Điều Khiển Tự Động

Giáo trình, bài giảng

chuong8_ltdktd_hệ thống điều khiển phi tuyến.pdf
chuong7_ltdktd_phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc.pdf
chuong6_ltdktd_mô tả toán học của hệ thống điều khiển rời rạc.pdf
chuong5_ltdktd_thiết kế hệ thống điều khiển liên tục.pdf
chuong4_ltdktd_đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển.pdf
chuong3_ltdktd_khảo sát tính ổn định của hệ thống.pdf
chuong2_ltdktd_mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động.pdf
chuong1_ltdktd_phần tử và hệ thống điều khiển tự động.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên các phương pháp kinh điển để phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển hồi tiếp. * Nội dung của môn học: - hệ thống điều khiển hồi tiếp; - mô hình toán học hệ thống tuyến tính liên tục và rời rạc; - các chỉ số chất lượng trong miền thời gian và miền tần số; - tính ổn định và độ ổn định; - khâu hiệu chỉnh sớm trể pha và bộ điều khiển PID; - các phương pháp phân tích và thiết kế hệ tuyến tính: - quỹ đạo nghiệm số, - tiêu chuẩn Nyquist, - phương pháp trong miền tần số và phương pháp không gian trạng thái.

Kết quả cần đạt được

1. Khái niệm về hệ thống điều khiển vòng hở và vòng kín 2. Xây dựng hàm truyền và phương trình trạng thái mô tả hệ thống điều khiển liên tục và rời rạc; 3. Tính hàm truyền tương đương của hệ thống dùng phương pháp đại số sơ đồ khối và sơ đồ dòng tín hiệu; 4. Phân tích đặc tính động học của hệ thống điều khiển trong miền thời gian và miền tần số; 5. Đánh giá tính ổn định của hệ thống điều khiển; 6. Đánh giá chất lượng quá độ và xác lập của hệ thống điều khiển; 7. Đánh giá tính điều khiển được và quan sát được của hệ thống điều khiển; 8. Thiết kế bộ điều khiển sớm pha, trể pha, sớm trể pha dùng phương pháp quỹ đạo nghiệm số, đặc tính tần số. 9. Thiết kế bộ điều khiển PID dùng phương pháp đặc tính tần số, Zeigler-Nichols. 10. Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái dùng phương pháp phân bố cực.

Tài liệu tham khảo

[1] Lý thuyết điều khiển tự động, Nguyễn Thị Phương Hà và Huỳnh Thái Hoàng, NXB ĐHQG TPHCM, 2002. [2] Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo, Prentice-Hall International Editions, Seventh Edition 1995. [3] Modern Control System Theory and Design, Stanley M. Shinners, John-Wiley and Sons 1992.