Cơ Sở Dữ Liệu

Cơ Sở Dữ Liệu - Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Dữ Liệu - Lê Thị Bảo Thu - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Cơ Sở Dữ Liệu - Nguyễn Hồng Phương - Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

Giáo trình Tiếng Anh

CO3021_Hequantricsdl_H. G. Molina, J. D. Ullman, J. Widom, Database Systems: The Complete Book.pdf
CO3021_Hequantricsdl.pdf
CO2013_Hecosodulieu_Ramakrishnan, Raghu and Gehrke, Johannes - Database Management Systems, 2nd Edition.pdf
CO2013_Hecosodulieu_Fundamentals of Database Systems, 5th Edition – R. Elmasri & S.B. Navathe, Addison-Wesley.pdf
CO2013_Hecosodulieu_Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management – T. Connolly & C. Begg.pdf
CO2013_Hecosodulieu.pdf

Giáo trình, bài giảng

chương 6 phụ thuộc hàm và các dạng chuẩn.pdf
chương 5 ràng buộc toàn vẹn.pdf
chương 4 ngôn ngữ sql.pdf
chương 3 ngôn ngữ đại số quan hệ.pdf
chương 2 mô hình dữ liệu quan hệ.pdf
chương 1 tổng quan về cơ sở dữ liệu.pdf
chapter_10 - emerging database technologies & applications.pdf
chapter_9 - database security.pdf
chapter_8-data storage, indexing structures for files.pdf
chapter_7-functional dependencies & normalization for relational dbs.pdf
chapter_6 - trigger.pdf
chapter_6 - sql.pdf
chapter_5-relational algebra.pdf
chapter_4-relationaldatamodelandrelationalmapping.pdf
chapter_3 - eerd.pdf
chapter_2-erd.pdf
chapter_1 - database system concepts and architecture.pdf
chapter_0 - welcome.pdf
CSDL.pdf
ctt102-chuong 7-rbtv_tham khao phan cai dat rb.pdf
chuong 8 phu thuoc ham va dang chuan.pdf
chuong 7 rang buoc toan ven.pdf
chuong 6 ngon ngu phep tinh quan he.pdf
chuong 5 sql.pdf
chuong 4 dai so quan he.pdf
chuong 3 mo hinh quan he.pdf
[tisng viat] chuong 2 mo hinh er.pdf
[tisng viat] chuong 1 tong quan vu csdl.pdf
[2017-2018] [hk3] [ctt102] database systems.txt
6. chap05 - sql.pdf
5. chap04 - relatioanal algebra.pdf
4. chap03 - relational data model.pdf
3. chap02 - er data model.pdf
2. chap01 - overview.pdf
1. welcome.pdf
0. course syllabus.pdf
tham_khao_trigger.pdf
pheptinhquanhe.pdf
giao_trinh_csdl_dhcn4.pdf
cosodulieu.pdf
baigiangsql.pdf
notes7_an toàn và toàn vẹn dữ liệu.pdf
notes6_tối ưu hoá câu hỏi.pdf
notes5_tổ chức dữ liệu vật lý.pdf
notes4_thiết kế csdl quan hệ.pdf
notes3_các ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ.pdf
notes2_các mô hình dữ liệu.pdf
notes1_đại cương về các hệ csdl.pdf
nhập môn cơ sở dữ liệu.pdf
giới thiệu về đồ án môn học.pdf
er_baichua.pdf
bt_tk_thiết kế cơ sở dữ liệu.pdf
bt_ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ.pdf
examination.pdf
chapter_c6 - recovery.pdf
chapter_c5 - concurrency control.pdf
chapter_c4 - transaction processing.pdf
chapter_c3 - algorithms for query processing and optimization.pdf
chapter_c2-indexing-structures-for-files.pdf
chapter_c1-disk-storage-basic-file-structures-and-hashing1.pdf
chapter_c0-overview-of-a-dbms.pdf
chapter_10-emerging-database-technologies-applications.pdf
chapter_09-database-security.pdf
chapter_08-data-storage-indexing-structures-for-files.pdf
chapter_07-functional-dependencies-normalization-for-relational-dbs.pdf
chapter_06-sql_v2.pdf
chapter_05-relational-algebra.pdf
chapter_04-relationaldatamodelandrelationalmapping_2.pdf
chapter_03-eerd.pdf
chapter_02-erd.pdf
chapter_01-database-system-concepts-and-architecture.pdf
chapter_00-welcome.pdf
elmasri_6e_ch29_overview of data warehousing and olap.pdf
elmasri_6e_ch28_data mining concepts.pdf
elmasri_6e_ch27_introduction to information retrieval and web search.pdf
elmasri_6e_ch25_distributed databases and client-server architectures.pdf
elmasri_6e_ch23_database recovery techniques.pdf
elmasri_6e_ch22_concurrency control techniques.pdf
elmasri_6e_ch20_physical database design and tuning.pdf
db normalization bs_chuẩn hóa csdl.pdf
cơ sở dữ liệu nguyễn trung trực.pdf
slideassociationrules.pdf
csdl_ch7.pdf
csdl_ch6.pdf
csdl_ch5.pdf
csdl_ch4.pdf
csdl_ch3.pdf
csdl_ch2.pdf
csdl_ch1.pdf
csdl_ch0.pdf
ctt102-chuong 9-các vấn đề liên quan.pdf
ctt102-chuong 8-phụ thuộc hàm và dạng chuẩn.pdf
ctt102-chuong 7-ràng buộc toàn vẹn.pdf
ctt102-chuong 6-phép tính quan hệ.pdf
ctt102-chuong 5-sql.pdf
ctt102-chuong 4-đại số quan hệ.pdf
ctt102-chuong 3-mô hình quan hệ.pdf
ctt102-chuong 2-mô hình thực thể kết hợp.pdf
ctt102-chuong 1-tổng quan về cơ sở dữ liệu.pdf

