Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật (Data Structures And Algorithms) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Cần Thơ - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Nguyễn Đức Nghĩa - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ths Nguyễn Tri Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Huỳnh Tấn Đạt - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Ths Nguyễn Duy Hiệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
- Lý thuyết
Đh Bách Khoa Hcm - Pgs.Ts Cao Hoàng Trụ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Hà Nội - Hồ Sĩ Đàm - Lý thuyết - Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Ths Trịnh Quốc Sơn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Công Nghệ Hà Nội - Ths Hoàng Thị Điệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Đỗ Bích Diệp - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

giáo trình ctdl & gt - đh cần thơ.pdf
chap01 fundamentals_decrypted.pdf
chap01fundamentals_decrypted.pdf
chap02 recur_decrypted.pdf
chap02recur_decrypted.pdf
chap03 basic ds_decrypted.pdf
chap03basicds_decrypted.pdf
chap04trees_decrypted.pdf
chap04 trees_decrypted.pdf
chap05sorting_decrypted.pdf
chap05 sorting_decrypted.pdf
chap06 searching_decrypted.pdf
chap06searching_decrypted.pdf
chap07graph_decrypted.pdf
chap07 graph_decrypted.pdf
chap00introduction_decrypted.pdf
chap00 introduction_decrypted.pdf
CTDLGT.pdf
CTDLGT_LT.pdf
GiaoTrinh.pdf
ctdlgt.pdf
ctdlgt_lt.pdf
ctdlgt_ptit-hcm.pdf
giaotrinh.pdf
ctdl 2005 chuong 1_giới thiệu.pdf
ctdl 2005 chuong 2_các cấu trúc dữ liệu.pdf
ctdl 2005 chuong 3_hàng đợi.pdf
ctdl 2005 chuong 4_danh sách.pdf
ctdl 2005 chuong 5_chuỗi ký tự.pdf
ctdl 2005 chuong 6_đệ quy.pdf
ctdl 2005 chuong 7_khóa.pdf
ctdl 2005 chuong 10_cây nhiều nhánh.pdf
ctdl 2005 chuong 11_hàng ưu tiên.pdf
ctdl 2005 chuong 12_bảng và truy xuất thông tin.pdf
ctdl 2005 chuong 13_đồ thị.pdf
ctdl 2005 chuong 15_ứng dụng của hàng đợi.pdf
ctdl 2005 chuong 16_ứng dụng xử lý văn bản.pdf
ctdl 2005 chuong 17_ứng dụng sinh các hoán vị.pdf
ctdl 2005 chuong 18_ứng dụng danh sách liên kết và bảng băm .pdf
giai thuat va lap trinh(rat hay).pdf
giáo trình ctdl & gt - đh bk tphcm.pdf
mucluc.pdf
ctdl-00-introduction-2017.pdf
ctdl-01-basic concepts-bigo.pdf
ctdl-02-search.pdf
ctdl-03-sort.pdf
ctdl-04-basic concepts-adt.pdf
ctdl-05-basic data structures.pdf
ctdl-06-tree.pdf
ctdl-07-23-234 tree.pdf
ctdl-08-b cay.pdf
ctdl-09-data compression.pdf
ctdl-10-string matching.pdf
ctdl-11-hash.pdf
1. ctdl> - qui dinh can biet.pdf
2. ctdl> -đề cương môn học.pdf
4. chuong 2 - các thuật toán sắp xếp.pdf
5. chuong 3 - tìm kiếm tuần tự - tìm kiếm nhị phân.pdf
6. chuong 3 - brute force + kmp - các thuật toán tìm kiếm chuỗi.pdf
7. chuong 3 - thuật toán rabin karp.pdf
8. chuong 4 - các khái niệm cơ bản.pdf
