Kiến Trúc Máy Tính Nâng Cao

Giáo trình, bài giảng

lec05-superscalar_vliw.pdf
lec04-caches_part2_vm.pdf
lec04-cache.pdf
lec03-pipelining.pdf
lec02-isa.pdf
aca_intro_2013.pdf

Bài tập, thực hành

isa exercise_updated_2015.pdf
assignment_cache.pdf

Đề thi