Hệ Thống Thiết Bị Di Động

Giáo trình Tiếng Anh

CO3051_HeThongThietBiDiDong.pdf

Giáo trình, bài giảng

chapter04-week09-10-11_develop for android.pdf
chapter03-week06_what is special about mobile operating systems.pdf
chapter03-week05_mobile os and mobile service architectures.pdf
chapter02-week03_sim cards.pdf
chapter02-week02_mobile systems in general.pdf
chapter01-week01_introduction.pdf
chapter00-week01.pdf

Bài tập, thực hành

lab 6 su dung framework.pdf
lab 4 switch activity.pdf
lab3.pdf
lab 2.pdf
lab 1.pdf
lab+5+read+write+file+and+sqlite.pdf

Đề thi