Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Bài giảng

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

csdlpb_01_giới thiệu về cơ sở dữ liệu phân tán.pdf
csdlpb_02_tổng quan về cơ sở dữ liệu.pdf
csdlpb_03_các mức trong suốt phân tán.pdf
csdlpb_04_thiết kế csdl phân tán.pdf
csdlpb_05_biến đổi các truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh.pdf
bài giảng cơ sở dữ liệu phân tán.pdf
Distributed Database Management Systems A Practical Approach.Pdf
Nhập Môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán.Pdf