2btools.pdf
lab1_network_basic.pdf
câu hỏi ôn tập cuối kì.pdf
bt1-1314-hk1_xây dựng ứng dụng chia sẻ file trực tuyến theo mô hinh hybrid peer-to-peer (p2p) theo bộ giao thức cho trước.pdf
assignment2_v1.0_thiết kế hệ thố ng mạng máy tí nh đại học bách khoa.pdf
assignment1_xây dựng ứng dụng chia sẻ file trực tuyến theo mô hinh hybrid peer-to peer (p2p) theo bộ giao thức cho trước..pdf
assignment1_v1.0_xây dựng ứng dụng chat theo một protocol được cung cấp sẵn, sử dụng giao thức tcp_ip..pdf

Đề thi

đề mmt (cao đẳng) hk2 2017-2018.pdf
đề hk1 17-18 (ảnh).pdf
đáp án tham khảo đề mmt k15.txt
th20zw - solution.pdf
th20xy - solution.pdf
dethi_mmt_4.pdf
dethi_mmt_3.pdf
dethi_mmt_2.pdf
dethi_mmt_1.pdf
ck - th2013 (cd).pdf.pdf
ck - th2012 (dh).pdf
mmt 2.pdf
mmt 1 - thay tran truc mai.pdf
baithimangmtuet.pdf
trac nghiem mmt.pdf
on thi mang co ban.pdf
ontap_gk.pdf
imag1549.jpg
imag1548.jpg
imag1547.jpg
imag1546.jpg
imag1545.jpg
imag1544.jpg
imag1543.jpg
imag1542.jpg
imag1541.jpg
imag1540.jpg
imag1539.jpg
imag1538.jpg
imag1537.jpg
imag1536.jpg
imag1535.jpg
imag1534.jpg
imag1533.jpg
imag1532.jpg
imag1531.jpg
imag1530.jpg
imag1529.jpg
imag1528.jpg
imag1527.jpg
imag1526.jpg
imag1525.jpg
imag1524.jpg
imag1523.jpg
imag1522.jpg
imag1521.jpg
imag1520.jpg
imag1519.jpg
imag1518.jpg
imag1517.jpg
imag1516.jpg
imag1515.jpg
imag1514.jpg
imag1513.jpg
imag1512.jpg
imag1511.jpg
imag1357.jpg
imag1355.jpg
imag1354.jpg
imag1352.jpg
imag1351.jpg
imag1350.jpg
imag1349.jpg
imag1348.jpg
imag1347.jpg
imag1346.jpg
imag1344.jpg
imag1343.jpg
imag1342.jpg
imag1341.jpg
imag1340.jpg
imag1339.jpg
imag1338.jpg
final+exam.pdf
dek08page6.jpg
dek08page5.jpg
dek08page4.jpg
dek08page3.jpg
dek08page2.jpg
dek08page1.jpg
cn1_mid_sol_hanh.pdf
cn1_mid.pdf_1_ôn tập thi giữa kỳ.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về hạ tầng mạng máy tính và cách hiện thực việc trao đổi thông tin giữa các máy tính. Bên cạnh đó, sinh viên cũng sẽ được giới thiệu cụ thể hơn về các giao thức, các chuẩn, các ứng dụng mạng tiêu biểu và các kiến thức cơ bản về lập trình mạng. Môn học sẽ cung cấp các khái niệm nền tảng trong thiết kế và hiện thực việc truyền thông giữa các máy tính bao gồm các giao thức, các chuẩn và các ứng dụng mạng, cơ bản về lập trình mạng. Các chủ đề bao gồm: * Nội dung tóm tắt môn học - Tổng quan về kiến trúc mạng với mô hình tham khảo OSI, bộ giao thức TCP/IP. - Giới thiệu các kỹ thuật mạng cơ bản, đăc biệt là về các kỹ thuật mạng cục bộ cơ bản (Ethernet, wireless LAN, Bluetooth). - Thông tin về tầng mạng với việc định tuyến và liên mạng, địa chỉ và định tuyến trên mạng Internet - Thông tin về tầng vận chuyển với UDP, TCP và các giao diện lập trình mạng - Thông tin về tầng ứng dụng với các ứng dụng mạng Internet. - Các ví dụ sẽ được phát thảo chủ yếu trên bộ giao thức TCP/IP.

Kết quả cần đạt được

Có khả năng mô tả và giải thích các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực mạng máy tính L.O.1.1 – Giải thích được các tầng trong môn hình OSI, mô hình TCP/IP, và các tầng được sử dụng trong thực tế của mạng Internet L.O.1.2 – Mô tả được các thành phần cơ bản của mạng Internet Giải thích được nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến trên Internet L.O.2.1 – Giải thích được nguyên lý hoạt động chung của các ứng dụng mạng L.O.2.2 – Giải thích dược nguyên lý hoạt động của các ứng dụng phổ biến như Web, HTTP, Email, DNS, các ứng dụng P2P Giải thích được nguyên lý hoạt động của các bộ giao thức TCP và UDP, có khả năng sử dụng các giao thức này để phát triển các ứng dụng trên mạng máy tính, và phân tích, đánh giá được hiệu quả của từng giao thức trong các điều kiện thực tế. L.O.3.1 – Giải thích được nguyên lý hoạt động của bộ giao thức TCP và UDP, phân tích và đánh giá được ưu và nhược điểm của từng bộ giao thức L.O.3.2 – Thiết kế và triển khai được các ứng dụng mạng máy tính đơn giản sử dụng các bộ giao thức TCP hoặc UDP Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến phổ biến L.O.4.1 – Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức định tuyến như Distance Vector Routing, Link State Routing L.O.4.2 – Nhận biết và giải thích được các giao thức định tuyến được sử dụng trên môi trường Internet Giải thích được nguyên lý hoạt động của các giao thức thuộc tầng liên kết dữ liệu L.O.5.1 – Giải thích được nguyên lý hoạt động của giao thức Ethernet và ARP L.O.5.2 – Giải thích được cơ chế hoạt động của mạng không dây 802.11 (Wifi) L.O.5.3 – Giải thích được cơ chế hoạt động của Switch và các giao thức liên quan Giải thích được các vấn đề liên quan đến an ninh mạng máy tính L.O.6.1 – Giải thích được các hình thức tấn công trên mạng máy tính L.O.6.2 – Giải thích được các cơ chế bảo mật dữ liệu khi truyền tải qua mạng máy tính Có khả năng thiết kế và triển khai một mạng máy tính đơn giản L.O.7.1 – Có khả năng xác định được các yêu cầu đối với một mạng máy tính cần được xây dựng L.O.7.2 – Thiết kế được một mạng máy tính để đáp ứng các yêu cầu cho trước L.O.7.3 – Triển khai được một mạng máy tính đơn giản sử dụng các thiết bị thực tế hoặc trên môi trường mô phỏng

Tài liệu tham khảo

Sách giáo khoa chính: [1] “Computer Networking: A Top-down Approach”, Kurose & Ross, 5th edition, Addision-Wesley, 2010. Giáo trình phụ, tham khảo: [2] “Computer Networks”, Andrew S. Tanenbaum, 4th Edition, Prentice Hall, 2003.