Kỹ Năng Giao Tiếp Ngành Nghề

Giáo trình, bài giảng

huong_dan_thuc_hanh_ky_nang_giao_tiep_nganh_nghebk11.pdf
gt_cong_tac_ky_su.pdf
00_gioithieu_mon_hoc.pdf
07_van_ban_khkt.pdf
06_van_ban_hc.pdf
05_giai_quyet_van_de.pdf
04_lam_viec_nhom.pdf
03_ky_nang_giao_tiep_truc_tiep.pdf
02_ghi_chep.pdf
01_congtac_ks.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi