Lập Trình Java Java Programming Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
- Lý thuyết
Đh Công Nghệ Thông Tin - Nguyễn Trác Thức - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài giảng lập trình java căn bản.pdf
bài giảng lập trình java căn bản 1.pdf
bài giảng lập trình java đại học công nghệ.pdf
01.hibernate-introduction.pdf
02.hibernate-basic.pdf
03.hibernate mapping-many-to-one.pdf
04.hibernate mapping-one-to-one.pdf
05.hibernate mapping - one-to-many.pdf
06.hibernate mapping-many-to-many.pdf
07.hibernate-hql.pdf
08.hibernate-composite id.pdf
09.ke thua trong hibernate.pdf
10.log4j.pdf
11.install hibernate generator.pdf
12.generate hibernate mapping file.pdf
13.cascade.pdf
14.inverse.pdf
15.hibernate log4j.pdf
eventmodel.pdf
generic&collection-v4.pdf
java-ant.pdf
java-exception.pdf
java-io.pdf
java-serialization.pdf
jdbc.pdf
jms.pdf
layoutmanager.pdf
multithread.pdf
networking.pdf
lap_trinh_java.pdf
corejava 1_lập trình hướng đối tượng.pdf
corejava 2_nhập môn java.pdf
corejava 3_nền tảng của ngôn ngữ java.pdf
corejava 4_các gói & giao diện.pdf
corejava 5_awt.pdf
corejava 6_applets.pdf
corejava 7_xử lý ngoại lệ (exception handling).pdf
corejava 8_đa luồng (multithreading).pdf
corejava 9_luồng io (io streams).pdf
corejava 10_thực thi bảo mật.pdf
các ví dụ hữu ích sử dụng các lớp phổ dụng với java.pdf
giới thiệu môn học.pdf
giới thiệu về java.pdf
hướng đối tượng java.pdf
lập trình csdl với jdbc.ppt.pdf
lập trình giao diện với swing.pdf
multithreadprogramming.pdf
ngoại lệ - luồng.pdf
nội dung ôn tập.pdf
đề cương môn học.pdf
baith_tuan1.pdf
baith_tuan2.pdf
baith_tuan3.png
baith_tuan4_exception.pdf
baith_tuan4_iostream.pdf
bonus_tuan1.pdf
bonus_tuan3.png
đề hk2 2017-2018.jpg
cuoi_ky_1_2019-2020_de1.pdf
cuoi_ky_1_2019-2020_de2.pdf
cuoi_ky_hè_2019.pdf
giua_ky_1_2019-2020.pdf
hk 2 2017-2018 - đề 2.pdf
đề thi th hk 1 2017-2018.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này nhằm giúp sinh viên nắm được các kỹ năng và công nghệ nền tảng của Java, đồng thời cung cấp cho sinh viên các kiến thức để xây dựng được nhiều loại ứng dụng khác nhau bằng Java

Kết quả cần đạt được

Ngoài các khái niệm tổng quan về cú pháp và môi trường lập trình cho Java, học phần trình bày cụ thể một số kỹ năng và công nghệ nền tảng của Java bao gồm các framework (như Java Swing); các công nghệ xử lý dữ liệu với Java (như Java IO/NIO; Java DataBase Connectivity (JDBC)), và một số kiến trúc công nghệ phổ dụng cho phép xây dựng được nhiều loại ứng dụng khác nhau bằng Java (như JavaServer Pages (JSP) , Enterprise JavaBeans (EJB), Java Web Service). Chương 1. Ngôn ngữ, cú pháp, môi trường Chương 2. Java Swing Chương 3. Java IO, Java NIO Chương 4. JDBC Chương 5. Servlets Chương 6. JSP Chương 7. EJB Chương 8. XML Chương 9. Web Service Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành JDK, Eclipse, NetBeans, Ant.