Đồ Họa Hiện Thực Ảo

Giáo trình, bài giảng

l12_hiện thực ảo.pdf
l10_mô hình bề mặt.pdf
l8_ngôn ngữ mô hình hóa thực tại ảo.pdf
l7_đường cong trong không gian.pdf
l6r_màu sắc trong đồ họa.pdf
l5-nguyên lý về 3d và phép chiếu.pdf
l4b_phép biến đổi trong không gian.pdf
l4a_các phép biến đổi đồ họa.pdf
l3_các giải thuật cơ sở.pdf
l2_các giải thuật sinh các thực thể cơ sở.pdf
l1_kỹ thuật đồ họa và hiện thực ảo.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi