Hóa Học Phân Tích Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

daicuong(pppth)_các phương pháp phân tích hiện đại.pdf
decuong_đề cương chi tiết pp phân tích hiện đại.pdf
p8_khái quát về các pp phân tích phổ nghiệm.pdf
p9_phổ nguyên tử.pdf
p10_phổ tử ngoại – khả kiến uv–vis.pdf
p11_phổ hồng ngoại.pdf
p13-1_phổ cộng hưởng từ.pdf
p13-2_phổ cộng hưởng từ.pdf
p14_pp khối phổ.pdf
p19_đại cương về phương pháp phân tích sắc ký.pdf
p20-1_kt thực nghiệm & ứng dụng.pdf
p20-2_giới thiệu một số phương pháp phân tích sắc ký.pdf