Lập Trình Web

Giáo trình Tiếng Anh

CO3049_Laptrinhweb_Learning PHP, MySQL, Javascript, CSS & HTML5 (3rd ed.) [Nixon 2014-06-16].pdf
CO3049_Laptrinhweb.pdf

Giáo trình, bài giảng

uploadfile.pdf
tongquan.pdf
php.pdf
php&mysql.pdf
phantrang.pdf
noidung.pdf
motvaividutruyvan.pdf
javascript.pdf
html.pdf
get_post_cookie_session.pdf
form.pdf
export.pdf
css.pdf
cachchaymottrangphp.pdf
ajax.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

Bài 1: Tổng quan Bài 2: Lập trình web với ngôn ngữ lập trình web tĩnh HTML, CSS Bài 3: Lập trình web với ngôn ngữ kịch bản javascript Bài 4: Nhắc lại CSDL và các câu lệnh truy vấn SQL Bài 5: Lập trình web động với ngôn ngữ lập trình web động PHP Bài 6: Ngôn ngữ lập trình web động PHP với trình quản trị CSDL MySQL Bài 7: Cơ chế truyền dữ liệu Get, Post, Request, session, cookie trong PHP Bài 8: Tiếng việt trong PHP với CSDL MySQL Bài 9: Các nội dung mở rộng: Phân trang, Upload file, Export, Import file. Bài 10: Ôn tập