9. chuong 5 - các cấu trúc dữ liệu.pdf
10. chuong 5 - cây nhị phân.pdf
11. chuong 5 - bst + priority queue.pdf
12. chuong 5 - cây avl + hash table.pdf
13. chuong 5 - cây do-den + aa.pdf
14. chuong 5 - b-tree.pdf
15. chuong 6 - các thuật toán nén dữ liệu.pdf
bài giảng cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf
cau_truc_du_lieu_va_giai_thuat.pdf
chapter1_introduction.pdf
chapter2_linkedlist_implementation.pdf
chapter3_part1_stack_implementation.pdf
chapter3_part2_queue_implementation.pdf
chapter6-2008-multiway tree.pdf
chapter8 - heaps - 2009.pdf
chapter9 - graph - 2009.pdf
chapter10 - sort - 2009.pdf
chapter12 - multiway trees - 2009.pdf
hashing-2007.pdf
lecture - avl tree.pdf
chapter.1.1.pdf
chapter.1.1.principle.concepts.pdf
chapter.1.2.analysis.algorithm.pdf
chapter.1.2.pdf
chapter.1.3.pdf
chapter.1.3.recursion.pdf
chapter.3.tree.pdf
chapter0.intro.pdf
chapter0.intro.pptx
chapter1.1.principle.concepts.pdf
chapter1.2.analysis.algorithm.pdf
chapter1.3.recursion.pdf
chapter2.1-2.4.basic data structures.pdf
chapter2.1-2.4.basicdatastructures.pdf
chapter2.1.pdf
chapter2.2.stack.queue.pdf
chapter2.5._2.6.stack.queue.pdf
chapter3.tree.pdf
chapter4.1.searching(basic).pdf
chapter4.2.avl.splay.2-3.tree.pdf
chapter4.2.binary search tree.pdf
chapter4.2.binarysearchtree.pdf
chapter4.3.avl.splay.2_3tree.pdf
chapter4.searching.(basic).pdf
chapter5.function.pdf
chapter5.sorting.pdf
chapter6.searching(advanced).pdf
chapter7.graph.pdf
chapter7.struct.pdf
chapterxx.review.pointer.pdf
examples.chapter5.pdf
examples.chapter7.pdf
exercise.chapter5.function.pdf
exercise.chapter5.sorting.pdf
exercise.chapter6.advanced.searching.pdf
exercise.chapter7.graph.pdf
exercisechapter7.pdf
bai2_một số phương pháp sắp xếp.pdf
bai3_bảng băm (hash table).pdf
bai4_cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm.pdf
bai5_cây cân bằng.pdf
bai6_cây đỏ đen.pdf
bai7_cây 2-3-4.pdf
chap 1_introduction.pdf
chap 2 - list.pdf
chap 3a - stack.pdf
chap 3b - stackapp.pdf
chap 4 - queue - 2009[1].pdf
chap 5 - searching.pdf
chap 6 - recursion.pdf
chap 7a - tree.pdf
chap 7b - avl.pdf
chap 8 - heaps.pdf
chap 9 - graph.pdf
chap 10 - sort.pdf
chap 11- hash.pdf
chap 12 - multiway tree.pdf
chap 12 - multiway trees.pdf
cau_truc_du_lieu_va_giai_thuat.pdf
chap07graph.pdf
chap07 graph.pdf
chuong1_cackhainiemcoban2.pdf
chuong1_các khái niệm cơ bản.pdf
chuong2.các thuật toán đệ quy.pdf
chuong3 các cấu trúc dữ liệu cơ bản.pdf
chuong4 cây.pdf
chuong5 các thuật toán sắp xếp.pdf
chuong6 tìm kiếm.pdf
slidectdl_phanthiha.pdf
chapter01-introduction.pdf
chapter02-complexity_analysis.pdf
chapter03-searching.pdf
chapter04-sorting.pdf
chapter05-adt_aa_tree.pdf
chapter05-adt_array_vs_list.pdf
chapter05-adt_avl_tree.pdf
chapter05-adt_m-tree.pdf
chapter05-adt_priority_queue.pdf
chapter05-adt_red_black_tree.pdf
chapter05-adt_stack_queue.pdf
chapter05-adt_tree.pdf
chapter06-hash_table.pdf
chapter07-compression.pdf
ref_b-tree.pdf
ref_binary search trees.pdf
ref_hash tables.pdf
ref_quicksort.pdf
ref_red-black trees.pdf
0courseintro new.pdf
ctdl_01_tquan.pdf
ctdl_02_sxtk.pdf
ctdl_03_ctdulieudong.pdf
ctdl_04_listdon.pdf
ctdl_05_listkep.pdf
ctdl_06_cay.pdf
ctdl_07_caynhiphantimk.pdf
ctdl_08_caynhiphancb.pdf
w01a_courseintro.pdf
w01b_gettingstarted.pdf
w02_analysis.pdf
w03_adt.pdf
w04_adt_list_dynamic_array.pdf
w04_adt_list_linkedlist.pdf
w06_adt_queue.pdf
w06_adt_stack.pdf
w07_adt_tree.pdf
w09_hashing.pdf
w10_priority_queue.pdf
w12_sorting.pdf
w14_graph1.pdf
w15_graph2.pdf
ch1_các kiến thức cơ bản.pdf
ch2_giải thuật đệ qui.pdf
ch3_mảng và danh sách.pdf
ch4_stack và queue.pdf
ch5_cấu trúc cây.pdf
ch6_sắp xếp.pdf
ch7-p1_tìm kiếm.pdf
ch7-p2_tìm kiếm - ii.pdf
ch8-p1_cấu trúc đồ thị.pdf
ch8-p2_đồ thị (phần 2).pdf
ch0_thông tin chung.pdf
bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật.pdf
ctdl-lab01-on_tap.pdf
ctdl-lab02-danh_sach_lien_ket.pdf
ctdl-lab03-stack_va_queue.pdf
ctdl-lab04-cay_nhi_phan_tim_kiem.pdf
ctdl-lab05-cay_can_bang-avl.pdf
ctdl-lab06-nen_huffman.pdf
ctdl-lab07-cac_thuat_toan_sap_xep.pdf
ctdl-lab08-tim_kiem.pdf
ctdl-lab09-bang_bam.pdf
ctdl-lab10-string_matching.pdf
[huong dan] thuật toán balan ngược reverse polish notation.pdf
[huong dan] thuật toán tính giá trị biểu thức postfix.pdf
[paper] aa - balanced search trees made simple.pdf
bài tập ôn r-1.pdf
bài tập ôn r-2.pdf
bài tập ôn r-3.pdf
homework 1_tính độ phức tạp f(n) của các giải thuật.pdf
homework 3_giải thuật brute-force.pdf
homework 5.1_danh sách liên kết.pdf
homework 5.2_ngăn xếp, hàng đợi.pdf
homework 5.3_cây nhị phân tìm kiếm, priority queue.pdf
homework 5.4_cây avl, cây đỏ-đen, cây aa.pdf
homework 5.5_b-tree.pdf
homework 6_run-length encoding, nén huffman tĩnh.pdf
assignment1.pdf
lab+1+-+cc+++primer.pdf
lab+2+-+linked+list+-+solution.pdf
lab+2+-+linked+list.pdf
lab+3+-+binary+tree+-+solution.pdf
lab+4+-+binary+search+tree+-+solution.pdf
lab+5+-+sorting+_+heap+-+solution.pdf
lab+5+-+sorting+_+heap.pdf
lab3_binarytree.pdf
lab4.pdf
tut+2_v1.1.pdf
tut+3-1.pdf
tut+3.pdf
tutorial+1+-+c+primer+-+solution.pdf
tutorial+1.pdf
tutorial+2+-+linked+list+-+solution.pdf
tutorial+3+-+stack+and+queue+-+solution.pdf
tutorial+4+-+bst+avl+-+solution.pdf
tutorial+4+-+bst+avl.pdf
tutorial+5+-+sorting+-+solution.pdf
tutorial+5+-+sorting.pdf
tutorial+6+-+hashing+_+multiwaytree.pdf
tutorial+6+-+hashing+and+multi-way+tree+-+solution.pdf
exercise.chapter.1.1.pdf
exercise.chapter.1.2.pdf
exercise.chapter.1.3.pdf
exercise.chapter2.1.pdf
exercise.chapter3.tree.pdf
exercise.chapter4.searching.(basic).pdf
exercise.chapter5.function.pdf
