Lý Thuyết Đồ Thị

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ltdt_c1_đại cương về đồ thị.pdf
ltdt_c2_cây.pdf
ltdt_c3_các bài toán đường đi.pdf
ltdt_c4_đồ thị phẳng.pdf
ltdt_c5_mạng và bài toán luồng trên mạng, bài toán cặp ghép.pdf
th09-bt6.pdf
th09-dijkstra.pdf
th09.4_-_kruskal.pdf
th09.4_-_lienthong.pdf
th09_-_hamilton.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

1. Đại cƣơng về đồ thị 2. Cây 3. Các bài toán đƣờng đi 4. Đồ thị phẳng và bài toán tô màu đồ thị 5. Mạng và bài toán luồng trên mạng, bài toán cặp ghép TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình Lý Thuyết Đồ Thị - Dương Anh Đức,Trần Đan Thư 2. Toán rời rạc – Nguyễn Tô Thành, Nguyễn Đức Nghĩa