Cơ Ứng Dụng

Cơ Ứng Dụng - Nguyễn Thái Hiền - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Ứng Dụng - Nguyễn Công Hòa - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Ứng Dụng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Ứng Dụng - Lê Dương Hùng Anh - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Cơ Ứng Dụng - Nguyễn Duy Khương - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

co_ung_dung_chuong_0_mở đầu.pdf
co_ung_dung_chuong_7_hệ siêu tĩnh.pdf
co_ung_dung_chuong_5_đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.pdf
co_ung_dung_chuong_5_part3_tính bền khi thanh chịu uốn và xoắn đồng thời.pdf
co_ung_dung_chuong_5_part2_tính bền khi thanh chịu uốn ngang phẳng.pdf
co_ung_dung_chuong_5.1_tính bền thanh khi ứng suất không đổi.pdf
co_ung_dung_chuong_4_thuyết bền.pdf
co_ung_dung_chuong_3_ứng suất và biến dạng.pdf
co_ung_dung_chuong_2_nội lực và vẽ biểu đồ nội lực.pdf
co_ung_dung_chuong_1_những vấn đề cơ bản của tĩnh học vật rắn tuyệt đối.pdf
cud-phan 2-chuong2_ứng suất và biến dạng.pdf
cud-phan 2-chuong1_khái niệm cơ bản về cơ học vật rắn biến dạng.pdf
cud-phan 1-chuong2_thu gọn hệ lực, phương trình cân bằng của hệ lực.pdf
cud-phan 1-chuong1_các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học.pdf
chuong9_trục ổ đỡ.pdf
chuong8_truyền động bánh răng.pdf
chuong7_truyền động xích.pdf
chuong6_truyền động đai.pdf
p2_ch9_10_thanh chịu uốn phẳng.pdf
p2_ch8_thanh chịu xoắn chịu cắt.pdf
p2_ch7_đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.pdf
p2_ch6_trạng thái ứng suất và lý thuyết bền.pdf
p2_ch5_thanh chịu kéo-nén đúng tâm.pdf
p2_ch4_nội lực trong bài toán thanh.pdf
p2_ch3_các khái niệm cơ bản trong sức bền vật liệu.pdf
p1_ch1_2_các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học.pdf
mucluc_.pdf
bia_.pdf
co_ung_dung_chuong_7.pdf
co_ung_dung_chuong_6.pdf
co_ung_dung_chuong_5.3.pdf
co_ung_dung_chuong_5.2.pdf
co_ung_dung_chuong_5.1.pdf
co_ung_dung_chuong_4.pdf
co_ung_dung_chuong_3.pdf
co_ung_dung_chuong_2.pdf
co_ung_dung_chuong_1.pdf
nội dung giảng dạy.pdf
ex. chapter 5.pdf
chương 5 - tính bền thanh khi ứng suất không đổi.pdf
chương 4 - đặc trưng hình học mcn.pdf
chương 3 - ứng suất và biến dạng.pdf
chương 2 - nội lực.pdf
chương 1 - những vấn đề cơ bản của tĩnh học vrtđ.pdf
chương 0 - giới thiệu môn học.pdf
tuan_13_tính hệ siêu tĩnh.pdf
tuan_12_tính biến dạng.pdf
tuan_10_tính bền tt.pdf
tuan_9_tính bền tt.pdf
tuan_8_tính bền.pdf
tuan_6_ứng suất và biến dạng tt.pdf
tuan_5_ứng suất và biến dạng.pdf
tuan_4_khái niệm cơ bản về vật rắn biến dạng đàn hồi.pdf
tuan_3_thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng tt.pdf
tuan_2_thu gọn hệ lực, điều kiện cân bằng.pdf
tuan_1_giới thiệu.pdf
phu luc d.pdf
chuong_6_tính bền thanh khi ứng suất không đổi.pdf
chuong_5_đặc trưng hình học của mặt cắt ngang.pdf
chuong_4_lý thuyết bền.pdf
chuong_3_ứng suất và biến dạng.pdf
chuong_2_nội lực và vẽ biểu đồ nội lực.pdf

Bài tập, thực hành

on_tap_giua_ki_141.pdf
on_tap_giua_ki_141.1_-_dap_an.pdf
giải bt chương 1 sách bt.pdf
de on cud 2.pdf
de on 3.pdf
de on 2.pdf
de on 1.pdf
bài tập chương 6 trên lớp.pdf
bài tập chương 6 trên lớp - phần uốn xoắn đồng thời.pdf
bài tập chương 5.pdf
bài tập chương 3.pdf
bài tập chương 3 - bài giảng trên lớp.pdf
bài tập chương 1.pdf
bt_chuong_1.p1.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập phần 3_các bộ truyền cơ khí.pdf
tom_tat_chuong_3.pdf
mot_so_diem_ly_thuyet_can_nho.pdf
de on cud 3 ( cuối kì).pdf
de on cud 2 ( cuối kì).pdf
de on cud 1 ( cuối kì).pdf
de_thu_03.10.2013.pdf
de_on_cud_3.pdf
de_6.pdf
de 6-hd.pdf
de 4.pdf
de 3.pdf
de 2.pdf
de 1.pdf
da_de_4.pdf
chương 4.pdf
chương 2.pdf
bo_de_on_kiem_tra_cud 1.pdf
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf
bai_tap_chuong_6_part1.pdf
bai_tap_chuong_5_part_2.pdf
bai_tap_chuong_5_part_1.pdf
bai_tap_chuong_2.1.pdf
tổng hợp bài tập chương i.pdf
tóm tắt chương i và bài tập.pdf
tóm tắt chương ii và bài tập.pdf
tong hop bt chuong 5.pdf
bt chuong 5.pdf
bai_tap_tim_phan_luc_va_gian_phang.pdf
de on cud 3 ( cuối kì).pdf
de on cud 2.pdf
de on cud 2 ( cuối kì).pdf
de on cud 1.pdf
de on cud 1 ( cuối kì).pdf
de_thu_03.10.2013.pdf
de_on_cud_3.pdf
de_6.pdf
da de 6.pdf
da de 4.pdf
da de 3.pdf
da de 2.pdf
bo_de_on_kiem_tra_cud.pdf
b2.jpg
b1_tt.jpg
b1.jpg

Đề thi

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho người học những kiến thức về những nguyên lý cơ bản của cơ học vật rắn cứng tuyệt đối và một phần cơ học vật rắn biến dạng với những mô hình cơ học đơn giản để có thể phát triển những công thức khoa học áp dụng cho việc phân tích và thiết kế những chi tiết máy và kết cấu kỹ thuật thực tế. Ngoài ra môn học còn cung cấp những kiến thức cơ bản về các bộ truyền động cơ khí ứng dụng trong kỹ thuật, phục vụ cho môn học đồ án máy thiết bị và luận văn tốt nghiệp. Nội dung môn học là những kiến thức về sự cân bằng của hệ lực và các kiến thức và kỹ năng của các phương pháp tính bền trong các trường hợp tải trọng: kéo nén đúng tâm, xoắn thuần túy, uốn ngang phẳng, uốn và xoắn đồng thời; và các kiến thức về các bộ truyền động đai, xích, bánh răng, trục và ổ trục ứng dụng trong kỹ thuật

Kết quả cần đạt được

Mô hình hóa hệ cơ học tĩnh. Phân tích, đánh giá các lực tác động lên cơ hệ. L.O.1.1 Nắm vững hệ tiên đề tĩnh học L.O.1.2 Mô hình hóa các liên kết và phản lực liên kết. Áp dụng các định lý cơ bản của hệ lực để thu gọn hệ lực phức tạp thành hệ lực tương đương đơn giản và điều kiện cân bằng của hệ lực L.O.2.1 Nắm vững các định lý cơ bản của tĩnh học. L.O.2.2 Ứng dụng điều kiện cân bằng của hệ lực để xác định các phản lực. Áp dụng điều kiện cân bằng của hệ lực để xác định nội lực và vẽ biểu đồ nội lực cho thanh. L.O.1.1 – Áp dụng các điều kiện cân bằng của hệ lực. L.O.1.2 – Sử dụng các phương trình toán học cơ bản (phương pháp mặt cắt ngang) ứng dụng để vẽ BĐNL. Phân tích ứng suất và biến dạng cho một phần tử và ứng dụng các thuyết bền để kiểm tra bền cho chi tiết máy. L.O.2.1 – Phân biệt được các trạng thái ứng suất và biến dạng. L.O.2.2 – Phân tích và biểu diễn được các trạng thái ứng suất và biến dạng trong kỹ thuật. L.O.2.3 – Nắm vững các thuyết bền Sử dụng các thuyết bền để thiết kế mặt cắt ngang hợp lý cho thanh (trục, chi tiết máy,…) chịu các loại tải trọng. L.O.5.1 – Hiểu và tính toán được các đặc trưng hình học các dạng mặt cắt ngang của thanh. L.O.5.2 – Áp dụng các thuyết bền để thiết kế các mặt cắt ngang hợp lý và lựa chọn tải trọng phù hợp cho kết cấu trong kỹ thuật. Tính toán và lựa chọn các loại đai, xích, bánh răng, trục và ổ trục theo tiêu chuẩn thiết kế. L.O.6.1 Nắm vững nguyên lý hoạt động các bộ truyền động: đai, xích, bánh răng, trục và ổ trục L.O.6.2 Tính tóan các thông số và kích thước các chi tiết máy của các bộ truyền L.O.6.3 Tra cứu tài liệu, lựa chọn các thông số truyền động và kích thước các chi tiết máy theo tiêu chuẩn

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Đỗ Sanh, Cơ học kỹ thuật Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2009. [2]Ngô Kiều Nhi, Trương Tích Thiện, Cơ ứng dụng, NXB ĐHQGTp. HCM. 2005. [3] Ferdinand P. Beer, Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 2012 Sách tham khảo: [4] Nguyễn Hữu Lộc, Thiết kế chi tiết máy, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2009. [5] J. L. Meriam, L. G. Kraige, Engineering Mechanics – Statics & Dynamics, John Wiley & Sons, Inc.,2002. [6] Ferdinand P. Beer, Mechanics of Materials, McGraw-Hill, 2012.