Hóa Đại Cương

Giáo trình, bài giảng

chuong16-điện hóa học.pdf
chuong14-cân bằng ion của chất điện li khó tan.pdf
chuong13-cân bằng ion của axit-­‐baz.pdf
chuong12-dung dịch điện li.pdf
chuong11-dung dịch phân tử.pdf
chuong8-cân bằng hóa học, mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chuong7-thế đẳng áp và chiều diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chuong6- nhiệt hóa học.pdf
chuong4-liên kết hóa học cấu tạo phân tử.pdf
chuong3-định luật tuần hoàn hệ thống tuần hoàn.pdf
chuong2-cấu tạo nguyên tử.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi