Cơ Sở Tự Động

Cơ Sở Tự Động - Huỳnh Thái Hoàng - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình, bài giảng

chuong9_cstd_thiết kế hệ rời rạc.pdf
chuong8_cstd_phân tích hệ rời rạc.pdf
chuong7_cstd_mô tả toán học hệ rời rạc.pdf
chuong6_cstd_thiết kế hệ thống tuyến tính liên tục.pdf
chuong5_cstd_chất lượng hệ thống điều khiển.pdf
chuong4_cstd_khảo sát tính ổn định của hệ thống.pdf
chuong3_cstd_đặc tính động học.pdf
chuong2_cstd_ mô hình toán học hệ thống liên tục.pdf
chuong1_cstd_giới thiệu hệ thống tự động.pdf

Bài tập, thực hành

homework_17_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_15_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_13_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_11_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_10_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_09_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_08_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_07_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_06_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_05_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_04_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_03_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_02_fundctrlsys_fall2013.pdf
homework_01_fundctrlsys_fall2013.pdf
fundctrlsys_chapter6_exercise.pdf
bt.pdf
bai tncstd_5.pdf
bai tncstd_4.pdf
bai tncstd_3.pdf
bai tncstd_2.pdf
bai tncstd_1.pdf
7-24kou.pdf
2b.pdf

Đề thi

ngân hàng câu hỏi thi ltdktd.pdf
middsp10-11.pdf
mid-dsp-vietnamese.pdf
imag0193.jpg
imag0189.jpg
finaldsp10-11.pdf
final-dsp-2011vietnamese.pdf
dethigk_csdktd.pdf
de thi_ltdktd_hk2_0910.pdf
de thi_ltdktd_hk2_0809.pdf
de thi_ltdktd_hk2_0708.pdf
de thi_ltdktd_hk2_0506.pdf
de thi_cstd_hk1_1011.pdf
dethi_cstd_gk1_2011_2012.pdf
de_thi_hk1_1011.pdf
de_thi_cstd_hk1_1213.pdf
de_thi_cstd_hk1_1213-1.pdf
de_thi_cstd_hk1_1112.pdf
de_thi_cstd_hk1_1011.pdf
dap_an_dethi_cstd_gk1_1112.pdf
dap_an_de_thi_cuoi_ky_cstd_hk1_10_11.pdf
dap_an_de_thi_cstd_hk1_1213.pdf
dap_an_de_thi_cstd_hk1_1011.pdf
dap_an_de_thi_cstd_gk1_1213.pdf
dap_an_de_thi_cstd_gk1_1011.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đề thi cuối kỳ 1 2011-2012.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đề thi cuối kỳ 1 2010-2011.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đáp án đề thi cuối kỳ 1 2012-2013.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đáp án đề thi cuối kỳ 1 2011-2012.pdf
409001_dd1633_dt- 409001_dd1633_dt- đáp án đề thi cuối kỳ 1 2010-2011.pdf