Kiến Trúc Phần Mềm

Giáo trình Tiếng Anh

CO3017_KientrucPhanmem_Patterns of Enterprise Application Architecture - Martin Fowler.pdf
CO3017_KientrucPhanmem.pdf

Giáo trình, bài giảng

9-service oriented architecture.pdf
8-software architecture process.pdf
7-documenting software architecture.pdf
6-middleware.pdf
5-quality attributes.pdf
4-design patterns-structural patterns.pdf
3-design patterns-behavioral patterns.pdf
2-design patterns-creational patterns.pdf
chuong4_phương pháp thiết kế kiến trúc phần mềm.pdf
chuong3_các mẫu kiến trúc phổ dụng.pdf
chuong2_các tactic.pdf
chuong1_tổng quan về kiến trúc phần mềm.pdf

Bài tập, thực hành

assignment.pdf

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

Giúp sinh viên hiểu các kiến trúc phần mềm hiện có, các đặc điểm của chúng và qua, giúp sinh viên có khả năng chọn lực kiến trúc thích hợp theo yêu cầu đặt ra. Giới thiệu các kiến trúc phần mềm hiện có như kiến trúc phân lớp, thành phần, dựa vào sự kiện, khung thức… Các phương pháp để mô tả, chọn lựa kiến trúc phần mềm thích hợp.

Kết quả cần đạt được

Nắm được các khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm và hiết kế một phần mềm đơn giản dựa trên yêu cầu L.O.1.1 – Nắm được các kiến trúc phần mềm cơ bản L.O.1.2 – Thiết kế được phần mềm đơn giản theo một kiến trúc thông dụng Sử dụng các công cụ chuyên dụng để thiết kế phần mềm L.O.2.1 – Sử dụng các công cụ để thiết kế kiến trúc phần mềm L.O.2.2 – Xây dựng các mẫu báo cáo được tạo ra từ các công cụ

Tài liệu tham khảo

[ 1 ] M. Shaw and D. Garlan. Software Architecture: Perspectives on an Emerging Discipline. Prentice-Hall, 1996. [ 2 ] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman. Software Architecture in Practice.Addison-Wesley, 1998.