Lập Trình Hướng Đối Tượng Đề thi Bài giảng

Đh Công Nghệ Hà Nội - Lý thuyết - Đề thi
Đh Cần Thơ - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lthdt-01-ôn tập - bài tập.pdf
lthdt-01-ôn tập.pdf
lthdt-02-các phương pháp lập trình.pdf
lthdt-03-lập trình hđt với c++ - bài tập.pdf
lthdt-03-lập trình hđt với c++.pdf
lthdt-04-iostream cơ bản.pdf
lthdt-05-thiết lập-phá hủy.pdf
lthdt-06-toán tử gán.pdf
lthdt-07-toán tử số học.pdf
lthdt-08-toán tử so sánh.pdf
lthdt-09_kế thừa.pdf
lthdt-10_mảng một chiều căn bản.pdf
lthdt-11_ma trận căn bản.pdf
lthdt-12_kế thừa.pdf
lthdt-13_đa xạ-phương thức ảo.pdf
lthdt.pdf
week02_đối tượng và lớp.pdf
week03_hàm tạo và hủy đối tượng.pdf
week04_bài tập.pdf
week05_thành phần tĩnh, ba vấn đề con trỏ và mẫu singleton.pdf
week06_kế thừa.pdf
week07_ôn tập.pdf
week08_ba vấn đề con trỏ trong kế thừa.pdf
week09 -hàm ảo – hàm thuần ảo.pdf
oop_2013.pdf
oop_2013.pdf
chuong 01 - cac dac diem moi cua c.pdf
chuong 02 - tong quan ve lap trinh huong doi tuong.pdf
chuong 03 - lop va doi tuong.pdf
chuong 04 - viec khoi tao doi tuong, ham ban, lop ban.pdf
chuong 05 - overload toan tu va ham.pdf
chuong 06 - ke thua.pdf
chuong 07 - da hinh.pdf
bài giảng lập trình hướng đối tượng với c++.pdf
bai01_tổng quan về oop.pdf
bai02_cú pháp java cơ bản.pdf
bai03_đóng gói và xây dựng lớp, tạo và sử dụng đối tượng.pdf
bai04_các kỹ thuật xây dựng lớp và sử dụng đối tượng.pdf
bai04b_nested class.pdf
bai05_kết tập và kế thừa.pdf
bai06_một số kỹ thuật trong kế thừa.pdf
bai07_đa hình.pdf
bai08_ngoại lệ và xử lý ngoại lệ.pdf
bai09_tổng quan về uml và pttk hđt.pdf
bai10_biểu đồ use case và biểu đồ hoạt động.pdf
bai11_biểu đồ tương tác.pdf
bai12_biểu đồ lớp.pdf
t0.0.giới thiệu.pdf
t0.1.các kiểu lập trình.pdf
t1.1.nhìn lại lập trình cơ bản - cấu trúc điều khiển.pdf
t2.1.nhìn lại lập trình cơ bản - hàm.pdf
t3.1.lớp đối tượng.pdf
t4.1.tham chiếu.pdf
t5.1.thiết kế lớp đối tượng.pdf
t8.thiết kế kế thừa.pdf
lthdt_ptit.pdf
00-aboutthiscourse.pdf
01-introductiontooop.pdf
02-ooconceptsdeclaration.pdf
04-constructor-destructor.pdf
05-operators.pdf
06-review.pdf
07-inheritance.pdf
08-polymorphism-part01-02.pdf
08-polymorphism-part01.pdf
09-relationships.pdf
10-review.pdf
gtrinhoop.pdf
slide oop (final).pdf
oop_week1_2.pdf
oop_week1_3.pdf
oop_week4.pdf
oop_week5.pdf
oop_week7a.pdf
oop_week8.pdf
oop_week8a.pdf
oop_week9.pdf
oop_week10.pdf
oop_week10_exception.pdf
oop_week11b.pdf
giải đề lthđt 2014, 2015, 2016.pdf
pplthdt_dethi_2011.pdf
pplthdt_dethi_2012.pdf
pplthdt_dethi_2013.pdf
pplthdt_dethi_2014.pdf
pplthdt_dethi_2015.pdf
pplthdt_dethi_2016.pdf
pplthdt_dethi_2017.pdf
lthdt k46c.pdf
lthdt k51.pdf
lthdt k53.pdf
đề hk2 2017-2018.jpg
de thi cuoi ki oop 20123.jpg
de thi oop - trinhtuandat.jpg