Bài tập, thực hành

đề cương môn học.pdf
đề 3 + 4.pdf
đề 1 + 2.pdf
đáp án đề 1 và 3.pdf
th_csdl_tuan05.pdf
th_csdl_tuan04.pdf
th_csdl_tuan03.pdf
th_csdl_tuan02.pdf
th_csdl_tuan01.pdf
hướng dẫn th_csdl_trigger.pdf
bài tập về nhà sql.pdf
bài tập về nhà (đsqh).pdf
bài tập về nhà (sql_rbtv).pdf
bài tập làm thêm phần đsqh.pdf
btvn ôn thi giữa kỳ.pdf
baitap_thuchanh_csdl.pdf
quanlydean.sql
phep tinh quan he.pdf
minh hoa dsqh va sql song song_updated.pdf
ludc dn csdl jng dfng gi o vien tham gia dv tai.pdf
liet ke rbtv_dang ky hoc chuyen de.pdf
homework 1.pdf
homework-csdl-clc-2018-07b.pdf
homework-csdl-clc-2018-07a.pdf
homework-csdl-clc-2018-06b.pdf
homework-csdl-clc-2018-06a.pdf
homework-csdl-clc-2018-05b.pdf
homework-csdl-clc-2018-05a.pdf
homework-csdl-clc-2018-04a.pdf
homework-csdl-clc-2018-03c.pdf
homework-csdl-clc-2018-03b.pdf
homework-csdl-clc-2018-03a.pdf
homework-csdl-clc-2018-02b.pdf
homework-csdl-clc-2018-02a.pdf
diary 2018.pdf
db-16apcs-w08_database applications.pdf
ctt102-topic06-truy van long nang cao.pdf
ctt102-topic05-truy van long.pdf
ctt102-topic04-ham ket hop-gom nhom.pdf
ctt102-topic03-truy van don gian.pdf
ctt102-topic02-dinh nghia co so du lieu.pdf
ctt102-topic01-huong dan cai dat va su dung sql server .pdf
bt_mo_hinh_er.pdf
bai tap 3 qldkcd dsqh_sql_ptqh_rbtv.pdf
bai tap 2 qlpcda dsqh_sql_ptqh_.pdf
bai tap 1 mo hinh er.pdf
quanlihanghoa_x.sql
quanligiaovu.sql
phép tính quan hệ.pdf
gt_th_csdl+unicode.pdf
decuongchitiet.pdf
de12.pdf
de11.pdf
de10.pdf
de9.pdf
de8.pdf
de7.pdf
de6.pdf
de5.pdf
de4.pdf
de3.pdf
de2.pdf
cau 22- 28.pdf
baitapthamkhao.pdf
baitapth_csdl.pdf
baitap_csdl_khoa_httt_new.pdf
baitap_csdl_khoa_httt.pdf
bai tap 21.sql
baitap2.sql
bai1_qlhh.sql
5baitaplamthem_moncsdl.pdf
pl_sql.pdf
lab_1.pdf
lab6.pdf
lab-7_solution.pdf
lab-5_solution.pdf
lab-4_solution.pdf
lab-3_solution.pdf
lab-2_solution.pdf
lab-1_solution.pdf
lab+7.pdf
lab+5.pdf
lab+4.pdf
lab+3.pdf
lab+2.pdf
exercises_eerd_-2008.pdf
exercises_6.pdf
exercises_5.pdf
exercises_4.pdf
exercises_3.pdf
exercises-2.pdf
exercises-1.pdf
c++ (1).pdf
assignment3_de1.pdf
assignment2_de3.pdf
a1_3.pdf
a1_2.pdf
a1_1.pdf
baitap4.pdf
baitap4.docx
baitap3.pdf
baitap3.doc
baitap2.pdf
baitap2.docx
baitap1-sql_postgresql.pdf
baitap1-sql_postgresql.doc

