Hóa Đại Cương

Hóa Đại Cương - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hóa Đại Cương - Nguyễn Minh Kha - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

chuong16_điện hóa học.pdf
chuong15_phản ứng trao đổi ion và cân bằng, phản ứng trung hòa.pdf
chuong14_cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan.pdf
chuong13_cân bằng ion của nước.pdf
chuong12_dung dịch điện ly.pdf
chuong11_dung dịch lỏng.pdf
chuong9_cân bằng hóa học.pdf
chuong8_tốc độ và cơ chế phản ứng.pdf
chuong7_thế đẳng áp và chiều của các quá trình phản ứng hóa học.pdf
chuong6_nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học.pdf
chuong5_cấu tạo chất khí lỏng rắn.pdf
chuong4_liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chuong3_định luật tuần hoàn, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.pdf
chuong2_nguyên tử và quang phổ nguyên tử.pdf
chuong1_những khái niệm và định luật cơ sở của hóa học.pdf
bài giảng hóa đại cương.pdf
on_tap giua ky.pdf
nhiet dong hoa hoc.pdf
mo.pdf
lk ion .pp.pdf
lien ket hoa hoc.pdf
lien ket cong hoa tri vb.pp.pdf
he thong tuan hoan.pdf
dien hoa hoc .pdf
decuong2008.pdf
chuong12_dung dịch điện ly.pdf
chuong11_ dung dịch loãng.pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (pp vb).pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (pp mo).pdf
chuong 3 - lk hoa hoc (lk khac).pdf
chuong 2 - he thong tuan hoan.pdf
chuong 1 - cau tao nguyen tu.pdf
chapter 09_tốc độ và cơ chế phản ứng hóa học.pdf
chapter 08_chiều của các phản ứng thay đổi trạng thái oxy hóa và các quá trình điện hóa.pdf
chapter 07_phản ứng trao đổi ion và cân bằng thủy phân, cân bằng trung hòa.pdf
chapter 06_cân bằng hóa học và mức độ diễn ra của các quá trình hóa học.pdf
chapter 05_thế đẳng áp và chiều của các quá trình hóa học.pdf
chapter 04_hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học.pdf
chapter 03_liên kết hóa học và cấu tạo phân tử.pdf
chapter 02_định luật tuần hòan, hệ thống tuần hòan các nguyên tố hóa học và cấu tạo nguyên tử.pdf
chapter 01_cấu tạo nguyên tử.pdf
can bang hoa hoc- dung dich long- pu trung hoa -thuy phan.pdf
baigiang entropy thedangap.pdf
bai giang dong hoa hoc.pdf
bai giang dien hoa hoc.pdf
bai giang can bang hoa hoc.pdf
bai_giang_can_bang_hoa_hoc-dd_dien_ly-_axit_baz-_pu_trung_hoa_thuy_phan_-_gv_ntbtuyet_ppt.pdf
bai_giang_can_bang_hoa_hoc-_dd_long_phan_tu_-_gv_ntbtuyet.pdf
chuong_13_-_dien_hoa.pdf
chuong_10_-_dung_dich.pdf
chuong_9_-_can_bang_hoa_hoc.pdf
chuong_8-9-10-11-12_-_dung_dich.pdf
chuong_6_-_can_bang_hoa_hoc.pdf
chuong_6-7_nhiet_dong.pdf
chuong_4_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_vb.pdf
chuong_4_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_mo.pdf
chuong_4-_cac_lk_khac.pdf
chuong_4-5_-_nhiet_dong.pdf
chuong_3_-_htth.pdf
chuong_3.3_-_cac_lk_khac.pdf
chuong_3.2_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_mo.pdf
chuong_3.1_-_lien_ket_hoa_hoc_-_thuyet_vb.pdf
chuong_2_-_nguyen_tu.pdf
chuong_2_-_htth.pdf
chuong_1_-_nguyen_tu.pdf
chuong11-_dien_hoa.pdf

