Lập Trình Java

Lập Trình Java - Nguyễn Trác Thức - Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

networking.pdf
multithread.pdf
layoutmanager.pdf
jms.pdf
jdbc.pdf
java-serialization.pdf
java-io.pdf
java-exception.pdf
java-ant.pdf
generic&collection-v4.pdf
eventmodel.pdf
15.hibernate log4j.pdf
14.inverse.pdf
13.cascade.pdf
12.generate hibernate mapping file.pdf
11.install hibernate generator.pdf
10.log4j.pdf
09.ke thua trong hibernate.pdf
08.hibernate-composite id.pdf
07.hibernate-hql.pdf
06.hibernate mapping-many-to-many.pdf
05.hibernate mapping - one-to-many.pdf
04.hibernate mapping-one-to-one.pdf
03.hibernate mapping-many-to-one.pdf
02.hibernate-basic.pdf
01.hibernate-introduction.pdf
đề cương môn học.pdf
nội dung ôn tập.pdf
ngoại lệ - luồng.pdf
multithreadprogramming.pdf
lập trình giao diện với swing.pdf
lập trình csdl với jdbc.ppt.pdf
hướng đối tượng java.pdf
giới thiệu về java.pdf
giới thiệu môn học.pdf
các ví dụ hữu ích sử dụng các lớp phổ dụng với java.pdf

Bài tập, thực hành

bonus_tuan3.png
bonus_tuan1.pdf
baith_tuan4_iostream.pdf
baith_tuan4_exception.pdf
baith_tuan3.png
baith_tuan2.pdf
baith_tuan1.pdf

Đề thi

đề thi th hk 1 2017-2018.pdf
hk 2 2017-2018 - đề 2.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Nội dung Chương 1 : Tổng quan về ngôn ngữ Java 1.1 Lịch sử ra đời ngôn ngữ Java 1.2 Các đặc trưng của Java 1.3 Máy ảo Java (Java Virtual Machine - JVM) 1.4 Java & Java 2 1.5. Cấu trúc 1 chương trình Java Chương 2 : Lập trình hướng đối tượng v ới Java 2.1 Lớp 2.2 Giao tiếp 2.3 Gói 2.4 Thừa kế 2.5 Đa hình Chương 3 : Biệt lệ và Xử lý biệt lệ 3.1 Khái niệm biệt lệ 3.2 Phân loại biệt lệ 3.3 Xử lý biệt lệ 3.4 Định nghĩa biệt lệ Chương 4 : Nhập xuất dữ liệu với Java 4.1 Giới thiệu luồng I/O (I/O Streams) 4.2 Giới thiệu gói java.io 4.3 Đọc & ghi file với InputStream/OutputStream 4.4 Thao tác đọc/ghi sử dụng vùng đệm Chương 5 : Lập trình giao diện với AWT/Swing 5.1 Giới thiệu về AWT - Abstract Window Toolkit/ Swing 5.2 Nhóm lớp chứa (Container) 5.3 Các control giao diện cơ bản 5.4 Mô hình quản lý cách trình bày - Layout manager 5.5 Xử lý sự kiện Chương 6 : Cấu trúc dữ liệu với Java 6.1. Mảng 6.2. Hàng đợi và Ngăn xếp 6.3. Cây Chương 7 : Xử lý đa luồng (Multithreading) 5.6 Giới thiệu lập trình đa luồng 5.7 Tạo và quản lý vòng đời luồng 5.8 Sự đồng bộ luồng 5.9 Xử lý deadlock Chương 8 : Lập trình CSDL trong Java 5.10 Giới thiệu về JDBC (Java Database Connectivity) 5.11 Kết nối dữ liệu với Oracle, MySQL, SQL Server… 5.12 Các thao tác dữ liệu căn bản