Bảo Mật Web Và Ứng Dụng

Bảo Mật Web Và Ứng Dụng - Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

Giáo trình, bài giảng

week08.pdf
week06-securebackendcomponents.pdf
week05-webapplication attack.pdf
week04.pdf
week03.pdf
week02.pdf
week01-1-luatantoanthongtinmang.pdf
5. validate input - mutability.pdf
4. khả năng truy cập và mở rộng.pdf
3. inclusion, injection.pdf
2. sonar qube - công cụ đánh giá code.pdf
2. dos.pdf
1.lập trình an toàn trong java.pdf

Bài tập, thực hành

[hoctap.suctremmt.com]lab 6 - java security.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 5 - sql injection.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 4 - cross-site scripting.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 3 - cross-site request forgery.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 2 - web tracking lab.pdf
[hoctap.suctremmt.com]lab 1 - web sop exploration.pdf

Đề thi