Cảm Biến Và Kỹ Thuật Đo Lường

Cảm Biến Và Kỹ Thuật Đo Lường - Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

lecture_9-flow_sensors.pdf
lecture_8-thermometers.pdf
lecture_7-pressure_sensors.pdf
lecture_6-piezoelectricity.pdf
lecture_4-capacitive_sensing.pdf
lecture_3-piezoresistance.pdf
lecture_2-introduction_sensor.pdf
khảo sát đặc trưng và khả năng ứng dụng của cảm biến gia tốc mems.pdf

Bài tập, thực hành

hw 10b - sensors.pdf
hw 9b - sensors.pdf
hw 9b - sensors.docx.bak~
hw 7b - sensors.pdf
hw 6b - sensors.pdf
hw 5b - sensors.pdf
hw 4b - sensors.pdf
hw 3b - sensors.pdf
hw 2b - sensors.pdf

Đề thi