Mạch Điện Tử Nâng Cao

Giáo trình, bài giảng

de cuong.pdf
ch5.mach dao dong.pdf
ch4.mach loc.pdf
ch3.khuech dai cong huong.pdf
ch2.khuech dai cong suat am tan.pdf
ch2.bai tap.pdf
ch1.mach khuech dai hoi tiep.pdf
ch1.bai tap.pdf
c4_mạch dao động.pdf
c3_khuếch đại cộng hưởng.pdf
c2_khuếch đại công suất âm tần.pdf
c1_mạch khuếch đại hồi tiếp.pdf
active filters.pdf
part6_ứng dụng khuếch đại thuật toán.pdf
part5_khuếch đại thuật toán.pdf
part4_khuếch đại cộng hưởng.pdf
part3_khuếch đại công suất âm tần.pdf
part2_đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
part1_đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
mdtnc_c0_11102012.pdf
mdtnc_c5_11102012__mạch lọc (tích cực).pdf
mdtnc_c4_11102012_mạch dao động (tần số thấp).pdf
mdtnc_c3_11102012_mạch khuếch đại cộng hưởng.pdf
mdtnc_c2_11102012_mạch khuếch đại công suất âm tần.pdf
mdtnc_c1_11102012_mạch khuếch đại hồi tiếp.pdf

Bài tập, thực hành

prob6_ứng dụng khuếch đại thuật toán.pdf
prob5_khuếch đại thuật toán.pdf
prob4_khuếch đại cộng hưởng.pdf
prob3_khuếch đại công suất âm tần.pdf
prob2_đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
prob1_đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại ghép rc.pdf

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

Đề cương môn học Chương 1: Mạch khuếch đại hồi tiếp - Tổng quan về MKĐ hồi tiếp + Hồi tiếp âm/dương + Hồi tiếp áp/dòng + Sai lệch áp/dòng - Phân tích MKĐ hồi tiếp áp + Sai lệch áp + Sai lệch dòng - Thiết kế MKĐ hồi tiếp áp Chương 2: Mạch khuếch đại công suất âm tần - Tổng quan về MKĐ công suất âm tần. - Tiêu tán công suất và giải nhiệt. - Các lớp khuếch đại và hiệu suất. - Khuếch đại đẩy-kéo dùng biến áp. - Khuếch đại đẩy-kéo dạng OTL (nguồn DC đơn). - Khuếch đại đẩy-kéo dạng OCL (nguồn DC đôi). - Khuếch đại dạng BTL. - Thiết kế mạch khuếch đại công suất âm tần. Chương 3: Mạch khuếch đại cộng hưởng - Mạch cộng hưởng RLC. - Khuếch đại cộng hưởng đơn tầng. - Khuếch đại cộng hưởng dùng biến áp. - Khuếch đại cộng hưởng dạng Cascode. - Phương pháp trung hòa. - Khuếch đại điều hợp đồng bộ. - Khuếch đại điều hợp Stagger và kép. - Thiết kế mạch khuếch đại công hưởng. Chương 4: Mạch dao động (tần số thấp) Mạch dao động hình sin: MKĐ hồi tiếp có độ lợi vòng T=1 (hồi tiếp dương) tại 1 tần số và |T|<1 tại các tần số khác. + Mạch dao động dịch pha RC. + Mạch dao động cầu Wien. + Mạch dao động cộng hưởng LC (tần số cao). - Mạch dao động xung vuông: BJT đóng mở tuần hoàn. + Mạch dao động đa hài. - Thiết kế mạch dao động tần số thấp. Chương 5: Mạch lọc (tích cực) - Phân loại mạch lọc theo linh kiện. + Thụ động (RLC) + Tích cực (RC & OpAmp) - Phân loại mạch lọc theo đáp ứng tần số + Mạch lọc thông thấp. + Mạch lọc thông cao. + Mạch lọc thông dải. + Mạch lọc chắn dải. + Mạch lọc toàn dải (dịch pha tuyến tính). - Thiết kế mạch lọc Butterword.