Bài tập, thực hành

bt-tn-hdc-full.pdf
giải bài tập hóa (29).jpg
giải bài tập hóa (28).jpg
giải bài tập hóa (27).jpg
giải bài tập hóa (26).jpg
giải bài tập hóa (25).jpg
giải bài tập hóa (24).jpg
giải bài tập hóa (23).jpg
giải bài tập hóa (22).jpg
giải bài tập hóa (21).jpg
giải bài tập hóa (20).jpg
giải bài tập hóa (19).jpg
giải bài tập hóa (18).jpg
giải bài tập hóa (17).jpg
giải bài tập hóa (16).jpg
giải bài tập hóa (15).jpg
giải bài tập hóa (14).jpg
giải bài tập hóa (13).jpg
giải bài tập hóa (12).jpg
giải bài tập hóa (11).jpg
giải bài tập hóa (10).jpg
giải bài tập hóa (9).jpg
giải bài tập hóa (8).jpg
giải bài tập hóa (7).jpg
giải bài tập hóa (6).jpg
giải bài tập hóa (5).jpg
giải bài tập hóa (4).jpg
giải bài tập hóa (3).jpg
giải bài tập hóa (2).jpg
giải bài tập hóa (1).jpg
chuong~4.pdf
chuong~3.pdf
chuong~2.pdf
chuong~1.pdf
ch00de~1.pdf
chcd35~1.pdf
chc889~1.pdf
ch3567~1.pdf
ch874a~1.pdf
ch725e~1.pdf
ch7f5e~1.pdf
ch5d8e~1.pdf
ch4f55~1.pdf
ch1d89~1.pdf
bài tập hóa (10).jpg
bài tập hóa (9).jpg
bài tập hóa (8).jpg
bài tập hóa (7).jpg
bài tập hóa (6).jpg
bài tập hóa (5).jpg
bài tập hóa (4).jpg
bài tập hóa (3).jpg
bài tập hóa (2).jpg
bài tập hóa (1).jpg
baitpc~1.pdf
baitap~3.pdf
baitap~2.pdf
baitap~1.pdf
bai_tap_trac_nghiem_hdc_phan_1b.pdf
bai_tap_hoa_dai_cuong_b_-_chuong_4va_5.pdf
bai_tap_hdc_b_chuong_6_1_.pdf
bai_tap_chuong_dung_dich_va_dien_hoa.pdf
bt_tn_hdc.pdf
2-bai_tap_tu_luan_bsung_cho_cuoi_ky.pdf
1-bttn_-_hdc_b-_kha-newest.pdf

Đề thi

đề thi hóa đại cương k51 (30).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (29).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (28).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (27).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (26).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (25).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (24).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (23).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (22).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (21).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (20).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (19).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (18).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (17).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (16).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (15).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (14).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (13).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (12).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (11).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (10).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (9).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (8).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (7).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (6).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (5).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (4).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (3).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (2).jpg
đề thi hóa đại cương k51 (1).jpg
đề thi hóa đại cương (20).jpg
đề thi hóa đại cương (19).jpg
đề thi hóa đại cương (18).jpg
đề thi hóa đại cương (17).jpg
đề thi hóa đại cương (16).jpg
đề thi hóa đại cương (15).jpg
đề thi hóa đại cương (14).jpg
đề thi hóa đại cương (13).jpg
đề thi hóa đại cương (12).jpg
đề thi hóa đại cương (11).jpg
đề thi hóa đại cương (10).jpg
đề thi hóa đại cương (9).jpg
đề thi hóa đại cương (8).jpg
đề thi hóa đại cương (7).jpg
đề thi hóa đại cương (6).jpg
đề thi hóa đại cương (5).jpg
đề thi hóa đại cương (4).jpg
đề thi hóa đại cương (3).jpg
đề thi hóa đại cương (2).jpg
đề thi hóa đại cương (1).jpg
de_kt_cuoi_ki__23_6_06.pdf
de_kt_cuoi_ki__11_2_06.pdf
de_hdc_b-ck1-2010-2011.pdf
de_1065.pdf
dap_ap_de_1038.pdf
dap_an_de_1185.pdf
dap_an_de_1_du_thinh-21.05.11_.pdf
dap_an_-de_1_hdc_b-21.04.2011.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học hóa đại cương có nhiệm vụ trang bị cho sinh viên các ngành kĩ thuật những kiến thức hóa học đại cương phổ thông hiện đại của một cán bộ khoa học kĩ thuật trình độ đại học, nhưng đồng thởi cũng là những kiến thức cơ bản vũng chắc để có thể đi sâu nghiên cứu các bộ môn hóa học khác khi cần thiết. Với yêu cầu mục đính như vậy, nội dung môn hóa học đại cương bao gồm những phần chính sau : Phần 1 - Cấu tạo chất : Cung cấp các kiến thức hiện đại về cấu tạo nguyên tử, phân tử, các chất dựa trên cơ học lượng tử, để có thể hiểu được cấu trúc, tính chất, khả năng phản ứng của các chất. Các chương 2 đến 5 [1]. Phần 2- Lí thuyết diễn ra phản ứng hóa học : Cung cấp các kiến thức về những quy luật diễn ra phản ứng hóa học như động lực, chiều, mức độ, tốc độ, cơ chế, các yếu tố thúc đẩy phản ứng diễn ra…dựa trên cơ sở nhiệt động học, động học , điện hóa học. Từ đây có thể hiểu được điều kiện và biện pháp tiến hành phản ứng hóa học theo chiều, tốc độ và hiệu suất mong muốn. Các chương 6 đến 10 [1]. Phần 3- Lí thuyết về dung dịch : Cung cấp những kiến thức cơ bản về lí thuyết phản ứng hóa học xảy ra trong đối tượng phổ biến nhưng phức tạp là dung dịch dựa trên áp dụng cấu tạo chất và lí thuyết diễn ra phản ứng hóa học. Các chương 11 đến 16 [1].

Tài liệu tham khảo

[1] Hóa đại cương. Nguyễn Đình Soa, Trường Đại học Bách Khoa tp. Hồ Chí Minh, 2000 . [2] Cơ sở lí thuyết hóa học. Nguyễn Đình Chi và Phạm Thúc Côn, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1984. [3] Hóa đại cương, tập 1 , N.L. Glinka, ND: Lê Mậu Quyền, NXB Mir, Maxcơva,1988.