exercise.chapter5.sorting.pdf
exercise.chapter6.advanced.searching.pdf
exercise.chapter7.graph.pdf
exercise.chapter7.pdf
02_tut1_complexity.pdf
02_tut1_solution.pdf
03_lab1_solution-new.pdf
03_lab1_v3.pdf
04_tut2_linkedliststack.pdf
04_tut2_solution.pdf
05_lab2_solution-new.pdf
06_tut3_queuerecursion.pdf
06_tut3_queuerecursion_solution.pdf
10_tut5_graph.pdf
14_tut6_sorting.pdf
assignment+2_log-1.pdf
assignment+2_log.pdf
assignment+3_log.pdf
assignment2_v1.1.pdf
assignment2_v1.2.pdf
assignment3_v1.1.pdf
lab2.pdf
lab3-solution.pdf
lab3_v2.pdf
lab4.pdf
lab5.pdf
lab6.pdf
listsample.cpp
sol exer 6 - week 14.pdf
sol lab 4 - week 11.pdf
sol lab 5 - week 13.pdf
solution_tut_5.pdf
tut4-solution.pdf
tut4.pdf
6.phuongphapchiadetri.pdf
b1.pdf
bai tap cay nhi phan.pdf
balan nguoc.pdf
ctdl-lab01-on_tap.pdf
ctdl.pdf
de th.pdf
hdth buoi 2.pdf
rpn.pdf
exercises.pdf
lab1vn.pdf
lab2vn.pdf
lab3.pdf
lab4.pdf
lab5.pdf
lab6.pdf
lab7.pdf
lab8.pdf
lab9_hashing.pdf
lab10_priority_queue.pdf
lab11_strategy.pdf
lab12_sorting.pdf
lab13_graph.pdf
midterm_sample.pdf
baitapdequi.pdf
bt04-sol.pdf
btl-chuong4.pdf
dsa.exam.20132.01.pdf
dsa.final.03_reexam.pdf
dsa.test01.pdf
dsa.test02.pdf
solution.chap.3.docx
solution.chap.3.pdf
solution.dsa.test.01.10.12.2010.pdf
solution.dsa.test.02.10.12.2010.pdf
solution.dsa.test01.pdf
solution.dsa.test02.pdf
đề thi cấu trúc dữ liệu giải thuật bách khoa hà nội 2019.jpg
kiểm tra giữa kỳ 2012-2013.pdf
kiểm tra giữa kỳ 2012-2013_solution.pdf
đề kiểm tra giữa học kỳ 1 2010 – 2011 +solution.pdf
đề kiểm tra giữa học kỳ 1 2010 – 2011.pdf
đề kiểm tra giữa học kỳ 1 2011 – 2012+ solution.pdf
đề kiểm tra giữa học kỳ 1 2011 – 2012.pdf
đề thi cuối học kỳ 1 2012 – 2013_datastructure_241112_updated.pdf
đề thi giữa kỳ hk1 2009 +solution.pdf
đề thi giữa kỳ hk1 2009.pdf
img_0456.jpg
img_0458.jpg
img_0459.jpg
img_0460.jpg
dsa 1.pdf
dsa k52.pdf
dsa k53.pdf
dsa k56 - co diep.pdf
gk dsa k57 - co diep.pdf
int2203 cuoi ky dap an 1213sem1.pdf
hk1 2018-2019.jpg
hk1 2018-2019_p2.jpg
đề cuối kỳ 2017.jpg
đề cuối kỳ 2017_2.jpg
ctdl _ gt 14 - 15.pdf
ctdl _ gt 15 - 16.pdf
ctdl _ gt 16 - 17.pdf
ctdl _ gt 16 - 17 cntn.pdf
ctdl _ gt 17 - 18 clc.pdf
ctdl _ gt 17 - 18 cntn.pdf
14 đề thi thực hành ctdl+gt.doc
14 đề thi thực hành ctdl+gt.pdf
ctdl-bai tap on.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên khả năng sử dụng các cấu trúc dữ liệu nền tảng. Môn học cũng hướng dẫn sinh viên hiểu, phân tích và đánh giá được các giải thuật làm việc với các cấu trúc dữ liệu đó. Ôn lại về lập trình, các kiểu dữ liệu trong C/C++, đặc biệt là cấu trúc và con trỏ. Giới thiệu về độ phức tạp tính toán và đệ qui. Các cấu trúc dữ liệu và sự phân tích chúng: danh sách; chồng và hàng; cây, cây nhị phân, cây nhị phân tìm kiếm, AVL và đa phân; heap; giải thuật sắp xếp; bảng băm; và đồ thị.

