Đặc Tả Hình Thức

Giáo trình, bài giảng

de cuong mon hoc cdio 2.0.pdf
08.ngon ngu dac ta z - cdio.pdf
07.kieuanhxa dac ta hinh thuc - cdio.pdf
06.kieudoituongphuc dac ta hinh thuc - cdio.pdf
05.dactaham dac ta hinh thuc - cdio.pdf
04.mangvachuoi dac ta hinh thuc - cdio.pdf
03.kieutaphop dac ta hinh thuc - cdio.pdf
02.cosotoan dac ta hinh thuc - cdio.pdf
01.tongquan dac ta hinh thuc - cdio.pdf
00.gioithieumonhoc dac ta hinh thuc - cdio.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi

exam question for formal specification - 062016.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 28122015.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 22052015.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 12062013_2.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 12062013_2 - new.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 12062013.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 12062013 - new.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 05012015.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 062017.pdf
de thi mon dac ta hinh thuc - 062016.pdf
de-thi-mon-dac-ta-hinh-thuc-062018.pdf
02-baocaotomtatdetai_nckhcapcoso_2012.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Ch1. Giới thiệu về Đặc tả hình thức Ch2. Cơ sở Toán học trong VDM Ch3. Mô hình hóa dữ liệu, kiểu tập hợp Ch4. Dữ liệu kiểu mảng, chuỗi Ch5. Đặc tả hàm Ch6. Kiểu đối tượng phức Ch7. Kiểu ánh xạ Ch8. Giới thiệu sơ lược về Z