Tài liệu Đại Số B1

Đại Số B1 - Lê Văn Luyện - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đại Số B1 - Lê Văn Hợp - Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1_ma tran va he phuong trinh tuyen tinh.pdf
chuong 2_dinh thuc.pdf
chuong 3_khong gian vecto.pdf
chuong 4_anh xa tuyen tinh.pdf
0. de cuong mon hoc.pdf
1.ma tran va he phuong trinh tuyen tinh.pdf
2.cac phep toan ma tran - ma tran kha nghich.pdf
3.dinh thuc ma tran vuong.pdf
4.khong gian vector rn.pdf
5. anh xa tuyen tinh.pdf
6. noi dung on thi.pdf
8.de cuong toan dai so b1 (dstt).pdf
9.noi dung on thi toan dai so b1.pdf
[2016 - 2017] [hk3] [tth003] doi sk b1.txt
chuong 1-a2dh.pdf
chuong 2-a2dh.pdf
chuong 3-a2dh.pdf
chuong 4-a2dh.pdf
đại số tuyến tính_cntt_hk2_2015_2016_bai tap.pdf
6.bai tap dai so b1 (dstt).pdf
7. bai tap.pdf
7.huong dan bai tap dai so b1 (dstt).pdf
8. dap an.pdf
9. bai tap tham khqo.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2009.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2011.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2012.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2013.pdf
đề thi đại số a1 khóa 2014.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. MA TRẬN VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH 1. Ma trận 2. Các phép biến đổi sơ cấp trên dòng 3. Hệ phương trình tuyến tính 4. Ma trận khả nghịch 5. Phương trình ma trận Chương 2. ĐỊNH THỨC 1. Định nghĩa và các tính chất 2. Định thức và ma trận khả nghịch 3. Ứng dụng định thức để giải hệ PTTT Chương 3. KHÔNG GIAN VECTƠ 1. Không gian véctơ 2. Tổ hæp tuyến tính 3. Cơ sở và số chiều của không gian véctơ 4. Không gian véctơ con 5. Không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính 6. Tọa độ và ma trận chuyển cơ sở Chương 4. ÁNH XẠ TUYẾN TÍNH 1. Định nghĩa 2. Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính 3. Ma trận biểu diễn ánh xạ tuyến tính
Môn học