Kết quả cần đạt được

Phân tích giải thuật L.O.1.1 – Định nghĩa được các khái niệm độ phức tạp và độ phức tạp trong các trường hợp “tốt nhất”, “xấu nhất”, và “trung bình”. L.O.1.2 – Phân tích được các giải thuật và sử dụng được ký hiệu “Big O” để ghi ra độ phức tạp của giải thuật cấu thành từ các cấu trúc điều khiển: tuần tự, rẽ nhánh và lặp. L.O.1.3 – Liệt kê được, cho được ví dụ và so sánh được các lớp độ phức tạp, như, hằng số, log, tuyến tính, etc. L.O.1.4 – Nhận thức được sự cân bằng giữa bộ nhớ và thời gian trong giải thuật. L.O.1.5 – Mô tả được các chiến lược thiết kế giải thuật và giải quyết bài toán. Sử dụng cấu trúc dữ liệu danh sách, chồng và hàng L.O.2.1 – Phát họa được bằng hình ảnh cho: (a) danh sách hiện thực bằng mảng và bằng liên kết (con trỏ); (b) cho chồng; và (c) cho hàng đợi và hàng đợi vòng (mức logic). L.O.2.2 – Viết được bằng mã giả mô tả cấu trúc lưu trữ cho: (a) danh sách hiện thực bằng mảng và bằng liên kết; (b) cho chồng; và (c) cho hàng đợi và hàng đợi vòng (mức logic). L.O.2.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho từng cấu trúc như danh sách, chồng và hàng đợi; cũng như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic). L.O.2.4 – Hiện thực được các cấu trúc danh sách, chồng và hàng đợi bằng C/C++ (mức physics) L.O.2.5 – Sử dụng được danh sách, chồng, và hàng để giải quyết bài toán thực, cũng như cân nhắc chọn lựa kiểu hiện thực tối ưu. L.O.2.6 – Phân tích được và làm thí nghiệm đánh giá các phương thức đã hổ trợ cho các cấu trúc danh sánh, chồng, và hàng. Sử dụng cấu trúc cây L.O.3.1 – Phát họa được bằng hình ảnh cho các cây tiêu biểu, như, cây nhị phân, cây nhị phân đầy đủ, cây nhị phân cân bằng, cây AVL, cây đa phân, v.v. (mức logic). L.O.3.2 – Viết được bằng mã giả mô tả cấu trúc lưu trữ cho các loại cây (mức logic) L.O.3.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho cho các cấu trúc cây; cũng như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic). L.O.3.4 – Chỉ ra được và cho ví dụ minh họa về tầm quan trọng của tính cân bằng trong cây. L.O.3.5 – Chỉ ra được và vẽ hình minh họa về tất cả các trường mất cân bằng trong cây AVL và cây B, cũng như thực hiện từng bước để tái cân bằng chúng trên hình vẽ (mức logic). L.O.3.6 – Hiện thực được các cấu trúc cây nhị phân và cây AVL bằng C/C++ L.O.3.7 – Sử dụng được cây nhị phân và cây AVL để giải quyết bài toán thực, đặc biệt là liên quan đến tìm kiếm. L.O.3.8 – Phân tích được và làm thực nghiệm đánh giá được các phương thức đã hổ trợ cho các cấu trúc cây nhị phân và cây AVL. Sử dụng Heap L.O.4.1 – Chỉ ra được những ứng dụng cần đến Heap L.O.4.2 – Phác họa được bằng hình ảnh cho cấu trúc Heap và nêu ra sự liên quan đến lưu trữ ở dạng mảng. L.O.4.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho cho cấu trúc heap; cũng như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic). L.O.4.4 – Phác họa được bằng hình ảnh các phương thức để đảm bảo tính chất của cấu trúc Heap khi đưa vào hay lấy ra phần tử trong heap (mức logic). L.O.4.5 – Hiện thực được cấu trúc heap bằng C/C++. L.O.4.6 – Phân tích được và làm thực nghiệm đánh giá được các phương thức đã hổ trợ cho cấu trúc Heap. Sử dụng bảng băm L.O.5.1 – Vẽ được hình minh họa một bảng băm cùng với khái niệm về khóa, đụng độ và giải quyết đụng độ. L.O.5.2 – Mô tả được bằng mã giả và cho ví dụ minh họa cho các hàm băm cơ bản. L.O.5.3 – Mô tả được bằng mã giả và cho ví dụ minh họa cho các