giua ki oop 20131 - thay thanh.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. MỞ ĐẦU ............7 1.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN ................ 12 1.2. ĐỐI TƯỢNG VÀ LỚP................ 13 1.3. CÁC NGUYÊN TẮC TRỤ CỘT ................ 15 Chương 2. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ................... 20 2.1. ĐẶC TÍNH CỦA JAVA .............. 20 2.1.1. Máy ảo Java – Java Virtual Machine ............... 21 2.1.2. Các nền tảng Java ............. 23 2.1.3. Môi trường lập trình Java ................ 23 2.1.4. Cấu trúc mã nguồn Java .................. 24 2.1.5. Chương trình Java đầu tiên ............. 25 2.2. BIẾN ............. 27 2.3. CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN...... 28 2.3.1. Phép gán ............ 28 2.3.2. Các phép toán số học........ 28 2.3.3. Các phép toán khác .......... 29 2.3.4. Độ ưu tiên của các phép toán .......... 30 2.4. CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN ................ 30 2.4.1. Các cấu trúc rẽ nhánh....... 31 2.4.2. Các cấu trúc lặp ................ 37 2.4.3. Biểu thức điều kiện trong các cấu trúc điều khiển 43 Chương 3. LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG .................... 48 3.1. TẠO VÀ SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG ............ 49 3.2. TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC ĐỐI TƯỢNG .................51 Chương 4. BIẾN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU ...... 57 4.1. BIẾN VÀ CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN ................. 58 4.2. THAM CHIẾU ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG ...... 59 4.3. PHÉP GÁN .................. 62 4.4. CÁC PHÉP SO SÁNH ................ 63 4.5. MẢNG ......... 64 Chương 5. HÀNH VI CỦA ĐỐI TƯỢNG ....... 70 5.1. PHƯƠNG THỨC VÀ TRẠNG THÁI ĐỐI TƯỢNG70 5.2. TRUYỀN THAM SỐ VÀ GIÁ TRỊ TRẢ VỀ .............. 71 5.3. CƠ CHẾ TRUYỀN BẰNG GIÁ TRỊ .......... 73 5.4. ĐÓNG GÓI VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC TRUY NHẬP 75 5.5. KHAI BÁO VÀ KHỞI TẠO BIẾN THỰC THỂ........ 79 5.6. BIẾN THỰC THỂ VÀ BIẾN ĐỊA PHƯƠNG ........... 80 Chương 6. SỬ DỤNG THƯ VIỆN JAVA ......... 85 6.1. ArrayList ..... 85 6.2. SỬ DỤNG JAVA API ................. 87 6.3. MỘT SỐ LỚP THÔNG DỤNG TRONG API ........... 88 6.3.1. Math ................... 88 6.3.2. Các lớp bọc ngoài kiểu dữ liệu cơ bản ............89 6.3.3. Các lớp biểu diễn xâu kí tự .............. 90 6.4. TRÒ CHƠI BẮN TÀU ................ 91 Chương 7. THỪA KẾ VÀ ĐA HÌNH ............. 103 7.1. QUAN HỆ THỪA KẾ .............. 103 7.2. THIẾT KẾ CÂY THỪA KẾ ...... 104 7.3. CÀI ĐÈ – PHƯƠNG THỨC NÀO ĐƯỢC GỌI? ... 107 7.4. CÁC QUAN HỆ IS-A VÀ HAS-A ........... 108 7.5. KHI NÀO NÊN DÙNG QUAN HỆ THỪA KẾ?.... 110 7.6. LỢI ÍCH CỦA QUAN HỆ THỪA KẾ ..... 110 7.7. ĐA HÌNH .................. 111 7.8. GỌI PHIÊN BẢN PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP CHA114 7.9. CÁC QUY TẮC CHO VIỆC CÀI ĐÈ ....... 115 7.10. CHỒNG PHƯƠNG THỨC .................... 116 7.11. CÁC MỨC TRUY NHẬP ....... 117 Chương 8. LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ INTERFACE ........ 124 8.1. MỘT SỐ LỚP KHÔNG NÊN TẠO THỰC THỂ .... 124 8.2. LỚP TRỪU TƯỢNG VÀ LỚP CỤ THỂ .................126 8.3. PHƯƠNG THỨC TRỪU TƯỢNG .......... 127 8.4. VÍ DỤ VỀ ĐA HÌNH ................ 127 8.5. LỚP Object ................ 