Lập Và Phân Tích Dự Án (Entrepreneurship) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Gs.Ts Phạm Phụ - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Ngọc Bình Phương - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1-một số khái niệm tổng quát.pdf
c2-giá trị theo thời gian của tiền tệ.pdf
c3- giá trị tương đương.pdf
c4-phân tích phương án theo irr-sv.pdf
c5- phân tích phương án theo bc - phan 1.pdf
c5- phân tích phương án theo pp khác - phan 2.pdf
c6- khấu hao và phân tích dự án sau thuế.pdf
c7- quy hoạch nguồn vốn (p1).pdf
c7- quy hoạch nguồn vốn (p2).pdf
c8 - rủi ro.pdf
chuong_1_một số khái niệm tổng quát.pdf
chuong_2_giá trị theo thời gian của tiền tệ.pdf
chuong_3_phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đương.pdf
chuong_4_các phương pháp phân tích dự án đầu tư.pdf
chuong_5_phân tích tỉ số lợi ích chia chi phí.pdf
chuong_6_tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế.pdf
chuong_7_quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn dự án đầu tư.pdf
chuong_8_rủi ro và bất định trong phân tích dự án.pdf
bảng tra kinh tế kỹ thuật.pdf
chương 1_một số khái niệm tổng quát.pdf
chương 2_giá trị theo thời gian của tiền tệ.pdf
chương 3_phân tích phương án theo giá trị tương đương.pdf
chương 4_phân tích phương án theo suất thu lợi.pdf
chương 5_phân tích phương án theo các phương pháp khác.pdf
chương 6_tính toán khấu hao & phân tích kinh tế dự án sau thuế.pdf
chương 7_quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư.pdf
chương 8_rủi ro và bất định trong phân tích dự án.pdf
chương 0_khái niệm kinh tế kỹ thuật.pdf
từ điển kinh tế kỹ thuật.pdf
chuong_1_mở đầu.pdf
chuong_2_giá trị theo thời gian của tiền tệ.pdf
chuong_3_phân tích phương án đầu tư.pdf
chuong_4_phân tích phương án đầu tư theo suất thu lợi.pdf
chuong_5_phân tích theo tỉ số lợi ích chia chi phí.pdf
chuong_6_tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế.pdf
chuong_7_quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn dự án đầu tư.pdf
chuong_8_rủi ro và bất định trong phân tích dự án.pdf
bang_phan_phoi_chuan_hoa.pdf
bang_tai_chinh.pdf
chuong_2.pdf
chuong_3.pdf
chuong_4.pdf
chuong_5.pdf
chuong_6.pdf
chuong_7.pdf
chuong_8.pdf
chuong01_các tổ chức kinh doanh.pdf
chuong02_giá trị theo thời gian của tiền tệ.pdf
chuong03_phương pháp giá trị tương đương.pdf
chuong04_phương pháp suất thu lợi.pdf
bt lptda.pdf
p4150001.jpg
p4150002 (1).jpg
p4150002.jpg
p4150003 (1).jpg
p4150003.jpg
qlda.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho người học: tư duy khởi nghiệp hình thức khởi nghiệp năng lực cần thiết cho việc khởi nghiệp * Nội dung môn học gồm các phần sau : - What are we talking about when we talk about entrepreneurship? (B. Gartner - 1990) - Đổi mới và khởi nghiệp - Tư duy khởi nghiệp - Năng lực của người khởi nghiệp - Giao lộ khởi nghiệp - Ý tưởng khởi nghiệp và cơ hội khởi nghiệp - Đánh giá cơ hội khởi nghiệp

Kết quả cần đạt được

L.O.1.1 Phân tích kế hoạch kinh doanh L.O.1.2 Tận dụng và tìm kiếm nguồn lực L.O.1.3 Phát hiện cơ hội từ công nghệ hay cách tư duy mới L.O.1.4 Tận dụng sở hữu trí tuệ L.O.2.1 Xây dựng những mục tiêu và yêu cầu kinh doanh L.O.2.2 Xây dựng chức năng, các khái niệm cần có, và cấu trúc của hệ thống kinh doanh/quản trị L.O.2.3 Xây dựng mô hình các ý tưởng và phát triển hệ thống L.O.2.4 Phân tích khả thi: rủi ro, chi phí/lợi ích, nguồn lực

Tài liệu tham khảo

[1] Camille CARRIER, De la Créativité à l'intrapreneuriat, Presses de l’université du Québec, 1997 [2] Alain Fayolle, Le métier de créateur d'entreprise, Éditions d'Organisation, 2003 [3] MBA, L'essentiel du management par les meilleurs professeurs, Éditions d'Organisation, 2005 [4] Louis Jacques Filion, Réaliser son projet d'entreprise, Les Éditions Transcontinental inc. & Les éditions de la fondation de l'entrepreneurship, 1999 [5] Keith Cameron Smith, the 10 secrets of entrepreneur, Piatkus, 2012 [6] Peter F. Drucker, Innovation and entrepreneurship, ELSEVIER, 1985, VICC & alphabooks, 2011 [7] Les 7 habitudes des gens efficaces, Stephen S. Covey, Éditions Alexandre Stanké inc., 2006 [8] REFLECHISSEZ ET DEVENEZ RICHE, Napoleon HILL, Les éditions de l'homme, 1937 [9] Évaluer son idée de création d'entreprise, APCE, 2014 [10] Décrire son modèle économique, APCE, 2014 [11] Dale Carnegie, Quang ganh lo di va vui song, 1944, Nguyen Hien Le dich, nha XB VHTT, 1951