Đề thi

de5.pdf
de4_x.pdf
de3_x.pdf
de2_x.pdf
de1_(cau3).pdf
Đề thi cuối hk1 2013-2014.pdf
Kiểm tra giữa kỳ 3 – 21-11-2016.pdf
Kiểm tra giữa kỳ 2–17-10-2016.pdf
Kiểm tra giữa kỳ 1–19-09-2016.pdf
giua ki k55 (2).jpg
giua ki k55 (1).jpg
cuoi ki k55 (2).jpg
cuoi ki k55 (1).jpg
DeThi_CSDL_K55_GiuaKy.pdf
DeThi_CSDL_K55_CuoiKy.pdf
DeThiCSDL_K53_ChinhQuy.pdf
DeThi CSDL-DH-K54.pdf
DeCSDL-K56-v1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học này giới thiệu các kiến thức cơ bản về hệ cơ sở dữ liệu (CSDL) bao gồm: lịch sử và động cơ phát triển của hệ cơ sở dữ liệu, kiến trúc và các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu luận lý và ý niệm như mô hình dữ liệu quan hệ và mô hình thực thể mối liên kết. Ngoài ra, môn học này cũng thảo luận về đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL, và nguyên lý và phương pháp thiết kế CSDL cũng như các vấn đề lưu trữ, quản lý, và bảo mật CSDL với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu để phát triển ứng dụng CSDL hiệu quả cho các hệ thống thông tin. * Nội dung tóm tắt môn học - Lịch sử và các động cơ phát triển của hệ cơ sở dữ liệu - Kiến trúc và các thành phần của hệ cơ sở dữ liệu - Mô hình dữ liệu và mô hình dữ liệu quan hệ - Đại số quan hệ và SQL - Phương pháp luận thiết kế cơ sở dữ liệu - Mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này - Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa dữ liệu - Lưu trữ, quản lý và bảo mật cơ sở dữ liệu - Ứng dụng cơ sở dữ liệu