131 8.6. ĐỔI KIỂU – KHI ĐỐI TƯỢNG MẤT HÀNH VI CỦA MÌNH 132 8.7. ĐA THỪA KẾ VÀ VẤN ĐỀ HÌNH THOI.............. 135 8.8. INTERFACE .............. 137 Chương 9. VÒNG ĐỜI CỦA ĐỐI TƯỢNG ................... 143 9.1. BỘ NHỚ STACK VÀ BỘ NHỚ HEAP ................... 143 9.2. KHỞI TẠO ĐỐI TƯỢNG ........ 145 9.3. HÀM KHỞI TẠO VÀ VẤN ĐỀ THỪA KẾ ............ 149 9.3.1. Gọi hàm khởi tạo của lớp cha ........ 150 9.3.2. Truyền đối số cho hàm khởi tạo lớp cha ...... 152 9.4. HÀM KHỞI TẠO CHỒNG NHAU ........ 153 9.5. TẠO BẢN SAO CỦA ĐỐI TƯỢNG ....... 154 9.6. CUỘC ĐỜI CỦA ĐỐI TƯỢNG............... 159 Chương 10. THÀNH VIÊN LỚP VÀ THÀNH VIÊN THỰC THỂ 164 10.1. BIẾN CỦA LỚP ...... 164 10.2. PHƯƠNG THỨC CỦA LỚP ................. 165 10.3. GIỚI HẠN CỦA PHƯƠNG THỨC LỚP ............. 167 10.4. KHỞI TẠO BIẾN LỚP ........... 169 10.5. MẪU THIẾT KẾ SINGLETON .............. 170 10.6. THÀNH VIÊN BẤT BIẾN – final .......... 171 Chương 11. NGOẠI LỆ ................... 174 11.1. NGOẠI LỆ LÀ GÌ? .................. 175 11.1.1. Tình huống sự cố .......... 175 11.1.2. Xử lý ngoại lệ ................ 177 11.1.3. Ngoại lệ là đối tượng .................... 178 11.2. KHỐI try/catch ........ 179 11.2.1. Bắt nhiều ngoại lệ ......... 179 11.2.2. Hoạt động của khối try/catch ......180 11.2.3. Khối finally – những việc dù thế nào cũng phải làm 182 11.2.4. Thứ tự cho các khối catch ............ 183 11.3. NÉM NGOẠI LỆ ..... 184 11.4. NÉ NGOẠI LỆ ........ 185 11.5. NGOẠI LỆ ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ KHÔNG ĐƯỢC KIỂM TRA 189 11.6. ĐỊNH NGHĨA KIỂU NGOẠI LỆ MỚI ................. 190 11.7. NGOẠI LỆ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC CÀI ĐÈ . 191 Chương 12. CHUỖI HÓA ĐỐI TƯỢNG VÀ VÀO RA FILE 196 12.1. QUY TRÌNH GHI ĐỐI TƯỢNG............ 197 12.2. CHUỖI HÓA ĐỐI TƯỢNG ................... 199 12.3. KHÔI PHỤC ĐỐI TƯỢNG .................... 202 12.4. GHI CHUỖI KÍ TỰ RA TỆP VĂN BẢN ............... 205 12.4.1. Lớp File .......... 206 12.4.2. Bộ nhớ đệm ................... 207 12.5. ĐỌC TỆP VĂN BẢN .............. 207 12.6. CÁC DÒNG VÀO/RA TRONG Java API .............209 Chương 13. LẬP TRÌNH TỔNG QUÁT VÀ CÁC LỚP COLLECTION 215 13.1. LỚP TỔNG QUÁT ................. 217 13.2. PHƯƠNG THỨC TỔNG QUÁT ........... 219 13.3. CÁC CẤU TRÚC DỮ LIỆU TỔNG QUÁT TRONG JAVA API 220 13.4. ITERATOR VÀ VÒNG LẶP FOR EACH ............. 222 13.5. SO SÁNH NỘI DUNG ĐỐI TƯỢNG ................... 224 13.5.1. So sánh bằng ................. 224 13.5.2. So sánh lớn hơn/nhỏ hơn ............. 226 13.6. KÍ TỰ ĐẠI DIỆN TRONG KHAI BÁO THAM SỐ KIỂU 228 Phụ lục A. DỊCH CHƯƠNG TRÌNH BẰNG JDK .......... 233 Phụ lục B. PACKAGE – TỔ CHỨC GÓI CỦA JAVA .... 236 Phụ lục C. BẢNG THUẬT NGỮ ANH-VIỆT ................. 23
C++ Lập Trình Hướng Đối Tượng.Pdf
Co2005_Laptrinhhuongdoituong.Pdf
Co2005_Laptrinhhuongdoituong_C++ Primer, Fourth Edition.Pdf
Co2005_Laptrinhhuongdoituong_The C++ Programming Language (Special 3rd Edition), Bjarne Stroustrup, 2000.Pdf
Lthdt_Pham Van At.Pdf
Lập Trình Hướng Đối Tượng Với Java Đoàn Văn Ban.Pdf