Tài liệu Chi Tiết Máy

Chi Tiết Máy - Bùi Trọng Hiếu - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bộ truyền bánh răng.pdf
bộ truyền trục vít bánh vít.pdf
bộ truyền xích.pdf
bộ truyền đai.pdf
các chỉ tiêu tính toán thiết kế chi tiết máy.pdf
lò xo.pdf
mối ghép ren.pdf
slide_1_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_1_mối ghép ren.pdf
slide_2_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_2_mối ghép ren.pdf
slide_3_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_4_bộ truyền bánh răng.pdf
slide_bộ truyền trục vít bánh vít.pdf
slide_bộ truyền xích.pdf
slide_bộ truyền đai.pdf
slide_cac_chỉ tiêu tính toán thiết kế chi tiết máy.pdf
slide_ổ_trược.pdf
slide_ổ lăn.pdf
trục.pdf
ổ lăn.pdf
ổ trượt.pdf
bai_tap_chuong_1.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_banh_rang.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_dai.pdf
bai_tap_chuong_bo_truyen_xich.pdf
bai_tap_chuong_lo_xo.pdf
bai_tap_chuong_moi_ghep_ren.pdf
bai_tap_chuong_o_lan.pdf
bai_tap_chuong_o_truot.pdf
bai_tap_chuong_truc.pdf
bai_tap_chuong_truc_vit-banh_vit.pdf
Môn học