Tài liệu Hình Học Họa Hình

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai_giảng_hinh_họa_-_dhbk.pdf
bai_giang_ch1_phương pháp hình chiếu thẳng góc.pdf
bai_giang_ch2-các bài toán cơ bản bài toán lượng.pdf
bai_giang_ch2-các bài toán cơ bản các bài toán vị trí.pdf
bai_giang_ch3_các phép biến đổi hình chiếu.pdf
bai_giang_ch4-đa diện.pdf
bai_giang_ch5-đường cong và mặt cong.pdf
bai_giang_ch6-mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong.pdf
bai_giang_ch7-giao với mặt cong.pdf
bai_giang_ch0_bài mở đầu.pdf
hinhhoavp-ch0-3_phương pháp hình chiếu thẳng góc.pdf
hinhhoavp-ch4_giao đường thẳng và mặt phẳng với đa diện.pdf
hinhhoavp-ch5-6_đường cong và mặt cong.pdf
hinhhoavp-ch7_giao với mặt cong.pdf
Môn học