phương thức giải quyết đụng độ. L.O.5.4 – Hiện thực được cấu trúc bảng băm bằng C/C++. L.O.5.5 – Phân tích được và làm thực nghiệm đánh giá được các phương thức đã hổ trợ cho cấu trúc bảng băm. Phát triển các giải thuật sắp xếp L.O.6.1 – Minh họa được bằng hình vẽ từng bước hoạt động của các giải thuật sắp xếp. L.O.6.2 – Mô tả được bằng mã giả cho các giải thuật sắp xếp. L.O.6.3 – Hiện thực được các giải thuật sắp xếp bằng C/C++ . L.O.6.4 – Phân tích được và làm thực nghiệm đánh giá các giải thuật sắp xếp. L.O.6.5 – Sử dụng được giải thuật sắp xếp trong bài toán thực. Hiểu biết cơ bản về đồ thị L.O.7.1 – Phát họa được bằng hình ảnh cho các khái niệm như đồ thị liên thông và không liên thông, đồ thị có hướng và không hướng, chu trình, v.v. L.O.7.2 – Vẽ được hình minh họa và mô tả cấu trúc lưu trữ cho đồ thị ở các dạng ma trận kề và danh sách kề bằng mã giả (mức logic). L.O.7.3 – Liệt kê được các phương thức cần thiết cho cho các cấu trúc đồ thị; cũng như mô tả được chúng bằng mã giả (mức logic). L.O.7.4 – Minh họa được bằng hình ảnh các phương pháp duyệt đồ thị cơ bản (depth first and bread-first). L.O.7.5 – Hiện thực được cấu trúc lưu trữ đồ thì bằng C/C++. L.O.7.6 – Hiện thực được các phương pháp duyệt nói trên bằng C/C++ và sử dụng chúng giải quyết bài toán thực. L.O.7.7 – Minh họa bằng hình vẽ từng bước hoạt động của các giải thuật tìm đường ngắn nhất bằng Dijktra và giải thuật tìm cây phủ tối tiểu bằng giải thuật Prim. Sử dụng đệ quy L.O.8.1 – Mô tả được các thành phần cơ bản của một giải thuật đệ quy. L.O.8.2 – Vẽ được cây mô tả các lần gọi hàm và giá trị của các tham số được truyền vào các hàm đó. L.O.8.3 – Cho được ví dụ về một hàm gọi đệ quy viết bằng C/C++. L.O.8.4 – Phát triển được giải thuật đệ quy cho các phương thức cần thiết của các cấu trúc: danh sách, cây, heap, tìm kiếm trên cây và tìm kiếm nhị phân, và đồ thị. L.O.8.5 – Làm được thí nghiệm để so sánh cách tiếp cận đệ quy và cách lặp. L.O.8.6 – Cho được ví dụ minh họa sự liên quan giữa Backtracking và đệ quy.

Tài liệu tham khảo

Sách, Giáo trình chính: [1]. “Data Structures: a Pseudocode Approach with C++”, R.F.Gilberg and B.A. Forouzan, Thomson Learning Inc., 2001. Sách tham khảo: [1] “Data Structures and Algorithms in C++”, A. Drozdek, Thomson Learning Inc., 2005. [2] “C/C++: How to Program”, 7th Ed. – Paul Deitel and Harvey Deitel, Prentice Hall, 2012. [3] Internet.
Algorithms - Robert Sedgewick And Kevin Wayne.Pdf
Co2003_Cautrucdulieuvagiaithuat.Pdf
Data Structures And Algorithms Made Easy - Data Structures And Algorithmic Puzzles.Pdf
Data Structures And Algorithms In C++ A. Drozdek.Pdf
Data Structures And Algorithms In Java.Pdf
Data Structures And Algorithms In Python.Pdf
Data Structures And Algorithms With Python.Pdf
Data Structures And Program Design In C++ - Robert L. Kruse.Pdf
Introduction To Algorithms, Third Edition.Pdf
Introduction To Algorithm Tiếng Việt.Pdf
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Dương Anh Đức, Nguyễn Hạnh Nhi.Pdf
Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Đỗ Xuân Lôi.Pdf
Cầm Nang Thuật Toán Vol1.Pdf
Cầm Nang Thuật Toán Vol2.Pdf
Giải Thuật Và Lập Trình Lê Minh Hoàng.Pdf
Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Tin_Quyen_1.Pdf
Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Tin_Quyen_2.Pdf
Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Tin_Quyen_3_Tap_1.Pdf
Tài Liệu Giáo Khoa Chuyên Tin_Quyen_3_Tap_2.Pdf