Kết quả cần đạt được

L.O.1 Giải thích được các khái niệm cơ bản (dữ liệu, mô hình dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, quan hệ đại số, SQL, các phương thức thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể mối liên kết, chuẩn hoá dữ liệu, các ứng dụng cơ sở dữ liệu), hiểu được kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu, mô tả được các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu. L.O.1.1 – Minh họa được các khái niệm cơ bản: dữ liệu, cơ sở dữ liệu, mô hình dữ liệu, hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.2 – Hiểu được kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.3 – Mô tả được các thành phần của một hệ cơ sở dữ liệu L.O.1.4 – Giải thích được mô hình dữ liệu quan hệ, quan hệ đại số, SQL L.O.1.5 – Giải thích được các phương thức thiết kế cơ sở dữ liệu, mô hình thực thể mối liên kết, chuẩn hóa dữ liệu L.O.1.6 – Định nghĩa được các ứng dụng cơ sở dữ liệu L.O.2 Thiết kế một cơ sở dữ liệu dùng mô hình thực thể mối liên kết, mô hình dữ liệu quan hệ và phương pháp thiết kế một cơ sở dữ liệu thoả mãn các yêu cầu dữ liệu của một ứng dụng cơ sở dữ liệu cụ thể. L.O.2.1 – Sử dụng được mô hình dữ liệu quan hệ L.O.2.2 – Sử dụng được mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này L.O.2.3 – Chuẩn bị được một lược đồ quan hệ từ lược đồ ý niệm đã được phát triển với mô hình thực thể mối liên kết và các thể mở rộng của mô hình này thoả mãn các yêu cầu dữ liệu của một ứng dụng cơ sở dữ liệu cụ thể L.O.2.4 – Minh họa được các phụ thuộc hàm của một quan hệ L.O.2.5 – Xác định được khóa của một quan hệ với một tập phụ thuộc hàm cho trước L.O.2.6 – Xác định được dạng chuẩn (1NF, 2NF, 3NF, BCNF) của một quan hệ dựa trên khóa chính và tập phụ thuộc hàm cho trước L.O.3 Dùng ngôn ngữ SQL và các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có như MySQL, Oracle, và MS SQL Server. L.O.3.1 – Viết được các câu lệnh định nghĩa và thao tác (truy vấn, thêm mới, xóa, và cập nhật) dữ liệu cũng như các thủ tục/hàm/trigger xử lý với ngôn ngữ SQL L.O.3.2 – Cài đặt và cấu hình được một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có như MySQL, Oracle, và MS SQL Server L.O.3.3 – Phát triển được các ứng dụng cơ sở dữ liệu trên nền tảng một hệ quản trị cơ sở dữ liệu sẵn có L.O.4 Xác định được một hướng tiếp cận phù hợp, hiệu quả cho việc quản lý dữ liệu của các ứng dụng trong một hệ thống thông tin: xử lý tập tin hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu. L.O.4.1 – Giải thích được các đặc điểm phân biệt hướng tiếp cận cơ sở dữ liệu với hướng tiếp cận xử lý tập tin L.O.4.2 – Giải thích được khái niệm độc lập dữ liệu và sự quan trọng của độc lập dữ liệu trong hệ cơ sở dữ liệu L.O.4.3 – Đánh giá sự phù hợp và hiệu quả của việc quản lý dữ liệu của các ứng dụng trong một hệ thống thông tin

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1] Fundamentals of Database Systems, 5th Edition – R. Elmasri & S.B. Navathe, Addison-Wesley, 2007. Sách tham khảo: [1] Database Systems Using Oracle – A Simplified Guide to SQL and PL/SQL, 2nd Edition - N. Shah, Prentice Hall, 2005. [2] Database Systems – A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 4th Edition – T. Connolly & C. Begg, Addison-Wesley, 2005. [3] Database Management Systems, 2nd Edition – R. Ramakrishnan & J. Gehrke, McGraw-Hill, 2001. [4] Database Systems Concepts, 4th Edition – A. Silberschatz, H.F. Korth & S. Sudarshan, McGraw-Hill, 2001. [5] Database Systems – The Complete Book – H.G. Molina, J.D. Ullman & J. Widom, Prentice-Hall, 2002.