Kỹ Thuật Lập Trình

Kỹ Thuật Lập Trình - Lê Thành Sách - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Lập Trình - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Kỹ Thuật Lập Trình - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

Ky-nang-lap-trinh-Le-Hoai-Bac.pdf
CO1011_Kythuatlaptrinh_Thinking-in-C++2nd-ed-Volume-2.pdf
CO1011_Kythuatlaptrinh_Thinking-in-C++2nd-ed-Volume-1.pdf
CO1011_Kythuatlaptrinh_Fundamentals of C++ Programming – Richard L.Halterman, Southern Adventist University 2010.pdf
CO1011_Kythuatlaptrinh.pdf

Giáo trình, bài giảng

KTLT.pdf
ktlt_week9.pdf
ktlt_week8.pdf
ktlt_week7.pdf
ktlt_week6.pdf
ktlt_week3_topic2.pdf
ktlt_week3.pdf
ktlt_week2_topic2.pdf
ktlt_week2.pdf
ktlt_week1.pdf
chapter102coop-phan2.pdf
chapter102coop-phan1.pdf
chapter10_2c+oop3.pdf
chapter09_2c+file.pdf
chapter08_2c+function.pdf
chapter07_2c+pointer.pdf
chapter06_2c+struct+and+array.pdf
chapter05_2c+iteration+structure.pdf
chapter04_2c+selection+structure.pdf
chapter03_2c+basic+datatype.pdf
chapter02_2c+c-program.pdf
chapter01_2c+concepts.pdf
chuong07_code tuning and documentation.pdf
chuong06_testing.pdf
chuong05_defensive programming.pdf
chuong04_2 cấu trúc dữ liệu.pdf
chuong04_1 đệ quy.pdf
chuong03_cc++ nâng cao.pdf
chuong02. writing efficient code.pdf
chuong01. tông quan - cac ngon ngu lap trinh va thiet ke ct.pdf
06-class.pdf
05-function and pointer.pdf
04-control structures p2.pdf
03-control structures.pdf
02-c plus plus fundamental-p2.pdf
00-course introduction.pdf
chuong 5. ltphongthu.pdf
chuong 4_2. cautrucdl.pdf
chuong 4_1. dequi.pdf
chuong 3. vietcodehieuqua.pdf
chuong 2. ktlt.pdf
chuong 1. tongquanvelt.pdf
ktlt_c00_giới thiệu môn học.pdf
ktlt_c23_hàm nâng cao_phan2.pdf
ktlt_c22_hàm nâng cao_phan1.pdf
ktlt_c21_các thao tác trên bit.pdf
ktlt_c20_tập tin.pdf
ktlt_c19_kỹ thuật lập trình đệ quy.pdf
ktlt_c18_dữ liệu kiểu cấu trúc.pdf
ktlt_c17_chuỗi ký tự.pdf
ktlt_c16_danh sách liên kết.pdf
ktlt_c15_quản lý bộ nhớ.pdf
ktlt_c14_con trỏ nâng cao.pdf
ktlt_c13_con trỏ cơ bản.pdf
ctt008-ch05-một số thuật toán và kỹ thuật nâng cao.pdf
ctt008-ch04-các cấu trúc dữ liệu cơ bản.pdf
ctt008-ch03-kỹ thuật đệ quy.pdf
ctt008-ch02-chuỗi ký tự và tập tin.pdf
ctt008-ch01-quản lý và sử dụng bộ nhớ động.pdf
ktlt05-tinh chỉnh mã nguồn và xây dựng tài liệu chương trình.pdf
ktlt04-các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn và tính an toàn của chương trình phần mềm.pdf
ktlt03-3-các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm.pdf
ktlt03-2-các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm.pdf
ktlt03-1-các kỹ thuật xây dựng chương trình phần mềm.pdf
ktlt02-giải thuật và cấu trúc dữ liệu.pdf
ktlt01_những khái niệm cơ bản trong kỹ thuật lập trình.pdf
ktlt00.pdf
tu c den c++.pdf
lập trình hướng đối tượng.pdf
introduction.pdf
chap7_introduction to classes.pdf
chap2_basic elements in c++.pdf
chap1_introduction to computer and programming.pdf
c++ tài liệu tâm đắc.pdf
biên dịch riêng lẻ.pdf
ch09 - tập tin.pdf
ch08 - hàm.pdf
ch07 - con trỏ.pdf
ch06 - kiểu cấu trúc kiểu mảng – chuỗi.pdf
ch04 - cấu trúc rẽ nhánh.pdf
ch03 - tổ chức dữ liệu trong chương trình.pdf
ch02 - cấu trúc và thành phần của chương trình c c++.pdf
ch01 - giới thiệu về máy tính và lập trình.pdf
chuong9_đệ qui.pdf
chuong8_tập tin.pdf
chuong7_kiểu dữ liệu có cấu trúc.pdf
chuong6_mảng hai chiều.pdf
chuong5_chuổi ký tự.pdf
chuong4_mảng một chiều.pdf
chuong3_hàm con.pdf
chuong2_cấu trúc điều khiển.pdf

