Công Nghệ Phần Mềm

Công Nghệ Phần Mềm - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm Thạc Bình Cường.pdf
Nhập Môn Công Nghệ Phần Mềm Phạm Thị Huỳnh.pdf
CO3001_Congnghephanmenpdf
CO3001_Congnghephanmen_Software Engineering by Somerville.pdf

Giáo trình, bài giảng

st-cnpm06_các chủ đề nâng cao.pdf
st-cnpm05_kiểm thử và bảo trì.pdf
st-cnpm04_thiết kế và lập trình.pdf
st-cnpm03_phương pháp xác định yêu cầu người dùng.pdf
st-cnpm02_quản lý dự án phần mềm.pdf
st-cnpm01_giới thiệu chung về công nghệ phần mềm.pdf
se6_các chủ đề khác trong cnpm.pdf
se5_kiểm thử và bảo trì.pdf
se4_thiết kế và lập trình.pdf
se3_yêu cầu người dùng.pdf
se2_phương pháp quản lý dự án cntt.pdf
se1_giới thiệu chung về cnpm.pdf
chapter06_testing.pdf
chapter05_implement and deployment.pdf
chapter04-part2_uml.pdf
chapter04-part2-v02_uml.pdf
chapter04-part1_software design.pdf
chapter03_system analysis.pdf
chapter02_project management.pdf
chapter01-v02_introduction.pdf
00_course_outline.pdf
10_ch10 _software evolution_.pdf
09_ch9 _software testing_.pdf
08_ch8 _implementation_.pdf
07_ch7 _detail design_.pdf
06_ch6 _architectural design_.pdf
05_ch5 _system modeling_.pdf
04_ch4 _requirements engineering_.pdf
03_ch3 _project management_.pdf
02_ch2 _software processes_.pdf
01_ch1 _introduction_.pdf
gt_cnpm.pdf
se10_is_chapter23.pdf
se10_is_chapter22.pdf
se10_is_chapter8.pdf
se10_is_chapter7.pdf
se10_is_chapter6.pdf
se10_is_chapter5.pdf
se10_is_chapter4.pdf
se10_is_chapter3.pdf
se10_is_chapter2.pdf
se10_is_chapter1.pdf
chapter16_se_is.pdf
10-agiledevelopment.pdf
09-testing.pdf
09-softwaretesting.pdf
08-userinterface.pdf
08-uidesign.pdf
07-oodesign_2.pdf
07-oodesign.pdf
06-architecturaldesign.pdf
06-architectural-design.pdf
05-systemmodeling.pdf
05-modeling.pdf
04-requirementengineering_2.pdf
04-requirementengineering.pdf
03-projectmanagement.pdf
03-project-management.pdf
02-processupdated.pdf
02-process.pdf
01-overview.pdf
01-overview-1.pdf
00-intro.pdf
09-se-software testing.pdf
07-se-software design.pdf
06-se-software architecture.pdf
05-se-software modeling.pdf
04-se-software requirements.pdf
03-se-project management.pdf
02-se-software process.pdf
01-se-software engineering overview.pdf
10-quản trị dự án phần mềm.pdf
9-kiểm thử.pdf
8-lập trình và ngôn ngữ lập trình.pdf
7-thiết kế hướng ñối tượng - sử dụng uml.pdf
6-thiết kế.pdf
5-đặc tả z.pdf
4-các kỹ thuật đặc tả.pdf
3-phân tích và ñặc tả yêu cầu.pdf
2-mô hình phát triển.pdf
1-giới thiệu công nghệ phần mềm.pdf
0-công nghệ phần mềm.pdf
thong tin ve mon hoc.pdf
chuong12_hiện thực hướng ₫ối tượng.pdf
chuong11_các mẫu thiết kế che dấu hành vi, thuật giải trong ₫ối tượng (behavioral patterns).pdf
chuong10_các mẫu thiết kế phục vụ khởi tạo ₫ối tượng (creational patterns).pdf
chuong9_các mẫu thiết kế phục vụ tổ chức cấu trúc các ₫ối tượng (structural patterns).pdf
chuong8_thiết kế hướng ₫ối tượng.pdf
chuong7_phân tích yêu cầu theo hướng ₫ối tượng.pdf
chuong6_nắm bắt yêu cầu phần mềm.pdf
chuong5_dùng uml ₫ể xây dựng các artifacts.pdf
chuong4_qui trình phát triển phần mềm rup.pdf
chuong3_hiện thực mô hình hướng ₫ối tượng trên c#.pdf
chuong2_tổ chức cấu trúc phần mềm hướng ₫ối tượng.pdf
chuong1_tổng quan về công nghệ phần mềm.pdf
de cuong mon hoc cdio 2.0---nm cnpm.pdf
danh sach do an.pdf
chuong 7_kiểm thử và bảo trì.pdf
chuong 6_cài đặt phần mềm.pdf
chuong 5_thiết kế giao diện.pdf
chuong 4_thiết kế dữ liệu.pdf
chuong 3_thiết kế phần mềm.pdf
chuong 2_xác định và mô hình hóa yêu cầu phần mềm.pdf
chuong 1_tổng quan về công nghệ phần mềm.pdf

Bài tập, thực hành

srs+sample.pdf
sdd+sample.pdf
lab week4.pdf
dac+ta+lms.pdf
compilation.pdf
chương 10_review.pdf
chương 9_review.pdf
chương 8_review.pdf
chương 7_review.pdf
chương 6_review.pdf
chapter 7.1 homework.pdf
chapter 6 homework.pdf
chapter 5 homework.pdf
chapter 4.2 homework.pdf
chapter+10+homework.pdf
chapter+9+homework.pdf
chapter+7.1+homework.pdf
chapter+6+homework.pdf
chapter+5+homework.pdf

Đề thi

kiểm tra giữa kỳ-cnpm2009.pdf
kiem tra giua ky-cnpm2009.pdf
di in.pdf
dethispec.pdf
dethi0599.pdf
de pttk.pdf
de_dhkt-02.pdf
de_cnpm1.pdf
de_cnpm.pdf
de_cdcn.pdf
de-dhsp-02.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Mục tiêu của môn học này là cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về công nghệ phần mềm bao gồm các chu trình phát triển phần mềm, viết đặc tả, cách thức mô hình hóa, kỹ thuật thiết kế, các mẫu, kiểm thử, bảo trì. Đây là môn học mở đầu về công nghệ phần mềm cho sinh viên đại học. Sinh viên được cung cấp các kiến thức cơ bản như các kỹ thuật, phương pháp, quy trình cho việc phát triển các hệ thống phần mềm. Các hoạt động khác nhau trong một dự án được đều được đề cập đến bao gồm đặc tả, thiết kế kiến trúc & chi tiết với các mẫu, viết mã nguồn và kiểm thử phần mềm. Ngôn ngữ mô hình hóa UML được sử dụng xuyên suốt môn học.

Kết quả cần đạt được

Hiểu được phần mềm phải được phát triển có bài bản theo các quy trình; L.O.1.1 Hiểu được nguyên lý và khái niệm L.O.1.2 Hiểu được phương pháp và kỹ thuật Viết đặc tả, thiết kế kiến trúc L.O.2.1 Phân tích yêu cầu phần mềm L.O.2.2 Thiết kế kiến trúc phần mềm Thiết kế chi tiết, viết mã theo quy ước, lên kịch bản kiểm thử L.O.3.1 Thiết kế chi tiết phần mềm L.O.3.2 Viết mã theo quy ước L.O.3.3 Lên kịch bản kiểm thử Sử dụng thành thạo ngôn ngữ UML L.O.4.1 Lược đồ các trường hợp sử dụng L.O.4.2 Lược đồ trình tự L.O.4.3 Lược đồ lớp L.O.4.3 Lược đồ hoạt động hoặc lược đồ trạng thái

Tài liệu tham khảo

[1] Ian Sommerville (2010), Software Engineering (9th ed.), ISBN 978-0-137-03515-1, Addison Wesley. [2] G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson (1998), The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley. [3] E.J. Braude (2001), Software Engineering: An Object-Oriented Perspective, ISBN 978-0-471-32208-5, John Wiley. [4] Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., Vlissides, J., Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software, ISBN 978-0201633610, AddisonWesley Professional (November 10, 1994).