Giải Tích Mạch

Giải Tích Mạch - Lê Minh Cường - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích Mạch - Trần Văn Lợi - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích Mạch - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

eca_ch5_2 fourier series chuỗi fourier và bài toán xác lập không sin.pdf
eca_ch5_1 frequency response phân tích mạch trong miền tần số.pdf
eca_ch4_2 laplace method phân tích quá độ dùng toán tử laplace.pdf
eca_ch4_1 transient analysis phân tích mạch trong miền thời gian.pdf
eca_ch3_7 three phase circuit mạch 3 pha.pdf
eca_ch3_6b circuit theorems định lý thevenin norton.pdf
eca_ch3_6a circuit theorems các định lý cơ bản của mạch điện.pdf
eca_ch3_5_khuếch đại thuật toán.pdf
eca_ch3_4_mạch ghép hỗ cảm.pdf
eca_ch3_3_phương pháp dòng mắc lưới.pdf
eca_ch3_2_phương pháp thế nút.pdf
eca_ch3_1_các phương pháp phân tích mạch.pdf
eca_ch2_7_phối hợp trở kháng giữa nguồn - tải.pdf
eca_ch2_6_công suất trong mạch xác lập sin.pdf
eca_ch2_5_đồ thị vector.pdf
eca_ch2_4_các luật mạch dạng số phức.pdf
eca_ch2_1&2&3_mạch xác lập điều hòa.pdf
eca_ch1_7_các phép biến đổi tương đương mạch.pdf
eca_ch1_5&6_phân loại mạch điện.pdf
eca_ch1_4_công suất và năng lượng.pdf
eca_ch1_3_các phần tử mạch cơ bản.pdf
eca_ch1_1&2_chương 1 các khái niệm và luật cơ bản.pdf
gtm chuong 4-3_phương pháp toán tử laplace.pdf
gtm chuong 4-2_qui trình pp tích phân kinh điển.pdf
gtm chuong 4-1_phân tích mạch trong miền thời gian.pdf
gtm chuong 3_0_mạch 3 pha.pdf
gtm chuong 3_2_mạch ghép hỗ cảm.pdf
gtm chuong 3_1_phương pháp dòng điện nhánh.pdf
gtm chuong 3-4_chuỗi fourier & bài toán xác lập chu kỳ.pdf
gtm chuong 2_2_mạch xác lập điều hòa (tt).pdf
gtm chuong 2_1_mạch xác lập điều hòa.pdf
gtm chuong 2-3_mạch xác lập điều hòa (tt).pdf
gtm chuong 1_các khái niệm & định luật cơ bản.pdf
mach c5_phân tích mạch trong miền tần số.pdf
mach c4_phân tích mạch trong miền thời gian.pdf
mach c3_các phương pháp phân tích mạch.pdf
mach c2_phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa.pdf
mach c1_các khái niệm và định luật cơ bản.pdf
eca_ch5_2 fourier series chuỗi fourier và bài toán xác lập không sin.pdf
eca_ch5_1 frequency response phân tích mạch trong miền tần số.pdf
eca_ch4_2 laplace method phân tích quá độ dùng toán tử laplace.pdf
eca_ch4_1 transient analysis phân tích mạch trong miền thời gian.pdf
eca_ch3_7 three phase circuit mạch 3 pha.pdf
eca_ch3_6b circuit theorems định lý thevenin norton.pdf
eca_ch3_6a circuit theorems các định lý cơ bản của mạch điện.pdf
eca_ch3_5_khuếch đại thuật toán.pdf
eca_ch3_4_mạch ghép hỗ cảm.pdf
eca_ch3_3_phương pháp dòng mắc lưới.pdf
eca_ch3_2_phương pháp thế nút.pdf
eca_ch3_1_các phương pháp phân tích mạch.pdf
eca_ch2_7_phối hợp trở kháng giữa nguồn - tải.pdf
eca_ch2_6_công suất trong mạch xác lập sin.pdf
eca_ch2_5_đồ thị vector.pdf
eca_ch2_4_các luật mạch dạng số phức.pdf
eca_ch2_1&2&3_mạch xác lập điều hòa.pdf
eca_ch1_7_các phép biến đổi tương đương mạch.pdf
eca_ch1_5&6_phân loại mạch điện.pdf
eca_ch1_4_công suất và năng lượng.pdf
eca_ch1_3_các phần tử mạch cơ bản.pdf
eca_ch1_1&2_chương 1 các khái niệm và luật cơ bản.pdf

Bài tập, thực hành

quiz solution5.pdf
quiz solution4.pdf
quiz solution3.pdf
quiz solution2.pdf
quiz solution1_ok.pdf
bài tập c5.pdf
bài tập c4.pdf
bài tập c3.pdf
bài tập c2.pdf
bài tập c1.pdf
baitapc5.pdf
baitapc4.pdf
baitapc3.pdf
baitapc2.pdf
baitapc1.pdf
quiz solution5.pdf
quiz solution4.pdf
quiz solution3.pdf
quiz solution2.pdf
quiz solution1_ok.pdf

Đề thi

đề thi giữa kỳ mạch điện tử _chinh qui_22032013.pdf
đề thi giữa kỳ mạch điện tử 26032012_2.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ giải tích mạch điện 2012-2013.pdf
đè kiểm tra giải tích mạch tháng 10-2011.pdf
đáp án đề thi.pdf
finalexamdd11_đề thi cuối kỳ giải tích mạch 2012.pdf
finalexamdd10_đề thi cuối kỳ giải tích mạch 2012.pdf
finalexamdd09_đề thi cuối kỳ giải tích mạch 2011.pdf
finalexamdd08_đề thi cuối kỳ giải tích mạch 2010.pdf
2011_đề thi cuối kỳ.pdf
2011_đáp án đề kiểm tra.pdf
2010_đề thi giữa kỳ.pdf
2010_đề thi cuối kỳ.pdf
2009_đề thi mạch điện bt07dt.pdf
2009_đề thi giữa kỳ.pdf
2008_đề thi mạch điện bt06dt.pdf
2008_đề thi mạch điện 1.pdf
2007_đề thi mạch điện bt05dt.pdf
2006_đề thi mạch điện bt04dt.pdf
đề thi cuối kỳ 2012 2013.pdf
đề thi cuối kỳ 2012.pdf
đề thi cuối kỳ 2010 2011.pdf
đề thi cuối kỳ 2009 2010.pdf
đề kiểm tra giữa kỳ giải tích mạch điện 2012-2013.pdf
đè kiểm tra giải tích mạch tháng 10-2011.pdf
đáp án đề thi.pdf
middleexamdd11.pdf
middleexamdd10sol.pdf
middleexamdd10.pdf
middleexamdd09.pdf
middleexamdd08.pdf
finalexamdd11.pdf
finalexamdd10.pdf
finalexamdd09.pdf
finalexamdd08.pdf
final_dd06.pdf
final_bt07.pdf
final_bt06.pdf
final_bt05.pdf
final_bk04.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mục đích môn học là cung cấp các kiến thức cơ bản và các phương pháp phân tích, tính toán, mạch điện như Định luật Ohm và Kirchoff. Nó phát triển thành các kỹ thuật phân tích mạch như thế nút và dòng mắt lưới và các mạch tương đương. Môn học này cũng bao gồm việc phân tích các mạch kích thích hình sin, bao gồm cả việc tính toán công suất, các phương pháp phân tích mạch trong miền thời gian và miền tần số để giải quyết đơn giản và mạch đa chiều - Các vấn đề cơ bản về mạch điện : mạch điện, mô hình, các phần tử mạch. Công suất và năng lượng. Định luật Kirchhoff và các phương pháp phân tích mạch như phương pháp dòng nhánh, dòng mắt lưới, điện thế nút, các mạch tương đương Định lý Thévénin và Norton - Phân tích mạch ở chế độ xác lập điều hòa : Ảnh phức. Quan hệ dòng áp trên các phần tử RLC. Trở kháng và dẩn nạp. Định luật Kirchhoff dạng phức. Phân tích mạch dùng ảnh phức. Đồ thị vectơ. Biến đổi mạch. Công suất. Phối hợp trở kháng giữa tải và nguồn. Mạch cộng hưởng. - Các mạch điện với các phần tử đặc biệt như mạch nguồn tuần hoàn không sin, mạch có hổ cảm mạch biến áp lý tưởng, mạch khuếch đại thuật toán và mạch 3 pha. - Phân tích mạch trong miền thời gian : Phương pháp tích phân kinh điển. Phương pháp toán tử

Kết quả cần đạt được

Biết tính các bài toán cơ bản về mạch với các phần tử mạch điện, tính mạch tương đương, tính dòng, áp, công suất và năng lượng điện, biết cách ứng dụng các định luật Kirchhoff . L.O.1.1: tính mạch tương đương các phần tử cơ bản trong mạch điện L.O.1.2: thiết lập phương trình định luật K1,K2 cho các mạch cơ bản Biết phân tích và tính toán các mạch điện xoay chiều ở chế độ xác lập điều hòa, nắm được các khái niệm đồ thị vec tơ, phức hóa mạch, phối hợp trở kháng. L.O.2.1: Biết thiết lập mạch phức hóa các phần tử cơ bản trong mạch điện xoay chiều, biết vẽ giản đồ Fresnel. L.O.2.2: Tính dòng, áp và công suất trong miền phức và miền thời gian -Có khả năng tính toán, tính tương đương các mạch điện đặc trưng như mạch kích thích bởi nguồn tuần hoàn không sin, mạch có hổ cảm, cộng hưởng, biến áp, mạch phối hợp tổng trở, mạch OPAMP, mạch 3 pha. L.O.3.1: Biết chọn lựa phương pháp giải mạch phù hợp. L.O.3.2: Biết tính toán các mạch điện đăc biệt như hỗ cảm, cộng hưởng, biến áp, phối hợp tổng trở, oppamps, ba pha. Tính toán quá độ cho các mạch điện theo phương pháp tích phân kinh điển và Laplace. L.O.4.1: Biết tính dòng, áp trong các mạch quá độ dùng phương pháp tích phân kinh điển. L.O.4.2: Biết tính dòng, áp trong các mạch quá độ dùng phương pháp laplace. Biết thực hiện các bài thí nghiệm, biết làm việc nhóm để phân tich, trình bày, báo cáo L.O.5.1:biết thực hiện các bài thí nghiệm. L.O.5.2 biết làm việc nhóm để hoàn thành bài TN đúng yêu cầu.

Tài liệu tham khảo

[1] Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường. Mạch điện 1. NXB ĐHQG tpHCM, 2000. [2] Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường. Mạch điện 2. NXB ĐHQG tpHCM, 2000. [3] Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường. Bài tập Mạch điện 1. NXB ĐHQG tpHCM, 2000. [4] Phạm Thị Cư, Trương Trọng Tuấn Mỹ, Lê Minh Cường. Bài tập Mạch điện 2. NXB ĐHQG tpHCM, 2000.