Bài tập, thực hành

tut6_solution.pdf
tut5_solution.pdf
tut4_solution.pdf
tut3_solution.pdf
tut2_solution.pdf
lab10-an.pdf
lab09-oop.pdf
lab8.pdf
lab7.pdf
lab5.pdf
lab4.pdf
lab3.pdf
lab2.pdf
lab1.pdf
tut6.pdf
tut5.pdf
tut1_180213.pdf
testcases_strategy_a2.pdf
assignment3.pdf
assignment2.pdf
assignment1.pdf
de_on_ktlt.pdf

Đề thi

giua ki 2014-2015.jpg
ktlt_springer12_miexam_thi kiểm tra giữa kỳ ii, năm học 2011-2012.pdf
ktlt-solution2013.pdf
ktlt-k2011_đề thi môn kỹ thuật lập trình, niên khóa 2011-2012.pdf
ktlt-k2010_đề thi môn kỹ thuật lập trình, niên khóa 2010-2011.pdf
final-term-lab-exam_bài kiểm tra thực hành cuối kỳ.pdf
de thi ktlt - de 1.pdf
đề thi môn kỹ thuật lập trình, niên khóa 2011-2012.pdf
đề thi môn kỹ thuật lập trình, niên khóa 2010-2011.pdf
đề thi cuối kì.pdf
ktlt_june2015.pdf
ktlt_june2015 - sol.pdf
ktlt_13-14 - sol.pdf
exam_finktlt13-14_v1b.pdf
ktlt_cq2016.pdf
ktlt_cq2015.pdf
ktlt_cq2014.pdf
ktlt_cq2013.pdf
ktlt_cq2012.pdf
ktlt_cq2011.pdf
ktlt_cq2010.pdf
cq_ktlt_2015.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này là môn học đầu tiên về lập trình, dành cho sinh viên chưa hề có kiến thức nào về lập trình trước đó. Môn học cung cấp những kiến thức và kỹ năng căn bản về lập trình bao gồm hai phương pháp lập trình: lập trình có cấu trúc và lập trình hướng đối tượng. * Nội dung tóm tắt môn học - Ngôn ngữ lập trình C++ - Lập trình có cấu trúc: cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp - Lập trình hàm và đệ quy - Lập trình hướng đối tượng

Kết quả cần đạt được

Biểu diễn các giải thuật để giải quyết vấn đề L.O.1.1 – Vẽ flowchart để biểu diễn ý tưởng thuật toán L.O.1.2 – Viết mã giả để hiện thực một thuật toán Sử dụng các cấu trúc điều khiển trong lập trình có cấu trúc L.O.2.1 – Giải bài toán bằng cách sử dụng cấu trúc rẽ nhánh L.O.2.2 – Giải bài toán bằng cách sử dụng cấu trúc lặp L.O.2.3 – Giải bài toán bằng cách sử dụng hàm và đệ quy Hiện thực một giải thuật cụ thể bằng ngôn ngữ C++ L.O.3.1 - Hiện thực các cấu trúc rẽ nhánh: if-else, switch-case L.O.3.2 - Hiện thực các cấu trúc lặp: for, while, do-while L.O.3.3 – Biết cách khai báo và sử dụng hàm và đệ quy L.O.3.4 – Biết cách khai báo và sử dụng mảng, chuỗi, và kiểu dữ liệu cấu trúc L.O.3.5 – Biết cách khai báo và sử dụng con trỏ Có kiến thức về lập trình hướng đối tượng L.O.4.1 – Nắm vững khái niệm về đối tượng L.O.4.2 – Hiểu về các điểm mạnh của OOP như thừa kế, đa hình,… Phong cách lập trình L.O.5.1 – Viết lời chú thích để giải thích rõ mã nguồn L.O.5.2 – Sử dụng khoảng cách (tab) để mã nguồn được rõ ràng Quy trình giải quyết vấn đề L.O.6.1 – Nắm vững khái niệm về thuật toán L.O.6.2 – Xác định vai trò của thuật toán trong quy trình giải quyết vấn đề L.O.6.3 – Khái niêm về các chiến lược để giải quyết vấn đề L.O.6.4 – Biết các nguyên tắc và khái niêm về thiết kế cơ bản

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Fundamentals of C++ Programming – Richard L.Halterman, Southern Adventist University 2010. Sách tham khảo: [1] Giáo trình ngôn ngữ lập trình C/C++ - Nguyen Ngoc Cuong, Nhà xuất bản thông tin và truyền thông, 2011. [2] The C Book - Mike Banahan, Declan Brady and Mark Doran - online version (originally published by Addison Wesley in 1991) [3] Program Development and Design Using C++, 3nd Edition - G. J. Bronson, Brooks/COLE Thomson Learning, 2006. [4] C++ Programming Fundamentals – Chuck Easttom, Charles River Media, 2003. [5] C++ How to Program – H. M Deitel and P. J. Deitel, 3rd Edition, Prentice-Hall, 2001. [6] Object-Oriented Programming Using C++- J. Farrel, 2nd Edition, Course Technology/Thomson Learning, 2001. [7] Microsoft Visual C++ 6.0 - D. Gosselin, Course Technology/Thomson Learning, 2001. [8] Programming Fundamentals in C++ - Duong Tuan Anh, Open courseware, Available at: http://www.vocw.edu.vn/content/col10216/latest/