Cơ Sở Lý Thuyết Truyền Tin

Giáo trình, bài giảng

chuong8_cấu trúc thu tối ưu.pdf
chuong7_lý thuyết tín hiệu.pdf
chuong6_mã hóa kênh.pdf
chuong5_mã hóa nguồn.pdf
chuong4_mã hiệu.pdf
chuong3_thông tin và định lượng thông tin.pdf
chuong2_xác suất và quá trình ngẫu nhiên.pdf
chuong1_khái niệm về hệ thống truyền tin.pdf

Bài tập, thực hành

Đề thi