Lập Trình Song Song

Giáo trình, bài giảng

chapter-pthreads.pdf
chapter-openmp.pdf
chapter-mpi.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi