Giải Tích 2

Giải Tích 2 - Lê Xuân Đại - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 2 - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Giải Tích 2 - Đậu Thế Phiệt - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 2 - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Giải Tích 2 - Nguyễn Thị Xuân Anh - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình Tiếng Anh

giải tích 2_james stewart-calculus-brooks-cole (2012).pdf
giải tích 2_james stewart-calculus-brooks-cole (2012)-solutions.pdf

Giáo trình, bài giảng

đạo hàm riêng và vi phân.pdf
tích phân đường.pdf
tích phân mặt.pdf
tích phân kép.pdf
tích phân bội 3.pdf
the limit and continuity of a function.pdf
introduction.pdf
giới thiệu.pdf
giới hạn liên tục.pdf
functions of single variable.pdf
derivatives.pdf
chuỗi số - chuỗi lũy thừa.pdf
ToanA3.pdf
tích phân đường loại 2.pdf
tích phân bội ba p2.pdf
tích phân bội ba p1.pdf
tích phân đường loại 1.pdf
tích phân mặt loại 1.pdf
chuỗi số.pdf
chuỗi lũy thừa.pdf
11.tích phân kép p4.pdf
10.tích phân kép p3.pdf
9.tích phân kép p2.pdf
8.tích phân kép p1.pdf
7.nhận dạng mặt bậc 2.pdf
6.cực trị hàm nhiều biến p2.pdf
5.cực trị hàm nhiều biến p1.pdf
4.đạo hàm và vi phân p4.pdf
4.đạo hàm và vi phân p3.pdf
3.đạo hàm và vi phân p2.pdf
2.đạo hàm và vi phân p1.pdf
1.hàm nhiều biến.pdf
stewart calculus 7th edition note 3.pdf
stewart calculus 7th edition note 2.pdf
stewart calculus 7th edition note 1.pdf
stewart calculus 7th edition.pdf
slide_gtb2.pdf
[2016 - 2017] [hk3] [tth027] giqi tich b2.pdf
2.giaitich2-2012.pdf
1.dv cuong - giaitichb2-2014.pdf
giáo trình giải tích 2.pdf
ontaptoancaocap-tap2.pdf
gt2c3.pdf
giai tich 2 2014 chuong 3.pdf
file_goc_780197.pdf
eg022-bai 4_v1.0013110223.pdf
chuong+5-x.pdf
bt5.pdf
bt-tich-phan-duong.pdf
bai tap tich phan kepkho.pdf
_baitapgiaisangt_ii_tranbinh_0785.pdf
ứng dụng hình học của tích phân kép.pdf
đổi biến trong tích phân kép.pdf
đổi biến trong tích phân bội ba_phan_2_.pdf
đạo hàm và vi phân hàm nhiều biến.pdf
đạo hàm và vi phân_phan_3_.pdf
đạo hàm và vi phân_phan_2_.pdf
tích phân đường loại 2.pdf
tích phân đường loại 2- cách tính.pdf
tích phân đường loại 1.pdf
tích phân đường_phan_1.pdf
tích phân mặt loại 2.pdf
tích phân mặt loại 1.pdf
tích phân kép – định nghĩa và cách tính.pdf
tích phân kép.pdf
tích phân bội ba.pdf
tích phân bội_tích phân kép.pdf
trắc nghiệm giải tích 2.pdf
nhận dạng mặt bậc 2.pdf
khả vi và vi phân_phan_2.pdf
khả vi và vi phân.pdf
giải tích hàm nhiều biến.pdf
cực trị hàm nhiều biến_phan_2_.pdf
cực trị hàm nhiều biến.pdf
chuỗi lũy thừa – miền hội tụ.pdf
chuổi lũy thừa.pdf
chuong0_hàm nhiều biến những khái niệm cơ bản.pdf
chuong5_chuổi số và chuổi lũy thừa.pdf
bài tập tích phân mặt.pdf
bài tập phần ud hình học của tích phân kép.pdf
surface_integral_tích phân mặt.pdf
series_lý thuyết chuổi.pdf
line_integral_tích phân đường.pdf
ch04_triple_integral_tích phân bội ba.pdf
ch03_double_integral_tích phân bội.pdf
ch02_differential_derivative_đạo hàm riêng và vi phân.pdf
ch01_limit_continuos_giới hạn và liên tục.pdf
bai_giang_gt2.pdf
giaitichb2-vi tích phân của hàm số nhiều biến.pdf
đạo hàm và vi phân_-_phần_2.pdf
đạo hàm và vi phân_-_phần_1.pdf
tích phân đường_-_phần_2.pdf
tích phân đường_-_phần_1.pdf
tích phân mặt.pdf
tích phân kép_phần_2.pdf
tích phân kép_phần_1.pdf
tích phân kép_-_ud_hinh_hoc.pdf
tích phân bội ba.pdf
chương 5 - chuỗi số - chuỗi lũy thừa.pdf
chương 4 - tích phân mặt.pdf
chương 3 - tích phân đường.pdf
chương 2 - tích phân bội.pdf
chương 1 - đạo hàm và vi phân.pdf
chuỗi số.pdf
chuỗi hàm.pdf

Bài tập, thực hành

giaitich2.pdf
bai_tap_on_cuoi_hoc_ky_hai.pdf
ex_gtb2_7.pdf
ex_gtb2_6.pdf
ex_gtb2_5.pdf
ex_gtb2_4.pdf
ex_gtb2_3.pdf
ex_gtb2_2.pdf
ex_gtb2_1.pdf
ex_gtb2.pdf
tổng hợp các công thức trong giải tích 2.pdf
tong_hop_bai_tap_giai_tich_2.pdf
ontapgt2.pdf
ontapgt2-và-đáp-án.pdf
ontap.pdf
on_ghk152_xa2.pdf
on_ghk152_xa1.pdf
ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn giữa kì.pdf
lý thuyết và bài tập chương chuỗi.pdf
hd_btlgt1_hk1_2013.pdf
gt2_on_tap_ck_2016.pdf
gt2.pdf
gk_gt2_2016.pdf
giải các dạng bài tập giải tich 2.pdf
giải chi tiết 20 đề ôn cuối kì.pdf
giaitich2_2.pdf
giaitich2_1.pdf
các dạng bài tập tích phân kép.pdf
bài tập ôn cuối kì p2 - thầy lộc.pdf
bài tập ôn cuối kì p1 - thầy lộc.pdf
bài tập có giải chương đạo hàm và vi phân.pdf
baigiai_10degiaitich2_2.pdf
baiggiai_giairtich2_edit.pdf
bai_tap_on_cuoi_hoc_ky_hai.pdf
bai_tap_lon_giai_tich_2_bo_mon_toan.pdf
bai_tap_giai_tich_2.pdf
20 đề ôn cuối kì.pdf
6 đề ôn cuối kì có giải chi tiết.pdf
btl_gt2_1.pdf
bai_tap.pdf
baitap_gtb2.pdf
bt_ud_tp_kep.pdf
bt_tp_mat.pdf

Đề thi

đề thi và đáp án chk181 - gt1.pdf
đề thi giải tích ii k54 (74).jpg
đề thi giải tích ii k54 (73).jpg
đề thi giải tích ii k54 (72).jpg
đề thi giải tích ii k54 (71).jpg
đề thi giải tích ii k54 (70).jpg
đề thi giải tích ii k54 (69).jpg
đề thi giải tích ii k54 (68).jpg
đề thi giải tích ii k54 (67).jpg
đề thi giải tích ii k54 (66).jpg
đề thi giải tích ii k54 (65).jpg
đề thi giải tích ii k54 (64).jpg
đề thi giải tích ii k54 (63).jpg
đề thi giải tích ii k54 (62).jpg
đề thi giải tích ii k54 (61).jpg
đề thi giải tích ii k54 (60).jpg
đề thi giải tích ii k54 (59).jpg
đề thi giải tích ii k54 (58).jpg
đề thi giải tích ii k54 (57).jpg
đề thi giải tích ii k54 (56).jpg
đề thi giải tích ii k54 (55).jpg
đề thi giải tích ii k54 (54).jpg
đề thi giải tích ii k54 (53).jpg
đề thi giải tích ii k54 (52).jpg
đề thi giải tích ii k54 (51).jpg
đề thi giải tích ii k54 (50).jpg
đề thi giải tích ii k54 (49).jpg
đề thi giải tích ii k54 (48).jpg
đề thi giải tích ii k54 (47).jpg
đề thi giải tích ii k54 (46).jpg
đề thi giải tích ii k54 (45).jpg
đề thi giải tích ii k54 (44).jpg
đề thi giải tích ii k54 (43).jpg
đề thi giải tích ii k54 (42).jpg
đề thi giải tích ii k54 (41).jpg
đề thi giải tích ii k54 (40).jpg
đề thi giải tích ii k54 (39).jpg
đề thi giải tích ii k54 (38).jpg
đề thi giải tích ii k54 (37).jpg
đề thi giải tích ii k54 (36).jpg
đề thi giải tích ii k54 (35).jpg
đề thi giải tích ii k54 (34).jpg
đề thi giải tích ii k54 (33).jpg
đề thi giải tích ii k54 (32).jpg
đề thi giải tích ii k54 (31).jpg
đề thi giải tích ii k54 (30).jpg
đề thi giải tích ii k54 (29).jpg
đề thi giải tích ii k54 (28).jpg
đề thi giải tích ii k54 (27).jpg
đề thi giải tích ii k54 (26).jpg
đề thi giải tích ii k54 (25).jpg
đề thi giải tích ii k54 (24).jpg
đề thi giải tích ii k54 (23).jpg
đề thi giải tích ii k54 (22).jpg
đề thi giải tích ii k54 (21).jpg
đề thi giải tích ii k54 (20).jpg
đề thi giải tích ii k54 (19).jpg
đề thi giải tích ii k54 (18).jpg
đề thi giải tích ii k54 (17).jpg
đề thi giải tích ii k54 (16).jpg
đề thi giải tích ii k54 (15).jpg
đề thi giải tích ii k54 (14).jpg
đề thi giải tích ii k54 (13).jpg
đề thi giải tích ii k54 (12).jpg
đề thi giải tích ii k54 (11).jpg
đề thi giải tích ii k54 (10).jpg
đề thi giải tích ii k54 (9).jpg
đề thi giải tích ii k54 (8).jpg
đề thi giải tích ii k54 (7).jpg
đề thi giải tích ii k54 (6).jpg
đề thi giải tích ii k54 (5).jpg
đề thi giải tích ii k54 (4).jpg
đề thi giải tích ii k54 (3).jpg
đề thi giải tích ii k54 (2).jpg
đề thi giải tích ii k54 (1).jpg
đề thi giải tích ii (50).jpg
đề thi giải tích ii (49).jpg
đề thi giải tích ii (48).jpg
đề thi giải tích ii (47).jpg
đề thi giải tích ii (46).jpg
đề thi giải tích ii (45).jpg
đề thi giải tích ii (44).jpg
đề thi giải tích ii (43).jpg
đề thi giải tích ii (42).jpg
đề thi giải tích ii (41).jpg
đề thi giải tích ii (40).jpg
đề thi giải tích ii (39).jpg
đề thi giải tích ii (38).jpg
đề thi giải tích ii (37).jpg
đề thi giải tích ii (36).jpg
đề thi giải tích ii (35).jpg
đề thi giải tích ii (34).jpg
đề thi giải tích ii (33).jpg
đề thi giải tích ii (32).jpg
đề thi giải tích ii (31).jpg
đề thi giải tích ii (30).jpg
đề thi giải tích ii (29).jpg
đề thi giải tích ii (28).jpg
đề thi giải tích ii (27).jpg
đề thi giải tích ii (26).jpg
đề thi giải tích ii (25).jpg
đề thi giải tích ii (24).jpg
đề thi giải tích ii (23).jpg
đề thi giải tích ii (22).jpg
đề thi giải tích ii (21).jpg
đề thi giải tích ii (20).jpg
đề thi giải tích ii (19).jpg
đề thi giải tích ii (18).jpg
đề thi giải tích ii (17).jpg
đề thi giải tích ii (16).jpg
đề thi giải tích ii (15).jpg
đề thi giải tích ii (14).jpg
đề thi giải tích ii (13).jpg
đề thi giải tích ii (12).jpg
đề thi giải tích ii (11).jpg
đề thi giải tích ii (10).jpg
đề thi giải tích ii (9).jpg
đề thi giải tích ii (8).jpg
đề thi giải tích ii (7).jpg
đề thi giải tích ii (6).jpg
đề thi giải tích ii (5).jpg
đề thi giải tích ii (4).jpg
đề thi giải tích ii (3).jpg
đề thi giải tích ii (2).jpg
đề thi giải tích ii (1).jpg
đề thi cuối kỳ năm học 2013-2014_de ca 2.pdf
đề thi cuối kỳ năm học 2013-2014_de ca 1.pdf
đề thi cuối học kỳ ii – năm học 2012-2013.pdf
đề thi cuối học kỳ ii – năm học 2012-2013-ca12.pdf
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_dự thính_2018_2019.jpg
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_ca_2_2018_2019.jpg
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_ca_2_2013_2014.pdf
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_ca_1_2018_2019.jpg
đề thi cuối học kỳ_giải tích_2_ca_1_2013_2014.pdf
đề kiểm tra giữa học kỳ 2013-2014 ca1.pdf
đề giải tích 2_hk2_2016_ca_2_chinh_thuc.pdf
đề giải tích 2_hk2_2016_ca_2.pdf
đề giải tích 2_hk2_2016_ca_1_chinh_thuc.pdf
đề giải tích 2_hk2_2016_ca_1.pdf
đề giải tích 2_ca2_2012.pdf
đề giải tích 2_ca1_2012.pdf
đề-ca2-gt2-2016.pdf
đề-ca2-giải tích 2-2016.pdf
đề-ca1-gt2-2016.pdf
đề-ca1-giải tích 2-2016.pdf
đáp án đề thi học kỳ ii 2013-2014 ca2.pdf
đáp án đề thi học kỳ ii 2013-2014 ca1.pdf
đáp án giải tích 2_ca2_2014.pdf
đáp án giải tích 2_ca2_2012.pdf
đáp án giải tích 2_ca1_2014.pdf
đáp án giải tích 2_ca1_2012.pdf
đáp án giải tích 2 2016.pdf
tuyển tập đề thi cuối kì có giải chi tiết.pdf
trac_nghiem_giai_tich_2_ca2_2012.pdf
trac_nghiem_giai_tich_2_ca1_2012.pdf
hệ thống hóa kiến thức môn giải tích 2.pdf
ghk2010_2_đề kiểm tra giữa học kỳ 2009-2010.pdf
ghk2010_2.pdf
ghk2010_1_đề kiểm tra giữa học kỳ 2009-2010.pdf
ghk2010_1.pdf
dedapan4121ca1.pdf
de ca 2.pdf
de ca 1.pdf
de_thi_giai_tich_2_hkii_2013.pdf
de_thi_giai_tich_2_ca_2_2013_2014.pdf
de_thi_giai_tich_2_ca_1_2013_2014.pdf
de_gt_2_hk2_2016_ca_2_chinh_thuc.pdf
de_gt_2_hk2_2016_ca_2.pdf
de_gt_2_hk2_2016_ca_1_chinh_thuc.pdf
de_gt_2_hk2_2016_ca_1.pdf
de_giai_tich_2_ca2_2012.pdf
de_giai_tich_2_ca1_2012.pdf
de-2013-ca12.pdf
dap an gt2 2016.pdf
dap_an_giai_tich_2_ca2_2014.pdf
dap_an_giai_tich_2_ca2_2012.pdf
dap_an_giai_tich_2_ca1_2014.pdf
dap_an_giai_tich_2_ca1_2012.pdf
chk162_ca2.pdf
chk162_ca1.pdf
ca 2.pdf
ca 1.pdf
btl matlab môn giải tích 2- hk152_2015.pdf
btl_2015.pdf
60960383_308553376745694_5558465735824506880_n.jpg
13557823_900313700097849_482121902959486700_n.jpg
13532971_900314873431065_4187013999374619889_n.jpg
2018_đề thi hk giải tích 2 ca2.jpg
2017_2018_giaitich2_hk172_điều chỉnh đáp án.pdf
2017_2018_giaitich2_hk172_ca2.pdf
2017_2018_giaitich2_hk172_ca1.pdf
54258167_985662545156232_3880670782078058496_n.jpg
53910534_985662505156236_5160085266894946304_n (1).jpg
53906784_985662661822887_5557469140203077632_n.jpg
53906784_985662661822887_5557469140203077632_n (1).jpg
53825901_985662465156240_1209389522706497536_n (1).jpg
53761287_985662611822892_1925617989814583296_n (2).jpg
53723669_985662678489552_6840738366758060032_n.jpg
53639415_985662528489567_8339455586810724352_n (1).jpg
53613616_985662835156203_1033826313506390016_n.jpg
53548545_985662595156227_6526536675554754560_n (1).jpg
53519629_985662578489562_8971228757608103936_n.jpg
53480635_985662561822897_4563488702885527552_n.jpg
53283331_985662635156223_9169272074743578624_n (1).jpg
53034614_985662488489571_4607014159161229312_n.jpg
53034614_985662488489571_4607014159161229312_n (1).jpg
20181124_185337.jpg
20181124_185328.jpg
20181124_185324.jpg
20181124_185316.jpg
20181124_185316(1).jpg
20181124_185306.jpg
20181124_185301.jpg
20181124_185222.jpg
20181124_185156.jpg
20181124_185145.jpg
20181124_185145(1).jpg
20181124_185141.jpg
20181124_185113.jpg
20181124_185013.jpg
20181124_184953.jpg
20181124_184947.jpg
20181124_184942.jpg
20181124_184925.jpg
20181124_184918.jpg
20181124_184905.jpg
20181124_184857.jpg
20181124_184851.jpg
20181124_184846.jpg
20181124_184837.jpg
20181124_184724.jpg
20181124_184706.jpg
20181124_184704.jpg
20181124_182423.jpg
20181124_182400.jpg
20181124_182330.jpg
20181124_182308.jpg
20181124_182232.jpg

Giới thiệu, nội dung môn học

Nhằm trình bày khá đầy đủ về nội dung cơ bản của Toán cao cấp. Dùng cho các ngành Khoa học kỹ thuật. Phần nào đó giúp cho các Sinh viên khối kỹ thuật tiếp thu các vấn đề một cách nhẹ nhàng và trang bị những kỹ năng cơ bản cho người học có khả năng tự nghiên cứu. Môn giải tích 2 bao gồm các kiến thức cơ bản về vi tích phân hàm nhiều biến, tích phân đường mặt, lý thuyết trừơng và chuỗi. Chương trình soạn có tính đến đối tượng chủ yếu là các kỹ sư tưong lai nên chú ý vào các công thức ứng dụng và không đặt nặng các vấn đề lý thuyết toán học. Vì thời gian lên lớp có hạn nên Sinh viên cần nhiều thời gian tìm hiểu thêm và chuẩn bị bài ở nhà.

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Hiểu được những khái niệm cơ bản, nắm vững nội dung các phương pháp L.O.2 Vận dụng các phương pháp trong các bài toán kỹ thuật cụ thể. L.O.3 Có khả năng phân tích, lựa chọn phương pháp cụ thể cho bài toán cụ thể L.O.4 Có khả năng sử dụng phần mềm Matlab để giải quyết những bài toán trong kỹ thuật. L.O.5 Có khả năng tìm kiếm và học hỏi kiến thức mới bên ngoài lớp học. L.O.6 Có khả năng làm việc như là thành viên của nhóm một cách hiệu quả.

Tài liệu tham khảo

[1] Giáo trình chính: GT GIAI TICH II. Nguyễn Đình Huy,Ngô Thu Lương, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trân Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Đặng Văn Vinh, Trần Quốc Khánh , Nguyễn Xuân Anh ,Trần Ngọc Diễm , Nguyễn Xuân Mỹ .– NXBDHQG 2009 [2] Lý thuyết chuỗi và phương trình vi phân . Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trần Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Huỳnh Bá Lân – NXB GD 2006 [3] Sách tham khảo: Giải tích hàm nhiều biến .. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quốc Lân, Nguyễn Bá Thi, Trần Lưu Cường, Đậu Thế Cấp, Huỳnh Bá Lân – NXB GD 2006