Kỹ Thuật Môi Trường

Giáo trình, bài giảng

o_nhiem_khong_khi_&_xu_ly_khi_thai_tap_3.pdf
o_nhiem_khong_khi_&_xu_ly_khi_thai_tap_2.pdf
o_nhiem_khong_khi_&_xu_ly_khi_thai_(tap1).pdf
c13_xử lý chất thải rắn_2017.pdf
c13_xử lý chất thải rắn_2013.pdf
c12_xử lý nước thải bằng pp sinh học_2013.pdf
c11_xử lý nước thải bằng pp hóa học.pdf
c10_xử lý nước thải bằng pp hóa lý_p2.pdf
c8_ô nhiễm nước.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi