Cơ Sở Tự Động Nâng Cao

Cơ Sở Tự Động Nâng Cao - Huỳnh Thái Hoàng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

chuong_6_ltdknc_các đối tượng điều khiển.pdf
chuong 5_ltdknc_điều khiển bền vững.pdf
chuong 4_ltdknc_điều khiển thích nghi.pdf
chuong 3_ltdknc_điều khiển tối ưu .pdf
chuong 2_ltdknc_điều khiển phi tuyến.pdf
chuong 1_ltdknc_giới thiệu.pdf

Bài tập, thực hành

ex3.pdf
bai_tap_on_thi_cuoi_ky.pdf
bai_tap_chuong_5.pdf
bai_tap_chuong_4.pdf
bai_tap_chuong_3.pdf
bai_tap_chuong_2.pdf

Đề thi

de_thi_va_dapan_dknc_gk2_1011.pdf
de_thi_va_dap_an_dknc_hk2_1011.pdf
dap_an_thicuoiky_hk2_10-11.pdf