Kiểm Tra Phần Mềm

Giáo trình Tiếng Anh

CO3015_KiemTraPhanMem_2004 A Practitioner's Guide to Software Test Design_Good.pdf
CO3015_KiemTraPhanMem.pdf

Giáo trình, bài giảng

chuong10_phân tích và giải thích kết quả kiểm thử.pdf
chuong09_các hoạt ₫ộng kiểm thử khác.pdf
chuong08_kiểm thử module (₫ơn vị).pdf
chuong07_thanh tra, chạy thử & xem xét mã nguồn.pdf
chuong06_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en (tt).pdf
chuong05_kỹ thuật kiểm thử hộp ₫en.pdf
chuong04_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (tt).pdf
chuong03_kỹ thuật kiểm thử hộp trắng.pdf
chuong02_qui trình & kế hoạch kiểm thử phần mềm.pdf
chuong01_tổng quát về kiểm thử phần mềm.pdf
what_is_software_testing.pdf
sdlc.pdf
bttesting.pdf
bai6_kiemthutudong.pdf
bai5.2_kiemthuhoptrang.pdf
bai5.1_kiemthuhopden.pdf
bai4_cacloaihinhiemthu.pdf
bai3_capdokiemthu.pdf
bai2_quitrinhkiemthu.pdf
bai1_tongquankiemthu - foruit.pdf
2. requirement concepts process.pdf
1. quan ly chat luong pm.pdf
test_plan_sample.pdf
test_plan_sample.doc
test_case_template.xls
c6. kiem thu mobile.ppt
c6. kiem thu mobile.pdf
c5. junit.pptx
c5. junit.pdf
c4. cac qua trinh kiem thu.ppt
c4. cac qua trinh kiem thu.pdf
c3. kiem thu hop trang.ppt
c3. kiem thu hop trang.pdf
c2. kthu hop den.pptx
c2. kthu hop den.pdf
c1. giới thiệu về kiểm thử phần mềm.ppt
c1. giới thiệu về kiểm thử phần mềm.pdf
c0. tieu-luan.pptx
c0. tieu-luan.pdf

Bài tập, thực hành

tri - google account.xls
tm-test plan.pdf
tm-test_plan_template_university_0.2.pdf
test plan_xay dung he thong quan ly tai lieu truc tuyen.pdf
testplan_website quan ly trung tam tin hoc.pdf
testplan_website quan ly dvtn truong thpt nguyen du.pdf
testplan_cong cu va thuat toan ly thuyet do thi.pdf
testplan_cong cu tao de thi trac nghiem.pdf
testplan_cong cu soan thao va gan nhan am thanh.pdf
testplan 1.9.pdf
testcase_final_version.1.6.xls
test case.xls
test case (1).xls
test_plan_website ho tro mon hoc mang may tinh.pdf
test_plan_v2.pdf
test_case_template.xls
hung - google docs.xls
google service test case hh group.xls
google servicestest plan hh group.pdf
dong - google search.xls
dhp3-test_plan_template_yahoomail.pdf
chung - google mail.xls
bài 02.pdf
bai tap lon cho sinh vien mon hoc kiem tra phan mem all.pdf
bai_tap_lon_cho_sinh_vien_mon_hoc_kiem_tra_phan_mem_all_2012.pdf
bai 10.1.pdf
bai 7.1.pdf
bai 05.pdf
bai 5.1.pdf
bai 04.pdf
bai 03.pdf
bai 01.pdf
unit testing c.pdf
test-case-templates.xls
template_defects.xlsx
temp_defecttrackinglog.xls
day03_03_template_unit test case.xls
day02_03_template_defects.xlsx
cdc_up_test_plan_template.pdf
7_test-web-application_v2.1.pdf
6_test-report_v1.0.pdf
5_test-design_v1.0.pdf
5_test-design-techniques_v1.0.pdf
4_test-plan_v1.0.pdf
4_test-case_v1.0.pdf

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

Giúp cho sinh viên nắm vững những quy trình, kỹ thuật cần tiến hành khi kiểm tra phần mềm. * Nội dung tóm tắt môn học - Vai trò và sự quan trọng của kiểm tra phần mềm. - Qui trình kiểm thử và Kế hoạch kiểm thử - Các mức độ kiểm thử phần mềm. - Các kỹ thuật kiểm tra phần mềm tương ứng. - Quản lý lỗi.

Kết quả cần đạt được

Giải thích vai trò của kiểm tra phần mềm, các dạng kiểm tra phần mềm và quy trình thực hiện L.O.1.1 – Mô tả được vai trò của kiểm tra phần mềm L.O.1.2 – Mô tả được kiểm tra phần mềm dòng điều khiển và dữ liệu L.O.1.3 – Mô tả được quy trình kiểm tra phần mềm Sử dụng được các kỹ thuật để kiểm tra phần mềm. L.O.2.1 – Sử dụng được dòng điều khiển hộp đen L.O.2.2 - Tổng hợp được các phương pháp kiểm tra phần mềm khác nhau

Tài liệu tham khảo

[1] A Practitioner's Guide to Software Test Design.chm [2] Effective Software Testing - 50 specific ways to improve your testing.pdf [3] Foundations of software testing.pdf [4] Introduction to Software Testing.pdf [5] Software Testing Fundamentals Methods and Metrics.chm [6] Software Testing - Testing Across the Entire Software Development Life Cycle.pdf [7] The art of Software Testing.pdf [8] Practical Software Testing, by Ilene Burnstein - 2003 [9] Critical Testing Processes Plan, Prepare, Perform, Perfect, by Rex Black – 2003